Ẹkwo
Jiobu
1
Akọ ẹhu Jiobu
O nweru onye alị Uzu lanụ; teke o shi nọdu bẹ ẹpha iya bụ Jiobu. Nwoke ọbu bụ nwoke, ụta adụdu lẹ ndzụ iya bya abụru onye pfụberekoto. Ọ bụ onye atsụhuje Chileke ebvu haa eme ẹjo-ememe. Iphe, ọ nwụtaru bụ unwoke ẹsaa waa ụnwanyi ẹto. O nwekwarụpho ẹku. Atụru iya dụ ụnu iri l'ẹsaa l'ụkporo iri. Ịnya-kamẹlu iya dụ ụnu ẹsaa l'ụkporo iri. Eswi, a tụru njịgba ẹbo ẹbo dụ ụnu njịgbabe eswi ugbo labọ l'ụkporo ise. Ne nkapfụ-ịgara iya dụ ụnu l'ụkporo ise. Ndu bụ nemadzụ, ejeru Jiobu ozi kwatakpọo dụ igwerigwe mebyikpọo. O bụepho l'ọo ya bụ onye shi kakọta shii l'iphe, bụkpoo nemadzụ, a nwụru anwụnwu l'ụzo ẹnyanwu-awawa l'ophu.
Ụnwu iya ndu ọphu bụ nwoke nọdu abọje ọbo-iphe l'ibe phẹ. Onye ọwa-a -bọo ọgiya; ogiya ọzo onye ọzo abọo; ẹphe -nọdu abọ ọbo-iphe ọbu; ẹphe ezia unwune phẹ ndu ọphu bụ ụnwanyi phọ ẹphe n'ẹto; ẹphe abya lẹ nri ono. Ọ nọdu abụjeru; a -bọchaa iphe ono teke ẹphe abọ iya; Jiobu ekua phẹ bya edoo phẹ nsọ. Nchita-abọhu iya l'ọ bya egweeru Chileke ngwẹja-akpọ-ọku l'iswi ẹhu phẹ l'ẹhu l'ẹhu. Kẹle ọorije sụ: “?A maru ?ụnwu iya te emeadaru nụ iphe-ẹji? ?A maru ?ẹphe te egudeadanụ obu phẹ kọo Chileke ọnu?” Ọ bụru nno bụ gẹ Jiobu shi emeje iya tekenteke.
Nsetanu ahụ Jiobu ama
Obenu ujiku lanụ; ụnwu Chileke bya g'ẹphe goshi onwophẹ l'iphu Chipfu. Nsetanu tsokwaru phẹ phọ bya. Chipfu sụ Nsetanu: “?Bụ awe bẹ i shi bya?”
Nsetanu sụ Chipfu: “Mu ejenụpho ejeje alwa alwalwa l'eliphe. Mu tsonụrupho ọma mgboko aghaphe bọtorii.”
Chipfu sụ Nsetanu: “?Ẹnya tsụru ngu l'ẹka onye-ozi mu, bụ Jiobu nọ? Mbụ l'ọ tọ dụedu nemadzụ, dụ g'ọo ya lẹ mgboko l'ophu. Ọ bụ nwoke, pfụberekoto bya abụru onye ụta adụdu lẹ ndzụ iya; bụru onye atsụhuje Chileke ebvu; haa eme ẹjo-ememe.”
Tọbudu iya bụ; Nsetanu bya eyeeru Chileke ọnu sụ iya: “?Iipfu tọo? ?Jiobu nọnyaerupho tsụahaa gụbe Chileke ebvu? 10 ?Tọbudu ngu kpọru ọkpokuu kpọ-phee yẹle ndibe iya mgburugburu; mẹkpoo iphemiphe, o nweru? Iphemiphe, oome l'ẹka bẹ i meru; ọ bụru ụpete; k'ọphu bụ l'ẹku iya tụkoru ẹkameka. 11 Machịnaa ẹka nta-a denyi l'iphemiphe, o nweru enweru g'ịihuma l'ọo-pfụru l'atatiphu ngu kọo ngu ọnu.”
