Ẹkwo
Jieremaya
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ọwaa bụ opfu Jieremaya nwa Hilikaya. O tso lẹ ndu-uke Chileke, shi lẹ mkpụkpu Anatọtu, nọ l'alị ndu Benjiaminu. Ọ nụmaru opfu Chipfu l'apha k'iri l'ẹto, Jiosáya nwa Amọnu bụ eze ndu Jiuda; bya anụmakwa iya phọ teke Jiehoyakimu nwa Jiosáya bụ eze ndu Jiuda; gbiriri jasụ l'ọnwa k'ise l'apha k'iri lẹ nanụ l'abụbu, Zedekaya nwa Jiosáya bụ eze ndu Jiuda, bụ teke a kpụru ndu Jierúsalẹmu lẹ ndzụ laa ẹka ọzo.
Chileke eku Jieremaya
Opfu Chipfu rwuru mu nchị sụ: “Mu byaru akpụ ngu ye l'ẹpho ne ngu; mu vuhawaru ụzo maru ngu. Mbụ l'a byaru anwụ ngu; mu vuhawaru ụzo họta ngu dobe iche; bya emee ngu onye epfuchiru Chileke l'ọhamoha.”
Tọbudu iya bụ; mu sụ: “Aa! Gụbe Nnajịuphu, bụ Chipfu; mu ta amakwa g'eepfuje opfu; kẹle mu bụnukaru nwata!”
Chipfu sụ mu: “Ta asụjeshi l'ị bụnukaru nwata. Iphe, bụkpoo onyemonye mu sụru g'i jepfu bẹ ii-jepfukọta je epfuaru iya iphe, mu karụ ngu sụ g'i pfua. Ta tsụjekwa phẹ ebvu; kẹle mu nọkwa swiru ngu eswiru; tẹme mu je l'anafụtaje ngu l'ẹka phẹ. Nokwa iphe, mụbe Chipfu epfu bụ ono.”
Tọbudu iya bụ; Chipfu bya amachịa ẹka iya bya edenyi mu l'ọnu bya asụ mu: “Nta bẹ mu yewaru opfu mu l'ọnu nkengu. 10 Lekwa lẹ-a; ntanụ-a bẹ mu họtaru ngu dongoo ọhamoha l'ophu; bya edobe ngu dongoo iphe, bụkpoo alị-eze l'ophu; g'i pheshia epheshi; lakashịa alakashị; g'i mebyishia emebyishi; kwatsua iphe, dụ k'akwatsu; l'ị kpụa iphe, dụ k'akpụkpu; bya adzaa iphe, dụ k'adzadza.”
Iphe-ọhumalenya labọ
11 Noo ya bụ; opfu Chipfu bya erwua mu nchị sụ: “?Bụ gụnu bẹ ị hụmaru; Jieremaya?”
Mu sụ: “Ọ kwa iphe, mu hụmaru bụ ẹkali-oshi alụmondu.”
12 Chipfu sụ mu: “Ọ bụ-a iphe, ị hụmaru bẹ ọ bụ; kẹle mu nwụ ẹnya kwabẹru opfu mu; mu je l'e-me iya gẹ mu pfuru iya.”
13 Opfu Chipfu rwukwaa mu lẹ nchị ọzo. Ọ sụ mu: “?Bụ gụnu bẹ ị hụmaru?”
Mu sụ iya: “Mu hụmaru ite, phụhuru ụphu; o gberu egberu kpolia ike l'ụzo isheli.”
14 Chipfu sụ mu: “Ọo l'ụzo isheli ono bẹ mkpurupyata e-shi dapfu iphe, bụkpoo ndu bu l'alị-a l'ophu. 15 Mu abyakwa ekukọbe ndu alị-eze ndu isheli l'ophu. Nokwa iphe, mụbe Chipfu epfu bụ ono. Ndu eze phẹ a-bya bya eworu aba-eze phẹ sụbe l'ọnu-abata mkpụkpu Jierúsalẹmu. Ẹphe a-dapfu igbulọ iya gbaa mgburugburu; bya adapfu iphe, bụkpoo mkpụkpu, nọ l'alị ndu Jiuda. 16 Mu e-kpe phẹ ikpe; opfu l'ẹphe meru ẹjo-iphe; l'ẹphe jịkaru mu je awata akpọru agwa ọzo ụ̀nwù-isẹnsu ọku. Tẹme ẹphe wata abarụ iphe, ẹphe gude ẹka phẹ mee ẹja. 17 Ọo ya bụ lẹ-a; gụbedua l'onwongu; rịkobe onwongu. Gbalihu je epfuaru phẹ iphemiphe, bụ iphe, mu sụru g'i pfuaru phẹ. G'ẹphe be yekwa ngu ebvu; ọdumeka bẹ mu e-yekwa ngu ebvu l'iphu phẹ. 18 Ntanụ-a bẹ mu mewaru ngu; ị bụru mkpụkpu, a kpụshiru ike; bya abụru itso, a wụru l'ígwè; bya abụru igbulọ, a kpụru l'onyirubvu. Mu mewaru ngu g'ị pfụru pfụshia ike l'iphu ndu alị-a l'ophu; mbụ l'iphu ndu eze ndu Jiuda l'ophu; mẹ ndu-ishi phẹ; mẹ ndu-uke phẹ; mẹ ndu alị-a l'ophu. 19 Ẹphe e-tso ngu ọgu; ọle ẹphe taa lwụ-kpedu ngu; kẹle mu nọ swiru ngu eswiru; tẹme mu je l'a-nọdu adzọ ngu l'ẹka phẹ. Nokwa iphe, mụbe Chipfu epfu bụ ono.”