Ozi-ọma,
Matiyu
Deru
1
Ochochoroche Jizọsu Kéreshi
(Luk 3:23-38)
Ọwa-a bụ eri Jizọsu Kéreshi, Nwa Dévidi, oshilọkpa Ébirihamu. Ébirihamu bụ nna Áyizaku; Áyizaku bụru nna Jiékọpu; Jiékọpu bụru nna Jiuda yẹe ụnwunna iya. Jiuda bụ nna Pẹ́rezu yẹe Zera. Ne, nwụru ẹphenebo ono bụ Tama. Pẹ́rezu bụru nna Hézerọnu; Hézerọnu bụru nna Arámu. Arámu bụ nna Amínadabu; Amínadabu bụru nna Náshọnu; Náshọnu bụru nna Sálụmonu. Sálụmonu bụ nna Bówazu. Ne Bówazu bụ Réhabu. Bówazu bụru nna Óbẹdu. Onye bụ ne iya bụ Rutu. Óbẹdu bụru nna Jiesi; Jiesi bụ nna onye eze ichee ono, bụ Dévidi.
Tọbudu iya bụ; Dévidi bụkwanuru nna Sólomọnu. Onye bụ ne Sólomọnu bụ nwanyị ono, shi bụru nyee Uráya ono. Sólomọnu bụ nna Rehobówamu; Rehobówamu bụru nna Abáyijia; Abáyijia bụru nna Asa. Asa bụ nna Jiehoshafatu; Jiehoshafatu bụru nna Jióramu; Jióramu bụru nna Uzáya. Uzáya bụ nna Jiótamu; Jiótamu bụru nna Éhazu; Éhazu bụru nna Hezekáya. 10 Hezekáya bụ nna Manásẹ; Manásẹ bụru nna Émọsu; Émọsu bụru nna Jiosáya. 11 Jiosáya bụ nna Jiẹkonáya; waa unwune iya; teke ono bụ teke a kpụkoru ndu Ízurẹlu laa alị Bábilọnu.
12 Tọbudu iya bụ; a kpụkochaepho ndu Ízurẹlu laa alị Bábilọnu: Jiẹkonáya bụru nna Shiyálutiyẹlu; Shiyálutiyẹlu bụru nna Zerúbabelu. 13 Zerúbabelu bụ nna Abíyudu, bụ iya bụ nna Eláyekimu; Eláyekimu bụru nna Azọ. 14 Azọ bụ nna Zédọku; Zédọku bụru nna Ákịmu; Ákịmu bụru nna Éliyudu. 15 Éliyudu bụ nna Eliyéza; Eliyéza bụru nna Mátanu; Mátanu bụru nna Jiékọpu. 16 Jiékọpu bụ nna Jiósẹfu, bụ ji Meri. Meri bụ iya bụ ne Jizọsu, bụ onye eeku Kéreshi.
17 Ọo ya bụ l'ọgbo, dụkpoo adụdu e -shi lẹ teke kẹ Ébirihamu jeye lẹ Dévidi bụ ọgbo iri l'ẹno. E -shi l'ọgbo kẹ Dévidi jeye lẹ teke a kpụkoru ndu Ízurẹlu laa alị Bábilọnu dụ ọgbo iri l'ẹno; e -shikwanụ lẹ teke ono, a kpụkoru phẹ laa alị Bábilọnu ono jasụ l'ọgbo kẹ Kéreshi ọbu bụkwarupho ọgbo iri l'ẹno.
Anwụnwu Jizọsu
(Luk 2:1-7)
18 Waa g'e gude nwụa Jizọsu Kéreshi baa: Jiósẹfu jeru l'ẹka Meri, bụ ne Jizọsu jebua. Ọphu o toko dutakwanu iya; k'ọphu yẹe ya kwajẹwaru. A bya l'amarụ; Meri ọbu dụwanu ime. Ọ bụru Unme-dụ-Nsọ bẹ ime ono shi l'ẹka. 19 Ji iya, bụ Jiósẹfu bụ onye pfụberekoto. Ọ nọdu emekwanụ gẹ ya te eme Meri iphe-iphere l'edzudzu-ọha. Ọ chọkashiahaa gẹ ya e-shi jịka alụ Meri g'a ta ma. 20 O gudekwadụ iya arịri; ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajịuphu byapfuta iya lẹ nrwọ bya asụ iya: “Jiósẹfu; Nwa Dévidi; gẹ ndzụ eduta Meri je alụru ta agụshi ngu. Nwata ono, ọ dụ ime iya ono bụkwa Unme-dụ-Nsọ bẹ o shi l'ẹka tsụta iya. 21 E -mechaa bẹ ọo-nwụ nwa-nwoke. Iphe, ịi-gụ iya bụ Jizọsu. Noo kẹle ọo-dzọta ndu nkiya l'ẹka iphe-ẹji, ẹphe meshiru.”
22 Iphemiphe ono mee ọ vụa; mbụ iphe, Nnajịuphu shi l'ọnu onye mpfuchiru iya pfua, bụ iya bụ iphe ono, e pfuru sụ: 23 “Hụma lẹ nwamgbọko, yẹe nwoke teke akwaswee a-tsụta ime nwụa nwa nwoke; iphe, aa-gụ iya bụ ‘Ịmanelu’, bụ iya bụ ‘Chileke nọ swiru anyi’.”
24 Jiósẹfu tehuẹpho lẹ mgbẹnya ono bya emee g'ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajịuphu sụru g'o mee. O je edulata Meri teke ono bya alụahaa. 25 Ọphu yẹe ya akwajẹduru jasụ o zeda nwụa nwa nwoke ono. Jiósẹfu woru iya gụa Jizọsu.