Ẹkwo
Malakayi
Onye Mpfuchiru Chileke
1
N-yemobu Chileke l'ẹhu ndibe iya
Ọwa-a bụ ozi, Chipfu ziru Malakayi g'o zia ndu Ízurẹlu.
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Mu yekwarụ unu obu.
“Unubẹ ndibe mu a-sụkwaro: ‘?Bụ gụnu goshiru l'i yeru anyi obu?’ ”
Ọle Chipfu sụru-a: “?Ịso ta abụdu yẹle Jiékọpu bụ unwune? Ọle Jiékọpu bẹ mu yeru obu; Ịso dụkwanu mu ashị; k'ọphu mu woru úbvú úbvú ono, bụ alị iya ono mee; ọ bụru ochobu; mbụ lẹ mu woru okiphe iya ono haarụ nkụta-ọswa, bu l'echiẹgu.”
Oshilọkpa Ịso, bụkwa iya phọ bụ ndu Edọmu a-sụkwaro l'a maru-a l'e nwukpọshiru mkpụkpu phẹ; ọle ẹphe e-mezia iphe, mebyihuru emebyihu. Ọle ọ bụ; wakwanụ iphe, Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike eepfu baa: “Ẹphe a-kpụkwa iya bụ eviya; ọle ya e-gudeẹ ya phọ etsukpọshi jasụ l'e kuahaa phẹ ọha, ẹjo-iphe tsọru; ọha ọphu Chipfu a-nọdu atụ-koshi oke ẹhu-eghu iya jasụru. Unubẹdua e-gude ẹnya unu hụma iya sụ: ‘Chipfu pakwarụ ẹka; mbụ daghata oke alị ndu Ízurẹlu.’ ”
Abarụ ndu bụ uke mba
“Sụ-a; nwa akwabẹjekwa nna iya ùbvù; nwozi nọdu akwabẹje nnajịuphu iya ùbvù. Ọ -bụru lẹ mu bụ nna unu; ?unu akwabẹje mu-a ùbvù, rwuberu mu nụ? Teke mu bụ nnajịuphu unu; ?unu atsụ mu-a ebvu, rwuberu mu nụ?” Noo iphe, Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike eepfu. Ọ sụkwapho-a: “Ọ kwa unubẹ ndu bụ uke akpọ mụbe Chipfu ẹbo l'afụ.
“Obenu l'unu a-jịkwaro sụ: ‘?Dẹnu g'anyi gude akpọ ngu ẹbo l'afụ?’
“Unu egudeje iphe, aasọ nsọ bya mu agwagwa.
“Unu a-jịkwaa ọzo sụ: ‘?Dẹnu g'o gude ọ bụru iphe, aasọ nsọ?’ Unu asụje l'ọru-ngwẹja mụbe Chipfu ta adụduro iphe, ọ bụ. Mbụ-a; g'unu akpụtaje iphe, atsụ ishi kpụru bya agwaa mu; ?ono teke abụdu emeswe, unu meswee mu? Tọo teke unu kpụtaru iphe, ete ọkpa; ọzoo ọphu iphe eme; gude bya agwaa mu; ?ono teke abụkwarupho emeswe, unu meswee mu? Unu kpụnuru ọphu gbaru ẹgube ono je akpẹe ndu-ishi unu phẹ. ?Ẹphe a-nafụ iya-a unu l'ẹka meeru unu iphe-ọma?” Noo iphe, Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike eepfu.
“Sụ-a; unu gudewarọ ẹgube ngwẹja ono je arwọo Chileke g'o meeru unu eze-iphe-ọma g'unu maẹshikwaru; ?ọo-nata iya-a unu?”
10 Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike sụru-a: “Ọ dụ g'a sụ l'onye lanụ l'echilabọ unu a-gbẹshi je agụ-chia eze-ụlo mu; g'unu ta abahụ iya je aphụ-nwua ọku gweeru mu ngwẹja iphoro l'ọru-ngwẹja mu; noo kẹle iphe, unu eme dụwaa mu ashị. Ọphu ọ dụkwa ngwẹja, unu gude bya, dụru ọphu mu abya anata. 11 Sụ-a; ọhamoha l'ophu; e -shikpọo l'ẹka ẹnyanwu awatajẹ jasụ l'ẹka ọoribaje; bẹ a-makọtakwaru l'ẹpha mu parụ ẹka; mbụ l'iphe, bụkpoo ẹkameka bẹ ee-mechakwaa kpọo ụ̀nwù-isẹnsu ọku nụ mu l'ụzo, dụ mu ree; tẹme ẹphe egudekwaphọ iphe, dụebe mu ree gude gweeru mu ngwẹja.” Noo iphe, Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike eepfu.
12 “Obenu l'unubẹdua anọduje eme mu iphe-iphere. Unu asụje l'ọru-ngwẹja mụbe Nnajịuphu ta adụdu iphe, ọ bụ. Tẹme unu nọdu anụje mu iphe, aasọ nsọ. 13 Unu nọdu asụjekwapho: ‘Iphe ọwa-a bụakwaa anyi ivu-ẹrwa.’ Unu pfuchaa nno; bya agbakụtaru mu azụ akpọ-yiru mu ukuvu.” Noo iphe, Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike eepfu.
Tẹme ọ sụkwapho lẹ-a: “Teke unu kpụtaru iphe, e mekarụ iphe; ọzoo ọphu ete ọkpa; ọzoo ọphu iphe eme; bya egude gweeru mụbe Chipfu ngwẹja; ?unu arị lẹ mu a-nafụ unu ẹgube iphe ono l'ẹka tọo? 14 Sụ-a; ọ tọo dụkwaru onye ono lẹ ree; mbụ onye ẹregede ono, nweru iphe, bụ okee ya; o ribua nte lẹ ya a-kpẹ iya Chipfu; e mechaa; ọ kpụta ọphu mkpaka dụ l'ẹhu bya akpẹe ya.” Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike sụkwaru-a: “Mu bụkwa onye eze, parụ ẹka apaa! Mu gbakwarụ g'ọhamoha a-nọdu atsụje mu ebvu.”