Ẹkwo
Ndu-ikpe
1
Ndu Ízurẹlu etso ndu Kénanu ọphu phọduru nụ ọgu
Jioshuwa nwụhuchaepho; ndu Ízurẹlu bya akpata Chipfu ishi sụ iya: “?Bụ onye e-vuru ụzo je etsooru anyi ndu Kénanu ọgu?”
Chipfu sụ phẹ: “Ọo ndu Jiuda bẹ e-je nụ; mu wowaru alị ono ye phẹ l'ẹka.”
Tọbudu iya bụ; ndu Jiuda bya asụ ndu kẹ Simiyọnu, bụ unwune phẹ: “Unu bya g'anyi tụko je l'alị ono, a nụru anyi ono je etsoo ndu Kénanu ọgu. E -mechaa anyi ee-tsoru unu jee ọgu k'unu.” Ọo ya bụ; ndu Simiyọnu tsoru phẹ jeshia. No iya; ndu Jiuda jenụ etsoo phẹ ọgu ono. Chipfu woru ndu Kénanu waa ndu Pẹ́rezu ye phẹ l'ẹka; ẹphe gbua ụkporo ụnu nemadzụ l'ụnu ise lẹ mkpụkpu Bẹzeku. Ọ bụru lẹ mkpụkpu Bẹzeku ono bẹ ẹphe hụmaru Adoni-Bẹzeku; bya etsokwaa ya phọ ọgu. Ọ bụru iya bụ l'ẹphe alwụ-kpee ndu Kénanu waa ndu Pẹ́rezu. Adoni-Bẹzeku ye ọkpa l'ọso. Ẹphe chịa ya gude; bushia ya mkpụshi-ẹka ezekẹka waa mkpụshi-ọkpa ezekọkpa. No iya; Adoni-Bẹzeku sụ: “Ụkporo ndu eze ẹto lẹ ndu eze iri, e bushiru ezekẹka mẹ ezekọkpa shi atụtuje ẹkputara lẹ mkpula teburu mu. Nta-a bẹ Chileke pfụwaru mu ụgwo iphe, mu meru phẹ.” Ẹphe kpụru iya jeshia Jierúsalẹmu; ọ bụru l'ẹka ono bẹ o mechaarụ nọdu nwụhu.
Ndu Jiuda tsokwaaphọ mkpụkpu Jierúsalẹmu ọgu; lwụta iya. Ẹphe gude ogu-echi gbufu mkpụkpu ono; tụfu iya ọku. E mechaa; ndu Jiuda jepfushia ndu Kénanu ọgu; mbụ ndu Kénanu ọphu bu l'alị úbvú úbvú; mẹ l'echiẹgu ndọhali; mẹ l'alị ọkpa úbvú, nọ l'ụzo ẹnyanwu-arịba.
Ọtuniyelu alwụta mkpụkpu Debi
(Jios 15:13-19)
10 Ndu kẹ Jiuda ono bya ejekwaphọ je etsoo ndu Kénanu ọphu bu lẹ mkpụkpu Hẹburonu ọgu; lwụta ndu Sheshayi; mẹ ndu Ahimanu; waa ndu Talụmayi. Iphe, e shi ekuje Hẹburonu lẹ mbụ bụ Kiriyatu-Araba. 11 Ẹphe gbẹ l'ẹka ono wụru jeshia ndu mkpụkpu Debi ọgu. Iphe, e shi ekuje Debi bụ Kiriyatu-Sefa. 12 No iya; Kalẹbu sụ: “Onye gbẹshikpowaru je etsoo ndu Kiriyatu-Sefa ọgu; lwụa phẹ lwụta; mu e-ke onye ọbu nwatibe mu, bụ Akụsa g'ọ lụru.” 13 Ọtuniyelu nwa Kenazu, nwune Kalẹbu kẹ nwata tụgbua je alwụta mkpụkpu ono. Ọo ya bụ; Kalẹbu kee ya nwada iya ono, bụ Akụsa; ọ lụru.
14 Ọ lwaẹpho ibe Ọtuniyelu; ọ sụ iya g'o je epfuaru nna iya, bụ Kalẹbu g'ọ wẹe ya alị.
Akụsa bya enyizeta l'eli nkapfụ-ịgara iya; Kalẹbu jịa ya sụ: “?Bụ gụnu bẹ mu e-meru ngu?”
15 Ọ sụ iya: “Menaarụ mu iphe-ọma. Eshinu ị sụru gẹ mu laa echiẹgu ndọhali; nụfunaa mu alị l'ẹka mini, anwụ shọkoshoko.” Ọo ya bụ; Kalẹbu bya eworu ẹka mini anwụ shọkoshoko l'ẹka dụ dagere-dagere mẹ l'ẹka bụ ọhu alị woru nụ iya.
