21
Ndu Hiburu, a gbaru ohu
“Waa ekemu, ii-zi phẹ baa:
“Ọ -bụru l'ị gbaru onye Hiburu ohu bẹ iphe, oo-jeru ngu ozi bụ apha ishii. O -be l'apha k'ẹsaa l'o nweru onwiya; a taa pfụdu ụgwo l'ishi iya. Teke ọ bụ l'ọ swị nwẹkinyi iya teke ọ byaru; l'ọ laa nwẹkinyi iya. Ọ -bụkwanuru lẹ yẹe nyee ya swị teke ọobya; nyee ya ono etsoru iya mẹ ọ lashịa. Teke ọ bụ lẹ nnajịuphu iya lụtaru iya nwanyị; ọ nwụtaru iya ụnwegirima; nyee ya ono mẹ ụnwegirima iya ono a-tụko bụru kẹ nnajịuphu iya. Ọ bụerupho nwoke a-la nwẹkinyi iya.
“Obenu ọ -bụru l'ohu ono sụru lẹ ya yeru nnajịuphu iya obu; bya eye nwanyị ono, ọolu ono; waa ụnwegirima iya; ọphu ya alụfudu eje enweru onwiya; g'onye nwe iya nụ duru iya je l'iphu ndu-ikpe. L'o duru iya je l'ọnu-mgbo; ọzo l'ọkpa mgbo; je egude oji kpọ-fua ya nchị. L'ọ bụru ohu iya jasụ g'ọo-nọ-beru.”
“Ọ -bụru lẹ nwoke reru nwa iya nwanyị g'ọ bụru ohu; a ta abyadụ aha iya g'ọ laa g'aahajẹ unwoke phọ. Teke e reru iya onye arị kẹ g'ọ lụru iya; a nọnyaa; ọphu ọ dụedu iya ree; g'ọ hakwaa g'a gbata iya. Ọ tọ gbakwarụ gẹ nnajịuphu iya ono ree ya ndu ọhozo; noo kẹle o to meẹduru ohu iya ọbu iphe, o kweru ukwe iya. Ọ -bụru l'ọo nwa iya nwoke bẹ ọ zụ-doru iya g'ọ lụru; g'o mejekwa nwamgbọko ọbu gẹ nwa, ọ nwụru anwụnwu. 10 Ọ -bụru lẹ nwoke lụtaru nwanyị ọzo; g'ọ nụjekwa nyee ya kẹ mbụ nri; nmajẹru iya ẹkwa; emeru iya iphemiphe, eemejeru nwanyị, aalụ alụlu. 11 O -bụru l'o too medụru iya ụzo iphe ẹto ono; gẹ nwanyị ono lụfu; ọle g'ọ tọ dụkwa mẹ afụ, aa-pfụ nwoke ono.”
Emeka onye ọzo iphe
12 “Onye chiru nemadzụ iphe chigbua ya; g'ọ lakwaa l'ọchi iya. 13 Ọle ọ -bụru l'o to lekebedụru ẹnya chigbua ya; ọ -bụru l'ọo Chileke harụ iya g'ọ nwụa nno; bẹ o nweru ẹka mu e-goshi unu g'onye dụ nno gbajẹru laa. 14 Obenu; ọ -bụru lẹ nemadzụ lekeberu ẹnya; gude ẹregede gbua nemadzụ ibiya; unu kpụta onye ọbu kpụru lụfu l'ọru-ngwẹja mu; je egbua l'ẹka ọzo.”
15 “Onye tsoru ne iya; ọzoo nna iya ọgu bẹ ee-gbu egbugbu.”
16 “Onye parụ nwibe iya je eree; ọzoo l'ọ nọkwadu iya l'ẹka teke e guderu iya; g'e gbua onye ọbu egbugbu.”
17 “Onye phuru ne iya iphu; ọzoo nna iya; g'e gbukwaa onye ono egbugbu.”
18 “Ọ -bụru l'unwoke labọ bẹ opfu adaru; onye lanụ tụa onye ọphuu mkpuma; ọzoo l'ọ pfụpfuberu ẹka tsua ya; ọphu onye ono anwụhuduru anwụhu; ọ bụru iphe bẹ o mekarụ iya; ọ zẹeru iya azẹe; g'ọ tọ dụkwa iphe, ee-me onye ono, mekarụ iya iphe ono; 19 m'ọ bụru l'onye ono mechaarụ-a; ọ nọdu adụje ike gude mgbọro ejephe l'etezi. Ọle onye ọphu mekarụ iya iphe, a-pfụkwanu iya ụgwo azẹe ono, o shi zẹe kẹ mmanụ ono; bya aghakwaa ya phọ jasụ l'ọ kaẹbe mma ree.”
