Ẹkwo
Ezekẹlu
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Iphe, nọgbaa ndzụ waa ọdu-biribiri Chipfu
Tọbudu iya bụ; o be l'apha k'ụkporo l'iri lẹ g'ọnwa ẹno dụ l'abalị ise; gẹ mu lẹ ndu a kpụru lẹ ndzụ tụkoru nọdu l'agụga ẹnyimu Keba; a gụhaa imigwe ghebe ọnu; mu phụa ọphulenya, shi l'ẹka Chileke. O be mbọku k'ise; l'ọnwa k'ẹno, bụ apha kwe eze, bụ Jiehoyakinu apha k'ise, a kpụtaru iya lẹ ndzụ; Chipfu bya epfuru opfu yeru mụbe onye uke Chileke, bụ Ezekẹlu nwa Buzu. Ọ bụru l'agụga ẹnyimu Keba l'alị Bábilọnu bẹ mu nọ; Chipfu pfuaru mu iphe ono. Ọ bụru l'ẹka ono bẹ mu nọ; ike Chipfu kparwuta mu l'ẹhu.
No iya; mu bya elee ẹnya; bya ahụma oke phẹrephere g'o shi l'ụzo isheli ezi eje abya; urwukpu kpụmia; mẹ ọku, alọ kẹ waawaa; yẹle ìphóró, charu vaa, nọ-pheru iya mgburugburu. Echilabọ iya nọdu ekeẹpho paapaapa g'ope. L'echilabọ iya onokwaphọ bẹ iphe ẹno, nọgbaa ndzụ, gbaru ụgbugba gẹ nemadzụ nọkwapho. G'ẹphe ha nwekọtaru iphu ẹno ẹno; mẹ ǹkù ẹno ẹno l'ẹhu l'ẹhu. Ọkpa phẹ pfụkotaru nhamụnha; ọbochi-ọkpa phẹ dụkotaepho gẹ kẹ nweswi nshịi; bya aphụkota ngerengere g'onyirubvu, a jịru manụ. Ẹphe fukọta ẹka, dụgbaa gẹ kẹ nemadzụ lẹ mkpula ǹkù ẹno ẹno ono, ẹphe fukọtaru lẹ mgburẹku ẹno phẹ ono. Ẹphe n'ẹno ono nwekọtaru iphu mẹ ǹkù. Ǹkù phẹ ono nọdu edenyigbaa l'ibe iya. Ọphu nọnu nọdu akwasẹjeerupho eje ala l'iphu; ọphu ẹphe aghakọbejedu aghakọbe.
10 Waa g'iphu phẹ dụgbaa baa: Ẹphen'ẹno ono dụ gẹ kẹ nemadzụ. Ụzo ẹkutara phẹ bẹ ẹphe nweru iphu dụ gẹ k'oduma; l'ụzo ẹkicha bẹ ẹphe nwekọtakwarupho iphu, dụgbaa gẹ k'eswi; tẹme ẹphe nwekwaarụpho iphu, dụgbaa gẹ k'ugo. 11 Noo g'iphu phẹ dụkota bụ ono. Ǹkù phẹ ono bẹ jashịkotaru ajashị l'ụzo imeli. Ẹphe nwekọtaru ǹkù ẹbo ẹbo, ẹphe jashịchaaru iya; ọphu nọnu nọdu edenyigbaa nkiya lẹ k'ibe iya l'ibekẹboebo. Ẹphe nwekwarụpho ǹkù ẹbo ẹbo, ẹphe gude kpuchikọta ogwẹhu phẹ. 12 Ọphu nọnu nọdu akwasẹjeerupho nhamụnha eje ala l'iphu. Ọ nọdu abụjeru ẹka unme ono shiru; ẹphe awụru tsoru iya; ọphu ẹphe aghajẹdu aghagha.
13 Iphe ẹno ono, nọgbaa ndzụ ono bẹ ụgbugba iya dụ g'icheku ọku, enwu enwunwu; ọzoo g'orọku, enwu jajaja. Ọku nọdu enwuẹpho kẹ phoo phoo iphu l'azụ l'echilabọ iphe ẹno phọ, nọgbaa ndzụ ono. Ọku ono nọdu egbu kẹ nwịinwii; tẹme ebemu-igwe shikwaphọ l'ọku ono alọ kẹ phaaphaa. 14 Iphe ono, nọgbaa ndzụ ono nọdu eziẹpho kẹ phaaphaa g'ebemu-igwe. Ẹphe -ziru je l'ụzo iphu; ẹphe e ziru je l'ụzo azụ.
