Ẹkwo
Nehemaya
1
Ọwaa bụ opfu Nehemaya nwa Hakalaya.
Nehemaya vutaru ivu ẹhu Jierúsalẹmu
L'ọnwa Kisilewu l'apha k'ụkporo gẹ mu nọ lẹ Susa, bụ ishi mkpụkpu; bẹ Hanani, bụ onye lanụ l'ime unwune mu yẹle unwoke ọzo tụkoru shi l'alị Jiu bya. Mu jịa phẹ ajị ndu Jiuda, phọduru nụ; mbụ ndu ono, shi l'alị, e shi kpụru phẹ lẹ ndzụ laa; laphu azụ ono. Mu bya ajịkwaa phẹ phọ ajị Jierúsalẹmu. Ẹphe sụ mu lẹ-a: “Ndu ono, e shi kpụa lẹ ndzụ laa alị ọzo; ẹphe mechaa laphu azụ l'alị ndu Jiuda ono bẹ ọnodu phẹ dụkwa ẹji shii; mbụ l'ọnodu phẹ bẹ iphere iya dụkwa. Igbulọ Jierúsalẹmu bẹ e nwukpọshichaaru enwukpọshi; tẹme ọnu-abata iya bẹ ọku tsukọtaru.”
Mu nụmachaa iphe ono, ẹphe pfuru ono; mu nọ-zeta anọo wata ara ẹkwa.
Mu nọo ujiku olemole gụkota aphụ; aswị ẹgu epfu anụ Chileke k'imigwe. Iphe, mu pfuru bụ: “Gụbe Chipfu, bụ Chileke k'imigwe; mbụ Chileke ono, parụ ẹka bya adụ ebvu ono; onye ono, edobeje ọgbandzu iya l'ẹhu ndu yeru iya obu bya eme iphe, o pfuru; tẹme ọ nọdu egoshije phẹ lẹ ya yeru phẹ obu. Ngabẹnu nchị; le mu ẹnya; nụma epfupfu, mụbe onye-ozi ngu epfu anụ ngu; mbụ epfupfu, mu anọduje l'iphu ngu epfu anụ ngu eswe l'ẹnyashi l'iswi ẹhu ndu-ozi ngu, bụ ndu Ízurẹlu. Mu epfufuta iphe-ẹji, anyịbe ndu Ízurẹlu megbabẹru ngu; mbụ iphe-ẹji, mbẹdua mẹ ndibe nna mu phẹ meru ngu. Anyi mewaru ngu ẹjo-iphe, ha shii; mbụ l'anyi pawaru eme ekemu ono, ị tụru ono haa; bya ahaa eme iphe, ị tọru ọkpa iya sụ g'e meje; mẹ eme omelalị, i doberu, bụ iya bụ iphe, ị tụru l'ekemu nụ onye-ozi ngu, bụ Mósisu. Nyatanụ opfu ono, i pfuru onye-ozi ngu, bụ Mósisu sụ: ‘Ọ -bụru l'e te egudedu ire unu ẹka bẹ mu a-tụkashikwa unu nanụ nanụ l'echilabọ ọhamoha. Ọle ọ -bụru l'unu dakọberu lwapfuta mu; bya edobe ekemu mu; eme iya ememe; o betakpọ ẹka a chịru unu laa bụru l'ọhu ẹka igwe beru alị beru; bẹ mu e-shi l'ẹka ono rwukọbe unu; duphuta unu azụ l'ẹka ono, mu họtaru g'ọ bụru ẹka mu e-buru eburu ono.’
10 “Ọo ndu-ozi ngu bẹ ẹphe bụ; bya abụru ndibe ngu; mbụ ndu i gude eze ike ngu; mẹ ọkpehu ngu gbafụta. 11 Gụbe Nnajịuphu; ngabẹnu nchị l'epfupfu, onye-ozi ngu epfu anụ ngu; mẹ l'epfupfu, ndu-ozi ngu epfu anụkwa ngu phọ; mbụ ndu ono, bụ ndu ọoduje ree g'ẹphe tsụ ngu ebvu ono. Jiko menaa g'iphe jeeru mụbe onye-ozi ngu lẹ ree ntanụ-a; mbụ g'i mee g'imemini mu dụ nwoke-a, bụ eze.”
Teke ono bẹ bụ mu shi bụru onye agbajẹru eze mẹe.