20 “Ọ -bụru l'o nweru onye chiru ohu iya iphe; m'ọ bụ ohu iya kẹ nwoke; ọzo kẹ nwanyị; ohu ono shi l'iphe ono, e chiru iya ono nwụhu; g'a nụ̀kwaa onye ono, chigburu iya nụ ono aphụ̀. 21 Obenu l'ọ -bụru l'ohu ono nọru ujiku ẹbo; ọzoo ẹto bya ewekọrohu; g'ọ tọ dụkwa iphe, ee-me onye chiru iya iphe; eshinu ohu ono bụ ẹku iya bẹ ọ bụ.”
22 “Ọ -bụru l'o nweru unwoke, alwụ ọgu; ẹphe meka nwanyị, dụ ime iphe; mee k'ọphu ẹpho lụfuru iya; ọphu ọ dụdu ẹka a kwatarụ meka iya iphe ọzo; g'e retakwaa onye ọphu mekarụ iya iphe ọbu nre lẹ g'ọodu ji nwanyị ono ree; waa gẹ ndu-ikpe kpeburu. 23 Obenu; ọ -bụru l'e mekarụ iya iphe shii; gẹ ndzụ laaru ndzụ; 24 g'ẹnya laaru ẹnya; eze alaaru eze; ẹka alaaru ẹka; ọkpa alaaru ọkpa. 25 Ọ -bụru ọku bẹ ọ hụru iya; l'a hụlata iya. Teke o mefuru iya ọ́nyá l'ẹhu; l'e melata iya. Teke o tsuru mkpụkpu-mee ye iya l'ẹhu; l'e tsukwarụpho mkpụkpu-mee ye yẹbedua l'ẹhu.”
26 “Ọ -bụru l'o nweru onye chiru ohu iya iphe l'ẹnya; k'ọphu o chipyaru iya ẹnya lanụ; g'onye ono hakwaa ohu ono g'ọ laa; je enweru onwiya; g'ọ bụru ụgwo ẹnya ono, o chipyaru iya ono. 27 Ọ -bụru l'o chikwofuru iya eze lanụ; g'ọ hakwaa ohu ono g'ọ laa je enweru onwiya; g'ọ bụru ụgwo eze iya ono.”
28 “Ọ -bụru l'oke-eswi gude mpu dụ-gbua nemadzụ; g'a tugbua eswi ono lẹ mkpuma; tẹme g'a ta takwa anụ iya atata; ọle g'ọ tọ dụkwa iphe, ee-me onye nwe iya nụ. 29 Obenu; ọ -bụru l'oke-eswi ọbu eme ẹna; e pfuhawaru iya onye nwe iya nụ; ọphu ọ tọ kpọ-chiduru iya l'ọka; ọo ya bụ; ọ -bụru l'ọ dụ-gburu nemadzụ; l'a tugbua eswi ono lẹ mkpuma; onye nwe iya nụ alaa l'ọchi onye ọ dụ-gburu. 30 Ọle ọ -bụru l'ọ dụ ndu ono g'ẹphe gbuaru onye nwe eswi ono nre; g'ọ pfụkotakwa iphemiphe, e gbuburu iya; shi nno gbata onwiya. 31 Ekemu ono bụkwapho iphe lanụ m'ọ -bụru l'oke eswi dụ-gburu nwokoro; ọzoo nwamgbọko. 32 Ọ -bụru l'oke-eswi ono bẹ dụ-gburu ohu; g'onye nwe eswi ono pfụa onye nwe ohu ono okpoga mkpọla-ọchaa, ẹrwa iya rwuru ụkporo shẹkelu lẹ shẹkelu iri; tẹme l'a tụ-gbukwaaphọ eswi ono lẹ mkpuma.”
33 “Ọ -bụru lẹ nemadzụ kpufuru iphe lẹ nsụ; ọzoo l'onye ono tụru nsụ; ghebe ọnu; oke-eswi; ọzoo nkapfụ-ịgara je adalahụ iya; nwụhu; 34 g'onye nwe nsụ ono pfụkwaa ụgwo anụ ono. Mbụ-a; g'onye ono pfụkwaa onye nwe anụ phọ dalahụru lẹ nsụ phọ ụgwo iya; patawarọ ono, nwụhuru nụ ono.
35 “Ọ -bụru lẹ nemadzụ bẹ oke-eswi iya dụ-gburu oke-eswi onye ọzo; g'ụmadzu labọ ono gbarụ mgba ree oke-eswi ọphu dzụ ndzụ; kee aswa iya ẹnya-nhamụnha. Ẹphe ekekwaaphọ anụ iya ọphu nwụhuru anwụhu ẹnya-nhamụnha. 36 Ọle ọ -bụru l'onye nwe oke-eswi ono maru l'oke-eswi iya eme ẹna; ọphu ọ tọ kpọ-chiduru iya l'ọka; g'onye nwe oke-eswi ono kpẹe onye ọphuu oke-eswi ọzo; pata ọphu nwụhuru nụ phọ.”