Ẹkwo-ozi, Pọlu Deru Nụ Ndu
Galeshiya
1
Ẹkwo-ozi-a shi l'ẹka mụbe Pọlu, onye-ishi-ozi Jizọsu Kéreshi. Onye-ishi-ozi, e meru mu ta abụkwa nemadzụ meru mu iya; ọphu ọ bụkwa nemadzụ bẹ o shi l'ẹka. Ọ kwa Jizọsu Kéreshi yẹe Chileke, bụ Nna bẹ o shi l'ẹka, mbụ onye ono bụ iya meru gẹ Jizọsu ono shi l'ọnwu teta dzụru ndzụ ono. Ụnwunna anyi, mu l'ẹphe nọ l'ẹka-a bẹ mu l'ẹphe tụkoru ekele iphe, bụ Chịochi, nọ lẹ Galeshiya.
G'eze-iphe-ọma; yẹle nchị-adụ-doo bụkwaru k'unu; mbụ ọphu shi l'ẹka Chileke, bụ Nna; waa l'ẹka Nnajịuphu anyi, bụ Jizọsu Kéreshi, bụ onye ono woru onwiya nụ g'e gbua g'ọ bụru ngwẹja, e gude gwefu iphe-ẹji anyi; k'ọphu ọodzota anyi l'ẹka mgboko-a, iphe-ẹji jiru ejiji-a. Iphe ono bụru uche Nna anyi, bụ Chileke bẹ o meru ono. Anyi sụ g'ajaja bụru kẹ Chileke jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii. Nokwa g'ọ dụ!
Ozi-ọma lanụ kpoloko dụ
Iphe ọwa-a dụkwa mu nụ biribiri l'ọ tọ dụedu g'ọ nọberu unu gbẹ agbakụtawaru nụ Chileke unu ono azụ; mbụ onye ono kuru unu ono gẹ Kéreshi eshi l'eze-iphe-ọma ono, o meru unu ono dzọta unu; unu gbẹ wowarụnu iphu ghaaru ozi ọzo gbaru iche; mbụ ozi ọphu abụdu ozi-ọma ililekpọo; ọchia l'ọ dụru ndu agbaghashị unu agbaghashị; ndu eme g'ẹphe gbanwee ozi-ọma kẹ Kéreshi ono. A-o; teke ọ bụkwa l'ọo anyịbedua; ọzoo ojozi, shi l'imigwe byaru bya eziahaa unu ozi-ọma ọphu yẹe ọphu anyi ziru unu adagbadụru; g'a tụ-phukwaa ya l'ọnu. Ọo iphe, anyi pfuhawaru bẹ mu epfu ọzo nta-a sụ: onye ezi unu ozi-ọma ọphu yẹe ọphu anyi ziru unu adagbadụru; gẹ Chileke tụ-phukwaa onye ono l'ọnu g'ọ laa l'iswi.
10 ?Ọ dụ unu gẹ mu eme gẹ mu pfua iphe, a-tsọ ndiphe ọzoo Chileke ụtso lẹ nchị? Tọo ?Bụ gẹ mu mee gẹ ndiphe sụ lẹ mu bụ onye ọma? Ọ bụ l'iphe, mu eme bụ g'a sụ lẹ mu bụ onye ọma mẹ mu ta abụkwaru onye-ozi kẹ Kéreshi.
Pọlu epfu gẹ ya gude bụru
onye-ishi-ozi
11 Sụ: iphe, unu a-maru; ụnwunna mu; bụ l'ozi-ọma ọphu mu ezije ta abụkwa l'uche nemadzụ bẹ o shi. 12 Kẹle ọ tọ bụdu nemadzụ bẹ o shi l'ẹka; ọphu ọ bụdu nemadzụ kpọ-ziru mu ụzo iya. Ọo Jizọsu Kéreshi goshiru mu onwiya l'ọphulenya bya eworu ozi-ọma ono ye mu l'ẹka.
13 Unu nụmawaru-a gẹ ndzụ mu shi dụ teke mu shi eme k'omelalị, ndu Jiu egudeje abarụ Chileke ẹja; gẹ mu shi eme Chịochi kẹ Chileke ewere emegharu iya ẹka. Unu nụmawaru l'iphe, mu shi emekpọepho gẹ mu mee bụ gẹ mu mebyia ya l'ophu l'ophu. 14 Mu shi atụkojekpoepho ekemu ndu Jiu ono mekọta g'a tụru iya. Mu mekpọeru iya phọ metaberu iya k'ọphu mu tụkoru igwerigwe ndu mu l'ẹphe bụ ọgbo gbaghakọta l'ememe iya; tẹme eme omelalị ndiche anyi phẹ shi anọduje aphụkpoo mu l'ẹhu shii.
15 Obenu lẹ Chileke, bụ iya doberu mu iche eshi l'ẹpho ne mu; byaru ekua mu; ono bụru eze-iphe-ọma, o meru mu. 16 Ọ bya ekpuhaa nwa iya ono goshi mu k'ọphu mu awata atụru ndu abụdu ndu Jiu ọnu iya. Ọphu ọ dụdu nemadzụ, dzụ ndzụ mu chịkoshiru iya. 17 Ọphu mu ejekwaruphọ Jierúsalẹmu kẹ gẹ mu jepfu ndu vuru ụzo bụru ndu-ishi-ozi-a je phẹ akpata ishi. Iphe, mu mechiaru bụ lẹ mu gbẹshiru tụgbua bahụ lẹ Arebiya bya eshi ẹka ono laphu azụ lẹ Damasụkosu. 18 A nọepho mgbarapha ẹto; mu tụgbua jeshia Jierúsalẹmu gẹ mu je amaru Pyịta. Mu l'iya nọo idzu ẹto. 19 Ọle ọ tọ dụdu ndu-ishi-ozi ono ndu ọphuu, mu hụmaru gbahaa Jiemusu, bụ nwune Nnajịuphu anyi.
20 Ọo Chileke nwẹkiya maru l'iphemiphe-a, mu nọ l'iphu iya ederu unu-a ta adụdu ọphu bụ ụka, mu nọdu adzụ iya.
21 Tọbudu iya bụ; mu tụgbua jee alị Siriya bya ejee alị Silisiya. 22 G'e pfukpọ-a ta abụkwa lẹ Chịochi Kéreshi lẹ Jiudiya g'ẹphe ha dụru ndu ọphu mawaru onye mu bụ. 23 Iphe, ẹphe anụepho lẹ nchị bụepho l'a sụru lẹ “onye-a, shi emephe anyi ewere-a bẹ asaakwa ozi-ọma kẹ g'e kweta kẹ Kéreshi ono asasa. Mbụ ekwekwe ono, o shi eme g'o mebyia emebyi ono.” 24 Noo g'o gude ẹphe nọdu ekeleje Chileke ekele opfu ẹhu mu.