12 Tọbudu iya bụ; Chipfu sụnu Nsetanu: “Ọ dụ ree; iphemiphe, o nweru dụwaa ngu l'ẹka; ọo ẹpho gẹ mkpụshi-ẹka ngu te erwu iya l'ẹhu.”
Nsetanu kwoẹpho gburumu; ọ bụeru iya phọ eshi l'iphu Chipfu l'ẹka ono tụgbua.
13 Tọbudu iya bụ; o be ujiku lanụ; ụnwu Jiobu ndu kẹ nwoke mẹ ndu kẹ nwanyị dzukọbe l'ụlo ọkpara nna phẹ kẹ nwoke abọ iphe; eri nri; angụ mẹe. 14 Onye-ozi bụerupho phẹreketeke l'iphu Jiobu bya asụ iya: “Oke-eswi, eegudeje eje ozi ẹgu bẹ e gudegbaa eje ozi ẹgu; nkapfụ-ịgara dọkwarupho l'agụga ẹka ono ata nri. 15 Ndu Sheba fụaru phẹ; bya atụko phẹ rwuta; bya egbushia ndu ejeru ngu ozi. Ọ bụru mbẹdua kpoloko bụ onye gbalarụ nụ sụ gẹ mu bya epfuaru ngu g'ọoda.”
16 Onye k'ono kpụkwaduru-a opfu l'ọnu epfu; onye ọzo kwobata bya asụ: “Ọku, shi l'ẹka Chileke bẹ shiẹpho l'igwe daa bya atụko atụru ngu l'ophu kee; kechaa kee ndu-ozi ngu kefu; ọ bụru mbẹdua kpoloko bụ onye gbalarụ nụ sụ gẹ mu bya epfuaru ngu g'ọoda.”
17 Onye k'ono kpụkwaduru-a opfu l'ọnu epfu; onye ọzo kwobata bya asụ: “Ndu ọ-lwụa-ọlaa, shi lẹ Bábilọnu buru ọgbo ẹto tụa lẹ mkpa lẹ mkpa bya awụpyabe ịnya-kamẹlu ngu g'ọ ha rwuta; bya egude ogu-echi gbugbushia ndu ejeru ngu ozi. Ọ bụru mbẹdua kpoloko bụ onye gbalarụ nụ sụ gẹ mu bya epfuaru ngu g'ọoda.”
18 Onye k'ono kpụkwaduru-a opfu l'ọnu epfu; onye ọzo kwobata bya asụ: “Ụnwu ngu unwoke mẹ ụnwu ngu ụnwanyi dọkwaru abọ iphe; eri nri angụ mẹe l'ibe nwune phẹ nwoke k'ọgerenya. 19 A bya ele ẹnya; oke phẹrephere shiẹpho l'echiẹgu ziru taphutaphu rwua bya enwungaa ụlo ono l'ophu; ụlo zee zepyabẹ ụnwu ngu ono g'ẹphe ha; ẹphe nwụshihu; ọ bụru mbẹdua kpoloko bụ onye gbalarụ nụ sụ gẹ mu bya epfuaru ngu g'ọoda.”
20 Tọbudu iya bụ; Jiobu bya agbalihu bya eworu uwe yẹbedua, bụ Jiobu zijaa; bya eworu ishi kpụshia; bya eworu onwiya tụa gbii l'alị baarụ Chileke ẹja; 21 sụ:
“Ọo ọto bẹ mu gba teke mu
shi l'ẹpho ne mu daa l'alị.
Ọ bụkwarupho ọto bẹ mu
a-gbaru laa.
Ọo Chipfu nụru; ọ bụru
Chipfu wotaru iphe,
ọ nụru.
G'e tukwaa Chipfu ẹpha.”
22 Iphemiphe-a mekọtaru Jiobu; ọphu o mekwarụ Chileke iphe-ẹji; ọphu ọ sụkwaru lẹ Chileke meru iphe, erwubeduru iya nụ.