15 Gẹ mu elekpọepho iphe ono, nọgbaa ndzụ ono; bẹ mu byaru ahụma ọkpa ọgba-kperekpere, nọ l'alị; nọ-kubegbaa iphe ono, nọgbaa ndzụ ono, nweru iphu ẹno ẹno ono. 16 Ụgbugba ọkpa ọgba-kperekpere ono; mẹ g'e gude mee phẹ bẹ ẹphe egbukọta nwịinwii gẹ kìrísòlàyìtù. Ọphu nọnu dụchaepho g'e pyokafụru iya l'ibe iya. 17 Ọ nọdu abụjeru teke ọkpa ọgba-kperekpere ono weru tụgbua; bẹ o wekwasẹjeru ụzo lanụ l'ime ụzo ẹno ono iphe ono, nọgbaa ndzụ ono chebecharu iphu ono. Ọkpa ọgba-kperekpere ono ta aswị-jijedu aswị-ji mẹ ọ -nọdu ewe atụgbu. 18 Igburọnu iya hagbaa ephekerephe ephekerephe; bya adụkwapho akpabiri. Igburọnu ọkpa iya ono ẹphen'ẹno bẹ ẹnya nọkota gbaa mgburugburu. 19 Ọ nọdu abụjeru teke iphe ẹno ono, nọgbaa ndzụ ono tụgburu; ọkpa ọgba-kperekpere ono, nọgbaa phẹ l'azụ ono eweru tsoru phẹ. Teke iphe ẹno ono, nọgbaa ndzụ ono shi l'alị ngụ-lihu; ọkpa ọgba-kperekpere ono angụ-lihukwaphọ. 20 Ẹka unme iphe ono, nọgbaa ndzụ ono shikpọerupho; ọkpa ọgba-kperekpere ono atụko wụ-lihukwaphọ tsoru phẹ; kẹle unme iphe ono, nọgbaa ndzụ ono bẹ nọkota l'ime ọkpa ọgba-kperekpere ono. 21 Ọ nọdu abụjeru; ẹphe -tụgbua; iphe ono atụgbua. Teke ẹphe nọ-kirishiru; ẹphe anọ-kirishia. Teke iphe ono, nọgbaa ndzụ ono gbẹ l'alị ngụ-lihu; ọkpa ọgba-kperekpere ono angụ-lihukọtakwapho tsoru phẹ; kẹle unme iphe ono, nọgbaa ndzụ ono bẹ nọkota l'ime ọkpa ọgba-kperekpere ono.
22 Iphe, nọkota iphe ono, nọgbaa ndzụ l'ishi bẹ haẹpho ọsa ọsa g'akpaminigwe; bya achakọta phuuphuu g'akamini; bya adụ akpabiri. 23 Ọ bụru lẹ mkpula iphe ono, heru gabala g'akpaminigwe ono bẹ ẹphe jashịkotaru ǹkù phẹ; ọ nọdu edenyigbaa lẹ nwibe iya. Ọphu nọnu nwechaaru ǹkù ẹbo ẹbo, kpuchitegbaaru iya ogwẹhu. 24 Ọ nọdu abụjeru; ẹphe -tụgbua; mu anụma ụkporo, ǹkù phẹ eme g'ọoda g'ẹka mini, achị ọku aphụ gbudugbudu; mbụ ọ nọdu ada g'olu-opfu Ọkalibe-kangokọtaru-nụ; mbụ adaẹpho g'igiji ndu ojọgu ede. Ẹphe pfụru nọ-kirishia; ẹphe ajị-zeta ǹkù phẹ ono. 25 No iya; ẹphe pfụ-kirishiẹpho; bya ajị-zetachaa ǹkù phẹ ono; a nụma olu-opfu, shi l'eli iphe, dụ g'akpaminigwe ono, nọ phẹ l'eli ishi ono.
26 L'eli iphe ono, dụ g'akpaminigwe ono, nọ phẹ l'eli ishi ono bẹ o nweru iphe, dụ g'aba-eze, e gude mkpuma sáfàyà mee, nọ iya nụ. Iphe, dụ gẹ nemadzụ nọdu l'aba-eze ono. 27 Mu bya elee ẹnya; bya ahụma lẹ shita l'ẹka dụ g'ọ bụ upfu iya je akpaa l'ishi bẹ dụkota g'onyirubvu, eke paapaapa; mbụ dụepho g'ọ bụ ọku nọkota iya; shita l'ẹka dụ g'upfu iya jeye l'ụzo alị bẹ ọ dụepho g'ọku; tẹme ìphóró, egbu nwịinwii chaphee ya mgburugburu. 28 Ọo ẹpho ẹgube ono, ẹko-mini adụje l'urwukpu lẹ mbọku, mini edze ono bụ ẹgube ìphóró ono dụ; chaphee ya mgburugburu. Noo g'ọdu-biribiri Chipfu ono gude gbaa ụgbugba bụ ono. Mu hụmae ya phọ; mu daa kpupyabẹ iphu l'alị; mu bya anụma olu onye epfu opfu.