Ẹkwo
Ẹzura
1
Sayịrosu atụ ekemu gẹ ndu a kpụru lẹ ndzụ laphu azụ
(2Iphe 36:22-23)
O be l'apha kẹ mbụ, Sayịrosu watarụ abụru eze ndu Peshiya; Chipfu nwụsaa Sayịrosu, bụ eze ndu Peshiya obu; ọ raa ozi arara l'alị-eze iya l'ophu; bya edekwaphọ ozi ono edede l'ẹkwo. Iphe ono bụru g'ee-shi g'opfu ono, Chipfu shi l'ọnu Jieremaya pfua ono vụkota.
Waa iphe, Sayịrosu, bụ eze ndu Peshiya pfuru baa:
“Chipfu, bụ Chileke k'imigwe nụkotawaru mu alị-eze, nọkota lẹ mgboko-a; bya asụwa mu gẹ mu kpụaru iya ụlo lẹ Jierúsalẹmu ono, dụ l'alị Jiuda. Iphe, bụkpoo onye kẹ Chileke, nọ l'echilabọ unu; gẹ Chileke iya ono swikwaru iya ọkpobe eswiru. G'onye ọbu tụgbua lashịa Jierúsalẹmu ono, dụ l'alị Jiuda je akpụa ụlo Chipfu, bụ Chileke kẹ Ízurẹlu; mbụ Chileke ono, nọ lẹ Jierúsalẹmu. A -bya lẹ ndu phọduru nụ l'ẹka-a ẹphe lwarụ alwalwa-a; gẹ ndu ẹphe bu l'ẹka iya nkephẹ gude mkpọla-ọchaa; mẹ mkpọla-ododo yetarụ phẹ ẹka; ẹphe anụ phẹ ivu ọzo, dụ iche iche; mẹ iphe-edobe; mẹwaro iphe ọzo, shi phẹ l'obu fụta g'ẹphe gude je akpụa ụlo Chileke lẹ Jierúsalẹmu.”
Tọbudu iya bụ; ndu bụgbaa ishi l'unuphu l'unuphu; l'ipfu Jiuda; mẹ kẹ Benjiaminu; mẹ ndu-uke Chileke; mẹ ndu Lívayi; mbụ iphe, bụkpoo onye Chileke yeru iya l'obu tụko wulihu jeshia akpụ ụlo Chipfu ono lẹ Jierúsalẹmu. Ndu obutobu phẹ gwerụ ivu mkpọla-ododo mẹ mkpọla-ọchaa nụ phẹ gude yetarụ phẹ ẹka; me ivu ọzo, dụ iche iche; mẹ iphe-edobe; mẹ iphe, vugbaa okaswa; a -gụfukwa iphe, shi phẹ l'obu fụta, ẹphe nụchaaru phẹ.
Eze, bụ Sayịrosu gwefụtakwapho ivu ụlo Chipfu ono, Nebukadineza shi gweta lẹ Jierúsalẹmu je edobe l'ụlo agwa iya phọ. Ọ bụru onye edobeje okpoga, ẹpha iya bụ Mituredatu bẹ Sayịrosu, eze ndu Peshiya shi l'ẹka iya gwefuta ivu ono. Onye ono woru iya gụa ọgu nụ Sheshubaza, bụ onye-ishi ndu Jiuda.
Waa g'ivu ono ha baa:
Gbamụgbamu mkpọla-ododo
bẹ dụ ụkporo l'iri;
gbamụgbamu
mkpọla-ọchaa dụ
ụnu labọ l'ụkporo iri;
iphe, eegudeje akpọ
ụ̀nwù-isẹnsu ọku,
e meru lẹ mkpọla-ọchaa
dụ ụkporo lẹ tete.
10 Ochi, e meru lẹ
mkpọla-ododo dụ
ụkporo l'iri.
Ochi, e gude
mkpọla-ọchaa mee,
l'ụdu iya l'ụdu iya
dụ ụnu ochi l'ochi iri.
Ụnwu ivu ọzo, dụgbaa
nụ dụ ụnu l'ụkporo iri.
11 Ivu, e meru lẹ mkpọla-ododo; mẹ kẹ mkpọla-ọchaa bẹ dụ ụnu iri l'ẹto l'ụkporo iri. Ivu ono g'ọ ha bụ ivu, Sheshubaza gwelataru teke ndu ono, a kpụru lẹ ndzụ laa alị Bábilọnu ono lwarụ Jierúsalẹmu.