Ozi-ọma,
Luku
Deru
1
Eshi ọphu a dụwaa igwe wata ede akọ k'iphe, meẹbekpooru l'echilabọ anyi ono l'ẹkwo; ọ bụerupho g'a kọru iya anyi; mbụ ndu shi lẹ mbụ bụru ndu hụmaru l'ẹnya mechaa bya abụru ndu ejeru opfu Chileke ozi; bụ gẹ ndu ono edegbaa; bẹ ọ dụkwa mu phọ ree; onye ẹguru, bụ Tiyọ́filosu; gẹ mu tọoru ngu iphe, meru nụ l'ọkpa iya l'ọkpa iya; eshinu mu tọru nwẹhu nwụkota iphemiphe ono, daru nụ ono eshikpọo lẹ mbụ. Iphe, mu ede bụ g'ị kwatakpọo maru ọkpobe-opfu ono, e gude ọnu zia ngu ono.
Ozi kẹ l'aa-nwụ Jiọnu, onye emeje baputizimu
Teke Herọdu bụ eze ndu Jiudiya bẹ ọ dụru onye ẹpha iya bụ Zakaráya, onye uke Chileke. O shi l'ẹkali ọgbo uke kẹ Abáyijia. Ọ lụru nwanyị, shi l'ọkpa-ipfu Erọnu, bụkwapho ọkpa-ipfu ndu-uke Chileke. Ẹpha nwanyị ono bụ Elízabetu. Ẹphenebo tụkoru bụru ndu pfụberekoto l'iphu Chileke; emeẹbekota ekemu Chileke g'ọ ha bya etsokọtakwapho nsọ Chileke g'ọ ha. Ẹphe te emejeduru iphe, a tarụ phẹ ụta. Ọ bụepho l'ẹphe lụru kahụ; ọphu ẹphe anwụtaduru nwa; kẹle Elízabetu ta atsụdu ime.
Tọbudu iya bụ; Zakaráya nọdu eje ozi uke iya l'iphu Chileke; kẹle ozi uke rwuberu ẹkali ọgbo uke nkephẹ. A tụru ido, bụ nsọ, dụru phẹ nụ; ọ daaru iya l'abahụ lẹ mkpuru l'ẹka ẹnya ẹka eegwejeru Chileke ngwẹja nọ je egwee ngwẹja ụ̀nwù-isẹnsu, ẹnwuru iya eshi kwẹekweekwee. 10 Ikpoto ndu ono l'ophu tụko kụru l'etezi epfu anụ Chileke g'ọ gbaru teke eeyeje ọku l'ụ̀nwù-isẹnsu ono. 11 Ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajịuphu chaa Zakaráya l'iphu bya anọdu l'ẹkutara ọru-ngwẹja ono. 12 Meji tsukaha Zakaráya g'ọ hụmaru iya. Ndzụ wata iya agụgu. 13 Ojozi ono sụ iya: “Gẹ ndzụ ba agụshi ngu Zakaráya; kẹle opfu, i pfuru nụ Chileke tụbawaru iya lẹ nchị. Nta-a bẹ Elízabetu, bụ nyee ngu l'a-nwụtaru ngu nwa-nwoke. Iphe, ịi-gụ iya bụ Jiọnu. 14 Ọo ya bụ g'ẹhu atsọo ngu; l'i tee ẹswa; l'a-dụ igwerigwe tee ẹswa mẹ a -nwụe ya phọ. 15 Kẹle ọo-bụru onye nweru ẹnya l'iphu Nnajịuphu, bụ Chileke; tẹme ọ tọo ngụkwa mẹe; ọzoo iphe, aangụ angụngu, bụ iphe, atsụ atsụtsu. Unme Chileke bẹ e-shi l'ẹpho ne iya buru iya l'ẹhu. 16 Igwerigwe ụnwu Ízurẹlu bẹ oo-me g'ẹphe dakọbe jepfu Nnajịuphu, bụ Chileke phẹ. 17 Ọo ya bụ onye e-gude Unme Chileke; gude ike, dụ gẹ kẹ Elayịjia, onye mpfuchiru Chileke vuru Kéreshi ọbu ụzo je akwakọberu iya ẹka. Ọo-gọ-zetaru ụnwegirima obu nna phẹ. Ọo-gọta ndu bụ 'anụ-lẹ-nchị gọru ye l'ụzo ọkwa-ẹnya, ọphu ndu pfụberekoto etso; g'ee-shi g'oo-dozikwarụpho Nnajịuphu ono ndu bụ ndu a-kwakọberu abyabya iya.”
