Ẹkwo-ozi,
Jiemusu
Deru
1
Mụbe Jiemusu, onye bụ onye-ozi Chileke; bụru onye-ozi Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi l'ekele ọkpa-ipfu iri l'ẹbo ono, dzuru mgboko ono ekele.
Ekweta waa mmamiphe
Ụnwunna mu; teke iphe-ọhutama g'ọ dụhabe byaru unu; unu wojeru iya dobe l'iphe, eeteru ẹswa. Kẹle unu maru l'a -nọdu adale ekweta unu bẹ unu e-shi iya nwụta ọta-nshi. Unu takpọepho nshi tafụ iya l'ishi g'unu a-dụebe ree; dzukwaphọ oke g'ọ tọ dụ iphe, a-phọdu l'ẹhu unu. Teke ọ dụru g'unu ha onye mmamiphe phọduru; g'onye ono sụ Chileke g'ọ nụ iya mmamiphe. Ọo-nụ iya ya; eshinu Chileke bụ omeluko; tẹme ọ nọdu egudeje obu ìphóró nụ onyemonye iphe, ọ sụru g'ọ nụ iya. Ọle g'onye ono kwetakwa l'iphe oopfu gẹ Chileke nụ iya bẹ ọo-nụ iya. G'ọ bọ bọkwa obu ẹbo; l'onye obu abọ ẹbo dụkwa g'akpara-mini eze-ẹnyimu, bụ phẹrephere anọduje enwunga iya. Ọ -kwarụ iya shia ọphuu; ọ kwarụ iya shia ọphuu. G'ẹgube onye ono ta arịekwa l'ọ dụru iphe, ọo-nata l'ẹka Nnajịuphu; kẹle onye abọ egomunggo ẹbo ta apfụshijekwa ike l'iphemiphe, oomekpọo ememe.
Ụkpa waa enweru iphe
Gẹ nwanna, daru ụkpa tua onwiya ẹpha lẹ Chileke kuliru iya eli. 10 Nokwaphọ g'onye ọphu nweru iphe e-tu onwiya ẹpha l'ẹnya lwarụ iya; kẹle oo-mechaa rifu g'okoko ẹswa; 11 kẹle ẹnyanwu awajẹ chishiahaa ike k'ọphu oomeje ẹswa anwụa lwaa; okoko iya erishihu; mma iya abvụ. Noo g'onye nweru iphe a-gbabuhukwaphọ nwụhu l'ẹka oome iphe, dụ iya mkpa.
Ahụta ama waa enwu eye
12 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ onye tarụ nshi l'ọhutama; kẹle teke a hụcharu iya ama ọbu; ọphu ọ daduru bẹ ee-kpube iya okpu-eze, bụ iya bụ ndzụ; bụru obunggo, Chileke sụru lẹ ya e-bu ndu yeru iya obu. 13 Ọo ya bụ; onye aahụ ama g'o mee ẹjo-iphe; ọ -wata iya agụgu; g'ọ tọ sụkwa l'ọo Chileke enwu iya eye g'o mee ya. Kẹle ọ tọ dụkwa onye Chileke enwuje eye g'o mee ẹjo-iphe; ọphu ọ dụkwa onye enwu Chileke eye g'o mee ẹjo-iphe. 14 Ọo eme ẹjo-iphe, agụ nemadzụ bẹ edetajẹ iya nụ; l'ọ nmalahụ iya. 15 Ọo ya bụ; teke ẹgu ẹjo-iphe tsụtaru ime; l'ọonwua iphe-ẹji; iphe-ẹji kagheẹpho; l'ọonwua anwụhu.
16 Ụnwunna mu, mu yeru obu; unu te etsoswekwa ụzo. 17 Iphe, aanụ anụnu, dụ ree waa iphe-ọma, adụdu ẹka ntụcha dụ iya shikọta l'imigwe. O shi l'ẹka Nna kẹ ìphóró imigwe, bụ iya bụ Nna ọphu te echibuhujedu g'ẹnyanwu abụjeru o -chibuhu; ọchi agbaahaa-a. 18 Ọ tụru obu iya onyo gude ọkpobe-opfu ono nwụa anyi; g'anyi dụ g'akpụru iphe-mbụ l'iphemiphe, o meru ememe.
Anụma emee
19 Ụnwunna mu, mu yeru obu; iphe, unu a-maru bụ ọwa-a: g'onyemonye bụkwaru onye angabẹje nchị l'iphe, eepfu tẹmanu ooyee ya ọnu; bụru onye ẹhu te eghujedu eghu ẹgwegwa; 20 kẹle iphe, eeme l'ẹhu-eghu taa bụkwaru iphe, pfụru ọto l'iphu Chileke. 21 Ọo ya bụ; unu tọfu onwunu iphe, bụkpoo umere, l'eshi ishi; waa iphe, bụkpoo iphe-ashị; jia obu oyi; nata opfu ono, a kụru l'ime ọkpoma unu ono, bụ iya l'a-dụ ike dzọo unu ono.
22 Ọle-a; unu bụkwaru ndu eme opfu ono ememe. Unu ta abụkwaru ndu anụ iya anụnu kpụrumu; kẹle ono bụkwa eme onwunu eswe. 23 Onye anụepho opfu ono anụnu; ọphu oomedu iya ememe yeru nwoke, ele g'iphu gbaru iya l'onyo. 24 Mbụ onye lechaẹkwadurupho ẹnya l'onyo bya atụgbua bya azọhaehukwapho g'iphu gbaru iya. 25 Obenu onye enyoje ekemu ono, adụdu ẹka ntụcha dụ iya; mbụ ekemu, emeje g'e nweru onwonye ono; ọ -dụru onye phuberu iya iphu; ọphu ọ bụdu ọnuma-ọzohaa; ọ -bụru onye emeje iya ememe; onye ono bẹ ee-gude iphe, oome meeru eze-iphe-ọma.
26 Onye dobesu lẹ ya bụ onye kẹ Chileke l'ẹbe abụ l'oosedeje ire iya eme onwiya eswe. Onye ono bẹ eme kẹ Chileke nkiya bụ kẹ mmanụ. 27 Abụ onye kẹ Chileke ọphu Chileke, bụ Nna kweru l'ọ bụ ọkpobe iya bya abụru ọphu ntụcha adụdu ono bẹ bụ akwọ unwogbee lẹ mkpa, dụru phẹ nụ; waa eyeru ụnwanyi, ji phẹ anọhedu ẹka; waa ewofu ẹka lẹ mkparwụ kẹ mgboko-a.