Ozi-ọma,
Jiọnu
Deru
1
Opfu Ndzụ
E -shi lẹ mbụlembu bẹ Opfu Chileke ono nọhawaa. Opfu ono bẹ yẹle Chileke nọhawaa. Opfu ono bụru Chileke. Onye ono bẹ yẹle Chileke shiẹpho lẹ mbụ nọdu. Ọo l'ẹka iya bẹ Chileke shi mee iphemiphe. Ọ tọ dụdu iphe, bụ iphe, e meru ememe, dụru ọphu e meru l'ẹbe ọ nọ iya. Ọo ya bẹ ndzụ shi l'ẹka; ọ bụru ndzụ ono bẹ bụ ìphóró, dụru ndiphe. Ìphóró ono dụ l'ọchii; ọphu ọchii ono adụjeduru ike sọ-kputa iya.
O nweru onye lanụ, Chileke yeru g'ọ bya. Ẹpha iya bụ Jiọnu. Iphe, ọ byaru bụ gẹ ya pfua k'iphoro ono. Ọ byaru g'ọ saarụ iya ọha l'ophu; k'ọphu ẹphe a-nụma ozi ono kweta. Ọ tọ bụkwa yẹbedua bụ ìphóró ọbu. Iphe, ọ byaru bụkwa g'ọ karụ ndiphe g'ìphóró ono dụ. Ọo ìphóró ono bẹ bụ ọkpobe ìphóró; ọphu bụ iya byaru lẹ mgboko-a bya adụru ndiphe l'ophu.
10 Ọo ya bụ lẹ Opfu Chileke ono shi nọdu lẹ mgboko-a. Ọ bụru l'ẹka iya bẹ Chileke shi mee mgboko; obenu lẹ ndiphe ta amadụ onye ọ bụ. 11 Ọ byapfutaru ndu nkiya; ndu nkiya jịka iya anata. 12 Ọle iphe, bụkpoo ndu natarụ iya nụ; mbụ ndu kweru nkiya; ndu ono bẹ ọ sụwaru g'ẹphe bụru ụnwu Chileke. 13 Abụbu ono, ẹphe bụ ụnwu Chileke ono ta abụkwa g'aanwụje nemadzụ bụ g'a nwụru phẹ; ẹbe ọ bụkwa ẹgu nwa meru a nwụa phẹ; ọphu ọ bụkwa gẹ nemadzụ rịtaru iya l'ọkpoma; onye nwụru phẹ nụ bụakwaa Chileke.
14 Tọbudu iya bụ; Opfu ono bya abụru nemadzụ; anyi l'iya buru. Anyi gude ẹnya anyi hụma ọdu-biribiri iya; mbụ ọdu-biribiri, gbaru iya nụ; eshinu ọ bụ iya bụ Nwa nwoke lanụ, Nna iya, bụ Chileke nwụtaru. Iphe, ndzụ iya bụ bụerupho eze-iphe-ọma yẹe ire-lanụ.
15 Jiọnu bya epfuahaa kẹ Nwa Chileke ono; ara iya arara sụ: “Wakwa onye ọbu, mu shi epfuru unu opfu iya teke mu sụru unu l'ọ dụru onye l'e-mechaa bya nụ-a, ka mu l'ishi ka mu l'ọkpa; kẹle a byaru anwụ mu ọ nọduhawanu.”
16 Eze-iphe-ọma iya ono nyịberu anyịbe. Ọ bụru l'eze-iphe-ọma iya ono b'ooshije emeru anyi eze-iphe-ọma; mbụ o -mechaa; oomekwasẹbaa ya ọzo; emewaa iya rọ k'anyịnyi. 17 Ọo l'ẹka Mósisu bẹ Chileke shi tụaru anyi ekemu. Eze-iphe-ọma yẹe ire-lanụ shikwanụ l'ẹka kẹ Jizọsu Kéreshi bya. 18 Ọ tọ dụkwa onye gudejewaa ẹnya hụma Chileke. Ọo Nwa lanụ ono, yẹle Chileke, bụ Nna tụgbaru bụru nanụ ọkpobe abụru ono bẹ bụ onye meru; anyi maru gẹ Chileke dụ.