18 Zakaráya sụ ojozi-imigwe ono: “?Dẹnu gẹ mu e-shi maru l'iphemiphe-a bụ ọkpobe-opfu; l'ẹka mu kahụwaru; tẹme nyee mu kahụakwapho?”
19 Ojozi-imigwe ono sụ iya: “Ọ kwa mbẹdua bụ Geburẹlu; onye anọje l'iphu Chileke. Ọ kwa Chileke ziru mu gẹ mu bya epfuru yeru ngu; zia ngu ozi-ọma-a; 20 ọphu i kwetadụru l'opfu, mu pfuru bẹ a-vụ gẹ mu pfuru iya. Hụma ahụma; lẹ nta-a bẹ ọnu a-bụru ngu kpụrukudukuu. I tii pfubaẹdu opfu jasụ mbọku, iphemiphe-a a-vụkota. Opfu mu a-vụkotakwa l'o rwuberu iya.”
21 Igwe ọha kụru eche Zakaráya; ọphu ẹphe amadụ iphe, meru iphe, ọono ọdu l'ime eze-ụlo Chileke ono. 22 Ọ fụtashia; ọphu ọ dụedu ike pfuru opfu yeru phẹ; ẹphe maru l'ọ phụru ọphulenya l'ime eze-ụlo Chileke; ọphu o pfuẹdu opfu. Ọ bụwaru ẹka bẹ oogudeje epfu opfu.
23 Eswe ozi uke iya -bvụepho; ọ lashịa ibe iya. 24 A nọnya; nyee ya, bụ Elízabetu tsụta ime. Ọ nọkota l'ụlo mkpụrumkpuru ọnwa ise. 25 Ọ sụ: “Nta-a bẹ Nnajịuphu lecharu mu ẹnya bya eshia ụzo, dụ ẹgube-a nafụ mu iphere l'iphu ndiphe.”
Ozi, eezi; l'aa-nwụ Jizọsu
26 O be l'ọnwa, kwe Elízabetu ọnwa ishii, ọ tsụtaru ime; Chileke byakwa ezia ojozi-imigwe, bụ Geburẹlu g'o je Nazaretu l'alị Gálili 27 je ezia nwamgbọko ozi. Ẹpha nwamgbọko ono bụ Meri. Nwamgbọko ono bẹ yẹe nwoke teke akwaswee. Onye eje iya alụlu bụ nwoke, ẹpha iya bụ Jiósẹfu. Nwoke ono bụ onye ọnu-ụlo onye eze ndiche ono, bụ Dévidi. 28 Geburẹlu byapfuta Meri bya sụ iya: “?Ị dụpho ya? Onye Chileke kwabẹru oke ùbvù! Nnajịuphu swikwaru ngu eswiru. Ị bụ onye Chileke gọru ọnu-ọma nụ l'echilabọ ụnwanyi l'ophu.”
29 Meri nụma ekele ono; obu tsukahụ iya. Ọ rịa l'egomunggo iya sụ: “?Bụ ẹgube ekele gụnu bụ ọwa?” 30 Ojozi-imigwe ono sụ iya: “Gẹ ndzụ ba agụshi ngu Meri; lẹ Chileke mewaru ngu eze-iphe-ọma. 31 Hụma l'ịi-tsụta ime; nwụa nwa-nwoke; iphe, ịi-gụ iya bụ Jizọsu. 32 Ọo-bụru onye nweru ẹnya. Ee-ku iya Nwa Ọkalibe-kangokọtaru-nụ. Nnajịuphu, bụ Chileke e-dobe iya l'aba-eze onye-iche iya ono, bụ Dévidi. 33 Ọo-bụru eze ndu ọnu-ụlo Jiékọpu jasụwaruro ya; ọphu ọ bubuhuduru eze abubuhu jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii.”
