Ẹkwo
Hagayị
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Oku k'akpụkwa eze-ụlo Chipfu
Opfu Chipfu rwuru onye mpfuchiru ono, bụ Hagayị nchị l'apha, kwe onye eze ono, bụ Dariyọsu ẹbo l'abụ eze iya; lẹ mbọku mbụ l'ime ọnwa k'ishii ya. O je epfuaru iya Zerúbabelu nwa Sheyalutiyẹlu; onye bụ iya bụ nnajịoha lẹ Jiuda teke ono. O pfukwaaru iya phọ Jioshuwa nwa Jiehozadaku onye bụ iya bụ onye-ishi ndu-uke Chileke. Ọ sụ phẹ: “Wakwa iphe, oopfu baa; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike: Ndu-a l'anọduje epfu sụ l'o toko rwudu teke aa-kpụkwa eze-ụlo kẹ Chipfu.” Tọbudu iya bụ; Chipfu gbẹnu l'ẹka onye mpfuchiru ono, bụ Hagayị zia ozi sụ: “?Bụ nta-a bẹ ọ gbaru g'unubẹdua l'onwunu e-bugbaaru l'ụlo unu, a kpụru mee ya ọna; ụlo-a bụru okorobo ụlo g'ọ bụ-a? Mbụ-a; wakwa iphe, oopfu baa; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike: Unu leanarọ ẹnya hụma g'ụzo unu gbaru! G'unu kọru iphe, ha shii l'alị; unu kpata iya iphe, abadu ishi. Unu nọdu erije nri; o too jidu unu ẹpho; unu angụa iphe, aangụ angụngu; unu taa ngu-jidu ẹpho. Unu nọdu eyeje uwe; ọ tọo kpọshidu g'oyi ta anọdu atsụ unu. Ndu aapfụ ụgwo nọdu anatajẹ ụgwo phẹ chịru ye l'ẹkpa, fuhuru ụzo. Wakwa iphe, oopfu baa; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike: Unu lenaa ẹnya hụma g'ụzo unu gbaru! Unu gbẹshi je l'úbvú úbvú je ekwoshia oshi bya egude mee ụlo-a; k'ọphu oo-me g'ẹhu tsọo mu ụtso; tẹme l'a nọdukwa iya phọ kwabẹ mu ùbvù. Ọ kwa Chipfu epfu.
“G'unu leru ẹnya iphe, ha shii; abya l'ele ẹnya; ọ bụru iphe, abadu ishi. Iphe, unu wolataru unuphu bẹ mu aphụje swaa phụkashia. ?Bụ gụnu kparụ iya? Ọ kwa Chipfu epfu. Ọ kwa ụlo mu ono, unu parụ haa; ọ bụru okorobo ụlo ono kparụ iya; l'ẹka unubẹdua l'ẹhu l'ẹhu esegbaa akanya ụlo k'unu. 10 Ọo ya bụ lẹ-a; ọ kwa unu meru g'o gude igwe kwabuhu iji; alị mehubuhu iphe, e meberu iya. 11 Noo ya; mu kua okpomọku oku; ọ bya l'ẹgu bya ekpoahaa l'eli úbvú úbvú; bya abaa l'ereshi; mẹkpoo lẹ vayịnu; mẹkpoo oshi olivu; mẹkpoo iphe, bụkpoo iphe, eemetajẹkpoo l'alị; kpoahaa nemadzụ; mẹkpoo iphe-edobe; mẹkpoo l'akanya, unu gude ẹka unu see.”
12 Tọbudu iya bụ; Zerúbabelu nwa Sheyalutiyẹlu; yẹe Jioshuwa nwa Jiehozadaku, onye bụ iya bụ onye-ishi ndu-uke Chileke; mẹ iphe, bụkpoo nwa ndu ono, wafụru nụ ono g'ẹphe ha bya emee olu Chipfu, bụ Chileke phẹ; mbụ ozi, onye mpfuchiru ono, bụ Hagayị ziru phẹ; kẹle ọo Chipfu, bụ Chileke phẹ yeru iya g'ọ bya. Ndu ono tsụahaa Chipfu ebvu. 13 Ọ bụru iya bụ; Hagayị ono, bụ onye-ozi Chipfu ono bya ezia ndu ono ozi-a, bụ ozi, Chipfu ziru iya ono: “Mu nọkwa swiru unu eswiru. Ọ kwa Chipfu epfu.” 14 Ọ bụru iya bụ lẹ Chipfu eshi nno kpalia obu Zerúbabelu nwa Sheyalutiyẹlu; onye bụ iya bụ nnajịoha lẹ Jiuda; kpalia obu Jioshuwa nwa Jiehozadaku; onye bụ iya bụ onye-ishi ndu-uke Chileke; bya akpalia obu iphe, bụ ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha, bụ nwa ndu ono, wafụru nụ ono. Ẹphe bya awata eje ozi l'eze-ụlo Chipfu ono, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike ono; mbụ Chileke phẹ ono, 15 lẹ g'ọnwa k'ishii ono dụ l'ụkporo abalị l'abalị ẹno l'apha k'ẹbo, onye eze ono, bụ Dariyọsu nọwaru l'ọkwa eze iya.