18
Jieturo akpapfuta Mósisu
Noo ya; Jieturo, onye uke ndu Midiyanu, bụkwapho nna nyee Mósisu; bya anụmakota iphemiphe, Chileke mekọtaru Mósisu waa ndu nkiya, bụ Ízurẹlu; tẹme waa gẹ Chipfu gude dufuta ndu Ízurẹlu l'alị ndu Ijiputu.
Teke Mósisu dutaru nyee ya, bụ Zipora dulaa ibe Jieturo, bụ nna nyee ya ono; bẹ Jieturo ono nabataru nyee Mósisu ọbu; waa ụnwu iya unwoke labọ. Onye lanụ bẹ ẹpha iya bụ Geshọmu; noo kẹle Mósisu sụru: “Mu bụ onye lwarụ alwalwa l'alị ndu ọhozo.” Ẹpha onye ọphuu bụru Eliyéza; noo kẹle ọ sụru: “Ọo Chileke nna mu bụ onye yeru mu ẹka. Ọ dzọtaru mu gẹ Fero te egbu mu.”
Jieturo, bụ nna nyee Mósisu duru ụnwu Mósisu; waa nyee Mósisu ọbu byapfuta iya l'echiẹgu l'ẹka ọ kpọberu ụlo-ẹkwa lẹ mgboru úbvú Chileke. Jieturo zihawaru g'e je asụ iya: “Mụbe Jieturo, bụ nna nyee ngu bẹ dukwa nyee ngu; waa ụnwegirima ibe ngu abya.”
Ọo ya bụ; Mósisu gba iya ndzuta bya ephozeru iya ishi; bya anma iya akpa. Ẹphe kelechaa; bya bahụ l'ụlo-ẹkwa Mósisu. Mósisu kọkotaru nna nyee ya ono iphemiphe, Chipfu meru Fero waa ndu Ijiputu l'iswi ẹhu ndu Ízurẹlu; tẹme waa iphe-ẹhuka, ẹphe jekọtaru l'ụzo; waa gẹ Chipfu gude dzọta phẹ.
Ẹhu tsọo Jieturo ụtso g'ọ nụmaru k'iphe, dụ ree, Chipfu mekọtaru Ízurẹlu; dzọta phẹ l'ẹka ndu Ijiputu. 10 Ọ sụ: “G'ajaja bụru kẹ Chipfu, bụ onye nafụtaru ngu l'ẹka ndu Ijiputu; yẹle ẹka Fero; mbụ onye nafụtaru ndu Ízurẹlu l'ẹka ndu Ijiputu. 11 Nta-a bẹ mu maru lẹ Chipfu bẹ kakọta agwa l'ophu shii. Noo kẹle ọo ndu nmarụ ndu Ízurẹlu phulaphula bẹ o meru iphe-a.” 12 Noo ya; Jieturo, bụ nna nyee Mósisu bya egweeru Chipfu ngwẹja-akpọ-ọku; gwekwaarụ iya phọ ngwẹja ọzowaro. Erọnu duta ndu bụ ọgerenya Ízurẹlu bya g'ẹphe lẹ Jieturo ria nri l'atatiphu Chileke.
Aahọta ndu l'e-doshijeru ndu Ízurẹlu opfu
13 O -rwua nchitabọhu iya; Mósisu bya eje anọdu l'ẹka ọonoduje; kpeaharụ ndu Ízurẹlu ikpe. Ẹphe shi l'ụtsu nọ-phee ya mgburugburu jasụ l'ụzenyashi. 14 Nna nyee Mósisu bya ahụma iphe, Mósisu emeru ndu Ízurẹlu; ọ sụ: “?Bụ gụnu bẹ iimeru ndu Ízurẹlu ẹgube ono? ?Bụ gụnu kparụ iphe, ọ bụ gụbedua nwẹkinyi ngu a-nọduje ekperu ndu ono ikpe; kẹ g'ẹphe shije l'ụtsu nọ-phee ngu mgburugburu jasụ l'ụzenyashi?”
15 Mósisu sụ iya: “Ọ kwa phẹ abyajẹ mu akpata ishi iphe, bụ uche Chipfu. 16 Teke ọ bụ l'ọo opfu adaru phẹ; ẹphe ewotaru mu iya; mu edoshiaru phẹ iya; bya akaru phẹ iphe, Chipfu tọru ọkpa sụ g'e tsoje; waa ekemu iya.”
17 Nna nyee Mósisu sụ iya: “Iphe, iime ta adụdu ree. 18 Ọo egbugbu bẹ gụbedua; waa ndu ono, awụ-pfutajẹ ngu nụ ono egbu onwunu. Ozi ono kariru ngu ẹka; i tii jekọtadu iya nwẹkinyi ngu. 19 Ngabẹ nchị gẹ mu kpọ-ziaru ngu ụzo g'ii-meje iya. Gẹ Chipfu swikwaru ngu. Ọo gụbedua a-nọchi ẹnya ndu-a l'atatiphu Chileke. Ii-wotajẹ iphe, adaru phẹ nụ dooru iya. 20 Zia phẹ iphe, Chipfu tọru ọkpa sụ g'e tsoje; waa ekemu iya; bya egoshi phẹ ụzo, ẹphe e-tsoru; waa iphe, gbaru phẹ l'ememe. 21 L'ị bya eshi l'ime ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha họta ndu ike dụ; mbụ ndu atsụ Chileke ebvu, bụ ndu e gude ire phẹ ẹka; bya abụru ndu te eridu ụphalazu. Họta phẹ g'ẹphe bụru ndu-ishi ụnu ụmadzu labọ l'ụkporo iri iri; waa ndu-ishi ụmadzu ụkporo ise ise; waa ndu-ishi ụmadzu ụkporo ẹbo l'iri iri; tẹme waa ndu-ishi ụmadzu iri iri. 22 Họta phẹ g'ẹphe doshikọtajeru ndu Ízurẹlu opfu tekenteke. Ọle g'ẹphe wotajẹru ngu opfu ọphu shihuru ike. Ẹphe edoshije opfu ọphu dụ nphe nwẹka phẹ. Ono e-me g'ivu ngu ka nphe; noo kẹle unu l'ẹphe tụkoru evu iya. 23 I -mee ya nno; ọ -bụru uche Chileke; bẹ ịi-dụkwa ike vua ivu-ẹrwa ono; tẹme ndu ono -nọdu ala unuphu; ẹphe egude ẹhu-ụtso ala.”
24 Mósisu ngabẹru nna nyee ya ono nchị; bya emekọta iphemiphe, o pfuru. 25 Ọ bya ahọta ndu ọkpehu dụ l'echilabọ Ízurẹlu l'ophu; bya emee phẹ ndu-ishi ndu dụ ụnu labọ l'ụkporo iri iri; waa ndu-ishi ndu dụ ụkporo ise ise; waa ndu-ishi ndu dụ ụkporo ẹbo l'iri iri; tẹme waa ndu-ishi ndu dụ iri iri. 26 Ẹphe nọdu anọduje edoshikọtaru ndu Ízurẹlu opfu. Opfu ọphu shihuru ike bẹ ẹphe ewotajẹru Mósisu. Opfu ọphu dụ nphe bẹ ẹphe edoshije nwẹka phẹ.
27 Noo ya; Mósisu haa nna nyee ya ono; ọ lashịa alị iya.