Ozi, Jiọnu onye emeje baputizimu
eezi l'echiẹgu
(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Tọbudu iya bụ; ndu Jiu shi Jierúsalẹmu zia ndu-uke Chileke mẹ ndu bụ eri Lívayi g'ẹphe je ajịa Jiọnu sụ iya: “?Bụ onye bẹ ị bụ?”
20 Ẹbe Jiọnu ajịkakwaru eyeru phẹ ọnu. Ọ kaẹkwaru phẹ phọ l'edzudzu-ọha sụ phẹ: “Ọ tọ bụkwa mbẹdua bụ Kéreshi ọbu.”
21 Ẹphe jịa ya; “?Ọ bụhunuru onye bẹ ị bụ? ?Bụ ngu bụ Elayịjia?”
Jiọnu sụ phẹ waawaa; lẹ ya ta abụkwa Elayịjia.
Ẹphe jịa ya: “?Bụ ngu bụ onye mpfuchiru Chileke, anyi ele ẹnya iya ọbu?”
Ọ sụ phẹ: “Waawaa.”
22 Ẹphe sụ iya: “?Ọ bụkpohunaaru onye bẹ ị bụ? Yenụaru anyi ọnu g'anyi maru iphe, anyi e-je epfuaru ndu ziru anyi ozi. ?Dẹnukpohunaa g'i pfuru opfu ẹhu ngu?”
23 Jiọnu sụ phẹ: Ọo mbẹdua bụ onye ono, Azáya deru nkiya l'ẹkwo sụ:
Ọ dụru olu onye aha
gengugengu l'echiẹgu
sụ:
Unu mee ụzo, Nnajịuphu
g'ọ pfụru nhamụnha!* 1:23 Gụnaa Azá 40:3.
24 No iya; ndu ono, byaru ozi ono bụ ndu Fárisii bẹ ziru phẹ nụ. 25 Ẹphe jịa Jiọnu sụ iya: “Ị -bụdu Kéreshi; ẹbe ị bụdu Elayịjia; ọphu ị bụkwapho onye mpfuchiru Chileke; ?ọ nwụhunuru ịnwu-agha bẹ iimeje baputizimu?”
26 Jiọnu sụ phẹ: “Unu eleanaa l'ọo mini bẹ mu gude eme baputizimu. Obenu l'ọ dụru onye unu l'iya tụkoru nọdu, unu ta amadụ. 27 Onye ono, l'e-mechaa bya nụ ono kakwa mu shii; k'ọphu mu ta asụdu gẹ mu e-phureta tọfu iya eri akpọkpa iya.”
28 No iya; ẹka iphemiphe ono mekọtaru bụ lẹ Betani; l'azụ ẹnyimu Jiọ́danu azụ iya ọphuu; l'ẹka Jiọnu shi anọduje eme ndiphe baputizimu.
Jizọsu bụ Nwatụru Chileke
29 O rwua lẹ nchitabọhu iya; Jiọnu hụma gẹ Jizọsu eje abyapfuta iya. Ọ sụ: “Unu hụma onye ọbu, bụ Nwatụru Chileke ọbu. Ọo ya e-gwefu iphe-ẹji ndiphe l'ophu! 30 Sụ-a; ọ kwa onye ono bẹ mu pfuru opfu ẹhu iya ono sụ l'ọ dụru onye l'e-mechaa bya nụ. L'onye ọbu ka mu l'ishi ka mu l'ọkpa. L'a byaru anwụ mu; ọ nọduhawaro-a. 31 Mbẹdua te eshikwa maru onye ọ bụ; obenu l'ọo gẹ ndu Ízurẹlu amaru iya meru g'o gude mu bya anọdu; gude mini eme baputizimu.”
32 Jiọnu pfukwaaphọ iphe, o gude ẹnya iya hụma sụ: “Mu hụmaru Unme Chileke g'o shi l'imigwe dụ gẹ ndo bya anọdu iya l'ẹhu. 33 Mbẹdua te eshikpọkwanu maru iya; ọle onye ono, ziru mu gẹ mu bya egude mini mee baputizimu ono sụru mu: ‘Ọo onye ono, ịi-hụma gẹ Unme Chileke shi l'imigwe bya nọdu iya l'ẹhu ono bụ iya bụ onye ọbu, e-gude Unme-dụ-Nsọ eme baputizimu ọbu.’ 34 Sụ-a; nta-a bẹ mu gudewaa ẹnya mu hụma iya bya apfụwaru epfu l'ọo onye ono bụ Nwa Chileke ọbu.”