16 Oshilọkpa ọgo Mósisu, bụ iya bụ ndu Kénu bẹ yẹe ndu Jiuda shi lẹ mkpụkpu Jieriko, bụ iya bụ ndu Ọha-mpfụ tụko wụfu jeshia echiẹgu ndu Jiuda, bụ iya bụ ẹka ono, nọ l'echiẹgu ndọhali lẹ mgboru mkpụkpu Aradu. Ọo ya bụ; ẹphe tụko buru l'ẹka ono. 17 Tọbudu iya bụ; ndu Jiuda mẹ ndu Simiyọnu, bụ ụnwunna phẹ tụgbabe nanụ je etsoo ndu Kénanu ọphu bu lẹ mkpụkpu Zefatu ọgu; mekọta mkpụkpu ono l'ophu; ọ chịhu. Ọo ya bụ e kuahaa mkpụkpu ono Họma, bụ iya bụ “mkpurupyata”. 18 Ndu Jiuda lwụtakwarupho alị Gaza; mẹ alị Ashikelọnu; mẹ alị Ẹkuronu; lwụtakota mkpụkpu, nọkota iya nụ. 19 Chipfu nọ swiru ndu Jiuda; ẹphe lwụta ndu bu l'ẹka dụ úbvú úbvú. Ndu ọphu bu lẹ nsụda bẹ kpọbaru phẹ achịshi kẹle ndu k'ono bẹ nweru ụgbo-ịnya ọgu, e gude ígwè mee. 20 Mkpụkpu Hẹburonu bẹ a nụru Kalẹbu; kẹle Mósisu kwehawaru iya ukwe iya. Kalẹbu bya achịshia ụnwu Anaku ẹto, bu l'ẹka ono. 21 Ndu Benjiaminu bẹ ta achịfuduru ndu Jiebusu, bu lẹ Jierúsalẹmu. Ndu Benjiaminu yẹe ndu Jiebusu tụko buru ẹghirigha lẹ Jierúsalẹmu byasụ ntanụ-a.
22 Ndu ọnu-ụlo kẹ Jiósẹfu bẹ jekwarụpho etsoo mkpụkpu Bẹtelu ọgu; Chipfu swikpọru phẹ eswiru. 23 Ẹphe bya ezia ndu e-je anwụa ngge lẹ Bẹtelu ono, bụ iphe, o shi aza bụ Luzu. 24 Ndu ono hụma nwoke, shi lẹ mkpụkpu ono alụfuta. Ẹphe sụ iya: “Jiko goshinu anyi ọnu-abata mkpụkpu-a. Anyi e-mekwarụ ngu-a iphe-ọma.” 25 Ọo ya bụ; o goshi phẹ ọnu-abata mkpụkpu ono. Ẹphe tsoo ndu mkpụkpu ono ọgu; gude ogu-echi gbushikọta phẹ. Ọle ẹphe harụ nwoke ono; waa ndibe iya l'ophu. 26 Tọbudu iya bụ; nwoke ono kwafụ lashịa alị ndu Hetu, bụ ẹka o buwarọ jaa bụru mkpụkpu ẹka iya. Ọ gụbe mkpụkpu ono Luzu, bụ iya bụ iphe, ọoza byasụ ntanụ-a.
Ọha, ndu Ízurẹlu ta achịfuduru
27 Ndu Manásẹ bẹ ta achịfuduru ndu alị Bẹtu-Shanu waa mkpụkpu iya; mẹ ndu alị Tanaku; mẹ ndu alị Dọru; mẹ ndu alị Ibulamu; mẹ ndu alị Megido; mẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu, nọgbaa phẹ nụ; kẹle ndu Kénanu ono bẹ kpọfuru ishi phẹ ye l'alị ono. 28 A nọnyaa; ndu Ízurẹlu bya enweru agburẹhu; ẹphe kebuta ndu Kénanu; ẹphe jeahaarụ phẹ ozi; kẹle ẹphe ta achịfu-gbuduru ndu Kénanu ono.
29 Ndu Ifuremu bẹ ta achịfukwarupho ndu Kénanu ndu ọphu bu lẹ mkpụkpu Geza; ẹphe l'ẹphe tụko bua ẹghirigha l'ẹka ono.
30 Ndu kẹ Zebulọnu bẹ ta achịfuduru ndu ọphu bu lẹ mkpụkpu Kiturọnu; mẹ ndu ọphu bu lẹ mkpụkpu Nahalọlu. Ndu Kénanu ono, bu l'echilabọ phẹ ono; jeahaarụ phẹ ozi.
31 Ndu kẹ Asha bẹ ta achịfuduru ndu bu lẹ mkpụkpu Akọ; mẹ ndu ọphu bu lẹ mkpụkpu Sayịdonu; mẹ ndu mkpụkpu Ahụlabu; mẹ ndu mkpụkpu Akuzibu; mẹ ndu mkpụkpu Hẹluba; mẹ ndu mkpụkpu Afẹku; mẹ ndu mkpụkpu Rehobu. 32 Ọo ya bụ; ndu Asha buru l'echilabọ ndu Kénanu, bụ ndu vuhawaa ụzo buru l'alị ono; kẹle ndu Asha bẹ ta achịfuduru phẹ.
33 Ndu Nafụtali bẹ ta achịfuduru ndu bu lẹ mkpụkpu Bẹtu-Shẹmeshi; waa ndu bu lẹ mkpụkpu Bẹtu-Anatu. Ẹphe buru l'echilabọ ndu Kénanu, bụ ndu vuhawa ụzo buru l'alị ono. Ẹphe mee ndu Bẹtu-Shẹmeshi; waa ndu Bẹtu-Anatu; ẹphe jeahaarụ phẹ ozi.
34 Ndu Amọru bẹ nwularu ndu Danu azụ; chịru phẹ ye l'alị úbvú úbvú. Ọphu ẹphe te ekwedu g'ẹphe wụ-pfuta phẹ lẹ nsụda. 35 Ọo ya bụ; ndu Amọru kebe l'ẹphe bufutajẹ l'úbvú Hẹresu; mẹ lẹ mkpụkpu Ajialọnu; mẹ lẹ mkpụkpu Shalubimu. A nọnya ndu ọnu-ụlo Jiósẹfu bya aja àjàjà ka l'ọtu; bya aka enweru ọkpehu; ẹphe kebuta ndu Amọru ẹphe jeahaarụ phẹ ozi mkpọnwu-ẹhu.
36 Oke-alị ndu Amọru bẹ shi l'ụzo isheli úbvú “Akpị” nọo jasụ lẹ mkpụkpu Sela; bya akwasẹwaruro ya.