34 Meri sụ ojozi-imigwe ono: “?Dẹnu gẹ mu e-shi tsụta ime l'ẹka mu lẹ nwoke eteke akwaswee?”
35 Ojozi-imigwe ono sụ iya: “Unme Chileke l'a-bya asọpyabe ngu; tẹme ike kẹ Ọkalibe-kangokọtaru-nụ l'a-bya bya emee ngu ire l'ẹhu. Ọo ya bụ; nwa ono, ịi-nwụ ono, bụ onye dụ nsọ ono bẹ ee-ku Nwatibe Chileke. 36 Tẹme; lekwa abụbu ngu, bụ Elízabetu tsụtafuakwaru ime nwoke lẹ nka-a. Ọnwa ọwa kweakwaa ya ọnwa ishii; mbụ onye ono, e shi eku onye ata tsụdu ime ono; 37 kẹle Chileke ta adụdu iphe, nyịru iya ẹka ememe.”
38 Meri sụ: “Mu nọana-a! ?Ọ kwa lẹ mu nọwa Chileke l'ẹka. G'ọ dụnuru mu g'i pfuru.” Ojozi-imigwe ono phuhu.
Meri eje ibe Elízabetu phẹ
39 E mechaa; Meri jịkobe gude ọso jeshia mkpụkpu lanụ, nọ l'alị Jiuda ẹka úbvú jiru ejiji 40 bya abahụ l'ụlo Zakaráya bya ekele Elízabetu ekele. 41 Elízabetu nụmaepho ekele Meri; nwaswa ono mee ya ụkporo l'ẹpho. Unme Chileke kparwuta Elízabetu l'ẹhu. 42 Ọ raa ya arara sụ: “Onye Chileke gọru ọnu-ọma nụ bẹ ị bụ l'ụnwanyi mgburugburu; tẹme nwa ono, nọ ngu l'ẹpho ono bẹ Chileke gọkwarupho ọnu-ọma nụ. 43 ?Bụ gụnu bẹ e kweru gẹ gụbedua, bụ ne Nnajịuphu mu bya ibe mu? 44 Kẹle teke olu ekele ngu rwuru mu lẹ nchị bẹ nwaswa, nọ mu l'ẹpho pfulihuru tee ẹswa. 45 Gụbe nwanyị; g'ẹhu tsọ ngu ụtso; kẹle i kweru l'opfu ono, shi Nnajịuphu l'ẹka rwua ngu nchị ono l'a-vụ.”
Ebvu, Meri agụ gude aja Chileke
46 Meri sụ:
“Obu mu l'ekutse Nnajịuphu.
47 Mu nọdu ete ẹswa lẹ
Onye-Ndzọta mu,
bụ Chileke.
48 Ọ gụberu mụbe nwanyị,
nọ iya l'ẹka iphe;
lẹ mụbe nwanyị ọphu bụ
mu bẹ ẹnya kachaa
alwalwa.
Ọgbomogbo e-shi nta-a wata
mu eku onye a gọru
ọnu-ọma nụ.
49 Ọkalibe, bụ Chileke
meshiwaru mu iphe,
nweru ẹpha.
Ẹpha Chileke dụ nsọ.
50 Obu-imemini, ọophujeru
ndu atsụ iya ebvu
eshije l'ọgbo sweru ọgbo.
51 O gudewaa ẹka iya egoshije
ọkpehu iya.
Ndu gude etsetse arị
ọriri l'obu phẹ bẹ
ọochikashije.
52 Ọolo-zetajẹ ndu-ishi,
ike dụ l'aba-eze phẹ.
Ọ nọdu ekulije ndu wozeru
onwophẹ alị.
53 Ndu ẹgu agụ bẹ oogudeje iphe,
dụ ree zụ-jia ẹpho;
l'ọ sụ ndu nweru iphe
g'ẹphe gbaru ẹka laa.
54 Ọ gbaru ndu-ozi iya,
bụ Ízurẹlu mkpu;
mbụ l'ọ nyatarụ phẹ;
phụaru phẹ obu-imemini.
55 Ono bụru iphe,
o pfuru nna anyi oche
phẹ, bụ iya bụ iphe,
o pfuru Ébirihamu yẹe
oshilọkpa iya g'ẹphe ha.”
56 Meri nọ-rwua iphe,
rwuru ọnwa ẹto l'ibe
Elízabetu phẹ;
tẹme ọ lashịa.
Anwụnwu Jiọnu,
onye emeje baputizimu
57 O rwua Elízabetu l'ezeda; ọ bya ezeda; nwụa nwa-nwoke. 58 Obutobu iya mẹ abụbu iya phẹ; nụma ẹgube gẹ Chileke phụ-beru iya obu-imemini; ẹphe bya; ẹphe l'iya tee ẹswa.
