Ẹkwo
Hosiya
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Waa opfu, Chipfu pfuru Hosiya nwa Beri baa. Teke o pfuru iya bụ teke Uzáya bụ eze ndu Jiuda; yẹe teke Jiótamu bụ eze ndu Jiuda; waa teke Éhazu bụ eze ndu Jiuda; mẹ teke Hezekáya bụ eze ndu Jiuda; wafụkwapho teke Jierobowamu nwa Jiowashi bụ eze ndu Ízurẹlu.
Nyee Hosiya waa ụnwu iya
Teke Chipfu watarụ egude Hosiya pfua opfu bẹ ọ sụru iya-a: “Tụgbua je alụta nwanyị, agba ụkpara; l'ị nwụshia ụnwu, a gbatarụ l'ụkpara; kẹle ndu alị-a agbanụkawaa ụkpara; mbụ l'ẹphe lụfuwaru l'ẹka mụbe Chipfu.”
Ọ tụgbunaa je alụta Goma, bụ nwada Dibulayimu. Ọ tsụta ime bya anwụaru iya nwa nwoke. Tọbudu iya bụ; Chipfu sụ Hosiya: “Iphe, ịi-gụ nwata ono bụ Jiezerẹlu; kẹle ọ tọ dụdu g'ọo-nọ-beru; mu agwata ọnu-ụlo Jiehu ụgwo ọchi ndu ẹphe gburu lẹ nsụda Jiezerẹlu; tẹme mu emekwaphọ g'alị-eze ndu Ízurẹlu bvụebe. Mbọku ono bẹ mu a-nọdu lẹ nsụda Jiezerẹlu gbajishia apfụ ndu Ízurẹlu.”
Goma byakwa atsụta ime ọzo bya anwụa nwa nwanyị. No iya; Chipfu sụ Hosiya: “Iphe, ịi-gụ iya bụ Loruhama; kẹle mu taa phụeduru ndu Ízurẹlu obu-imemini ọzobaa; ọphu mu abyadụ agụru phẹ nvụ. Obenu lẹ mu a-phụru ndu Jiuda obu-imemini; mu adzọta phẹ. Ọphu ọ bụkwa apfụ; ọzoo ogu-echi; ọzoo alwụ ọgu bẹ mu e-gude mee ya; ọphu ọ bụdu ịnya-ọgu; ọzoo ndu agba l'ịnya; ọo onye e-me iya nụ bụ Chipfu ono, bụ Chileke phẹ ono.”
Noo ya; ọ mịfuepho Loruhama ọnu l'ẹra; mbụ Goma; ọ tsụta ime bya anwụta nwa nwoke ọzo. Ọ bụru iya bụ Chipfu sụ: “Iphe, ịi-gụ iya bụ Lowami; kẹle unu taa bụekwaru ndibe mu; ọphu mu abụekwaru Chileke unu.”
Eedophu ndu Ízurẹlu azụ l'ọnodu phẹ
10 “Ọle e -mechaa bẹ ndu Ízurẹlu a-dụkpokwa g'ẹja, nọ l'agụga eze-ẹnyimu, bụ ọphu a taa tụ̀kotadu atụ̀tù g'a maru ẹrwa iya; ọphu aagụkotadu iya l'ọgu. Ọ kwa l'ẹka ono, a sụru phẹ: ‘Unu taa bụekwaru ndibe mu ono’; bẹ ee-kukwa phẹ phọ ‘ụnwu Chileke ono, nọ ndzụ ono.’ 11 L'a bya emee gẹ ndu Jiuda ẹphe lẹ ndu Ízurẹlu tụgba bụru nanụ ọzo; ẹphe ahọta onye lanụ, a-bụru ishi phẹ; ẹphe eshi l'alị ono lwakọta; kẹle eswe mbọku kẹ Jiezerẹlu ono a-pakwa ẹka apaa.