Ẹkwo
Ndu Uke
1
Ngwẹja-akpọ-ọku
Chipfu gbẹ l'ụlo-ẹkwa-ndzukọ kua Mósisu oku bya epfuru yeru iya; sụ iya: “Waa opfu, ii-pfuru nụ ụnwu Ízurẹlu baa: Ọ -dụru g'unu ha onye gude ngwẹja abya anụ Chipfu; g'onye ono jejekwa l'ẹka eswi; ọzoo atụru mẹ eghu iya dọru je akpụta nanụ gude bya anụ iya.
“Ọ -bụru onye bụ eswi bẹ o gude abya egweru mu ngwẹja-akpọ-ọku; g'onye ono kpụtakwa oke-eswi, adụdu ẹka iphe mebyiru iya; bya anụ l'ọnu-abata ụlo-ẹkwa-ndzukọ; k'ọphu Chipfu a-natakwanụ iya. G'onye ono byabẹ anụ ono, ọ nụru g'ọ bụru ngwẹja-akpọ-ọku ono ẹka l'ishi. Aa-nata iya g'ọ nọchia ẹnya onye ono; bụru iphe, ee-gude pfụa ụgwo iphe-ẹji, onye ono meshiru. G'onye ono nọdu l'iphu Chipfu gbua oke-eswi ono. Ụnwu Erọnu, bụ ndu-uke egude mee oke-eswi ono phephee ọru-ngwẹja mgburugburu; mbụ l'ọnu-abata ụlo-ẹkwa-ndzukọ ono. G'ọ swakwaa anụ ono akpọ; bushia anụ iya iphiriba iphiriba. Ụnwu Erọnu ono, bụ onye uke ono abya akpọbe ọku l'ọru-ngwẹja ono; bya eworu nkụ doo byẹmubyemu l'ọku ono. Ndu uke ono, bụ iya bụ ụnwu Erọnu ono abya eworu iphiriba iphiriba anụ ono; mẹkpoo ishi iya; yẹe ẹ̀bà iya doo lẹ nkụ ono, e doru l'ọku ono, a kpọberu l'ọru-ngwẹja ono. Iphe-ẹpho iya; waa ẹka iya; mẹ ọkpa iya bẹ onye ono e-gude mini saa asasa. E -mechaa; onye uke atụko iphemiphe ono kpọo ọku l'ọru-ngwẹja ono; g'ọ bụru ngwẹja-akpọ-ọku; mbụ ngwẹja, aakpọ ọku anụ Chipfu, mkpọ iya dụ Chipfu ree.
10 “Ọ -bụru l'onye ọbu bụ eghu; ọzoo atụru bẹ o gude bya egwe ngwẹja-akpọ-ọku; g'ọ bụkwaru iphe, oo-wota bụ okee ya, adụdu ẹka iphe mebyiru iya. 11 G'onye ono gha iphu l'ụzo isheli woru iphe-ngwẹja ono gbua lẹ mgburẹku ọru-ngwẹja ono l'atatiphu Chipfu. Ụnwu Erọnu, bụ ọgbo-uke eworu mee anụ ono phephee mgburugburu ọru-ngwẹja ono. 12 Onye ono eworu anụ ngwẹja ono bushia iphiriba iphiriba. Onye uke abya achịru yẹle ishi iya; yẹe ẹ̀bà iya doo byẹmubyemu l'eli nkụ ono, nọ l'ọku ono, a kpọberu l'ọru-ngwẹja ono. 13 Iphe-ẹpho iya; waa ẹka iya; yẹe ọkpa iya bẹ onye ono e-gude mini saa asasa. Onye uke atụko iphemiphe ono kpọo ọku l'ọru-ngwẹja ono; g'ọ bụru ngwẹja-akpọ-ọku; mbụ ngwẹja, aakpọ ọku anụ Chipfu, mkpọ iya dụ Chipfu ree.
14 “Ọ -bụru l'ọo iphe furu ǹkù bẹ onye ọbu gude bya egweru Chipfu ngwẹja-akpọ-ọku ọbu; g'ọ bụkwaru ndo; ọzoo kparaka bẹ oo-gude bya. 15 Onye uke anwụta iya bya l'ọru-ngwẹja ono; bya aswị-bufu iya ishi woru iya kpọo ọku l'ọru-ngwẹja onoya. L'ọ haa mee ya g'ọ lashịa l'agụga ọru-ngwẹja ono. 16 L'ọ bya achịfuta iya ọkpa-nri; bya anmashịa ya ẹba bya eworu iya wụshi l'ibiya k'ụzo ẹnyanwu-awawa ọru-ngwẹja ono; mbụ l'ụzo ẹka ono, aawụshije ntụ ono. 17 L'ọ gbẹ lẹ ǹkù ẹnu ono lajaa ya ẹbo g'o gheru ọnu; ọle g'ọ tọ lajahashị iya ẹbo g'ọ nọdu iche iche. Onye uke abya eworu iya kpọo ọku l'ọru-ngwẹja; mbụ l'eli nkụ ono, e doru l'eli iya ono; g'ọ bụru ngwẹja-akpọ-ọku; mbụ ngwẹja, aakpọ ọku anụ Chipfu, mkpọ iya dụ Chipfu ree.”