59 Nwaswa ono nọepho abalị ẹsaa; o rwua lẹ k'ẹsato; ẹphe bya ebua ya úbvù. Ẹphe meahaa g'ẹphe gụbe iya ẹpha nna iya, bụ Zakaráya. 60 Ne iya sụ: “Awa-o. Ọ tọ bụkwa iya-o. Ọ kwa iphe, aa-gụ iya bụ Jiọnu.”
61 Ẹphe sụ iya: “?Ị hụmajeru abụbu unu, zarụ ẹgube ẹpha ono?” 62 Ẹphe bya atụaru nna iya ẹka ẹba gude jịa ya iphe, ọ dụ iya g'a gụa nwata ono.
63 Ọ maa ẹka g'a nụ iya okwekpu, eedeje iphe. A nụ iya ya; o dee sụ: “Ẹpha iya bụ Jiọnu.” Ọ dụkota phẹ biribiri. 64 Teke ono teke ono; ọnu kụhaa ya; ire tụshihu iya. O pfuahaa opfu gude jaahaa Chileke ajaja. 65 Ndzụ rwuta iphe, bụkpoo obutobu phẹ, nụmaru iphe ono. E pfudzuru iphe ono l'úbvú úbvú ono, dụ l'alị Jiudiya. 66 Iphe, bụkpoo ndu nụmaru iya nụ dobeẹ ya phọ l'ọkpoma phẹ; tụko epfugbaa sụ: “?Bụ gụnu bẹ nwata ọwa-a l'a-bụkpooru?” kẹle o doru ẹnya lẹ Chileke tụru iya ẹka; g'ọ bụru onye dụ iche.
Zakaráya epfuchiru Chileke
67 Unme Chileke kparwuta nna iya ono, bụ Zakaráya l'ẹhu; ọ wata epfuchiru Chileke sụ:
68 G'a gọru ọnu-ọma nụ
Nnajịuphu, bụ Chileke
Ízurẹlu;
kẹle ọ kpapfutaru ndu
nkiya bya agbata phẹ.
69 O meru gẹ Onye-Ndzọta,
nyịberu anyịbe fụtaru
anyi l'oshilọkpa
onye nọ iya l'ẹka,
bụ Dévidi.
70 Ono bụru iphe,
yẹbe Chileke gbẹ l'ọnu
ndu mpfuchiru iya,
dụru iya nsọ lẹ
teke ndiche pfua sụ
71 l'aa-dzọta anyi l'ẹka ndu
ọhogu anyi waa l'ẹka
ndu anyi dụ ashị;
72 g'ọo-phụa obu-imemini ono,
ọ sụru ndiche anyi phẹ
lẹ ya a-phụ ono;
wafụa g'ọo-nyata ukwe-iphe,
dụ nsọ,
o kweru ndu nkiya.
73 O rihakpọwaruro onye-iche,
bụ nna anyi Ébirihamu
angụ
74 l'ọo-nafụta anyi
l'ẹka ndu ọhogu anyi;
g'anyi ejeahaaru iya ozi;
ndzụ taa gụdu anyi;
75 anyi abụru ndu dụ nsọ;
bụru ndu pfụberekoto
l'iphu iya jasụ g'anyi
a-nọ-beru.
76 “Gụbe nwata ọwa-a;
Iphe, ee-ku ngu bụ
onye epfuchiru
Ọkalibe-kangokọtaru-nụ;
kẹle ii-vuru Nnajịuphu
ụzo je abọoru iya ụzo;
77 je emee gẹ ndu nkiya maru
lẹ Chileke e-shi l'agụ
nvụ
l'iphe-ẹji dzọo phẹ;
78 kẹle oogudeje eme
odoo phụaru anyi
obu-imemini.
Oo-me gẹ ndzọta ọphu echi
echichi g'ẹnyanwu
wapfuta anyi
79 g'ọo-bụru ìphóró,
dụru ndu nọ l'ọchii
mẹ ndu ọnwu heru
gabala asọ-kputa;
waa g'oo-duru anyi
bahụ l'ụzo ẹhu-guu.”
80 Tọbudu iya bụ;
nwata ono nọdu evu;
bya aka enweru egomunggo.
Ọ nọo l'echiẹgu jasụ teke
ọ fụtaru l'edzudzu-ọha
ndu Ízurẹlu.