Ndu mbụ, l'etso Jizọsu
35 O rwukwaa lẹ nchitabọhu iya; Jiọnu pfụkwaru l'ẹka ono yẹle ụmadzu labọ, shi lẹ ndu etsoje iya nụ. 36 No iya; ọ hụmaepho Jizọsu g'ọoghata ọ sụ: “Unu hụmakwa Nwatụru Chileke ọbu.”
37 No iya; ndu labọ ono, etsoje iya nụ ono nụmaepho iphe ono, o pfuru ono; ẹphe tsoru Jizọsu. 38 Jizọsu bya aghaa ẹnya hụma phẹ g'ẹphe etso iya bya ajịa phẹ sụ phẹ: “?Bụ gụnu bẹ unu achọ?”
Ẹphe sụ iya: “Rabayi! ?Bụ awe bẹ ịikwaje?” Rabayi bụ O-zì-iphe.
39 Ọ sụ phẹ: “Unu byanụ bya ahụma iya.” Noo ya; ẹphe tsoru iya je ahụma ẹka ọokwaje. Ẹphe l'iya nọ-jiwarọ nchi mbọchi ono. Teke ono, ẹphe byaru ono bụ l'oke eswe ụzenyashi.
40 Onye lanụ l'ụmadzu labọ ono, nụmaru opfu Jiọnu; tsoru Jizọsu ono; bụ Anduru, nwune Sayịmonu Pyịta. 41 Anduru vuru ụzo lọbaru je achọ-vu nwune iya Sayịmonu sụ iya: “Anyi hụmaakwaru Mezaya ọbu, bụ iya bụ Kéreshi ọbu.” 42 O duta Sayịmonu byapfuta Jizọsu. Jizọsu hụmae ya phọ bya asụ iya: “Ọo ngu bụ Sayịmonu, bụ nwa Jiọnu. Iphe, aa-nọduje eku ngu nta-a bụ Sifasu, bụ iya bụ Mkpuma.”
Jizọsu eku Filipu yẹle Natanẹlu
43 O rwua nchitabọhu iya; Jizọsu chịta k'eje Gálili. No iya; ọ hụma Filipu; bya asụ iya “Tsoru mu.” 44 Filipu ono bụ onye Bẹtusayida. Ọ bụkwarupho mkpụkpu ono bẹ a nwụru Anduru yẹle Pyịta. 45 No iya; Filipu kwe iya hm; bya eje elee ẹnya Natanẹlu. Ọ hụma iya bya asụ iya: “Anyi hụmaakwaru onye ọbu, Mósisu deru nkiya l'ẹkwo ekemu; tẹme ndu mpfuchiru Chileke dekwaa ya phọ-a. Onye ọ bụ bụ Jizọsu kẹ Nazaretu, nwa Jiósẹfu.”
46 Natanẹlu sụ iya: “?Ọ dụkporu-a iphe, dụ ree, e-shi lẹ Nazaretu?”
Filipu sụ iya: “Byanụ bya egude ẹnya ngu hụma.”
47 Jizọsu hụmaepho gẹ Natanẹlu eje abyapfuta iya; ọ sụ: “Onye ọwa-a bụ ọkpobe onye Ízurẹlu, adụdu iphe, aata iya ụta iya.”
48 Natanẹlu jịa ya: “?Nẹnu g'i meru maru mu?”
Jizọsu sụ iya: “Mu hụmahawaru ngu rọ teke ị nọ l'upfu oshi figu phọ tẹme Filipu bya ekua ngu.”
49 Natanẹlu sụ iya: “Ọnyibe! Ọo ngu bụ Nwa Chileke ọbu. Ọo gụbedua bụ Eze ndu Ízurẹlu ọbu.”
50 Jizọsu sụ iya: “?Bụ-a l'ọle mu sụru ngu lẹ mu hụmaru ngu l'upfu oshi figu phọ meru g'o gude i kweta? Ii-mechakwarọ hụmabaa iphe, kabaa ọwa-a shii! 51 Gẹ mu gbukwaru ngu iya tororo; unu e-mechakwaa hụma g'imigwe gheru ọnu; ụnwu-ojozi Chileke nọdu enyiba iya enyiba; enyizetakwa iya phọ enyizeta awupfu Abụbu-Ndiphe.”

*1:23 1:23 Gụnaa Azá 40:3.