Ẹkwo
Ọ́gú
1
Agụ ndu Ízurẹlu ọgu
Chipfu pfuru opfu yeru Mósisu l'ụlo-ẹkwa-ndzukọ ndu Ízurẹlu lẹ g'ẹphe nọ l'echiẹgu Sayịnayi l'abalị mbụ l'ọnwa k'ẹbo l'apha, kwe ndu Ízurẹlu apha labọ, ẹphe shi l'alị Ijiputu wụfuta. Ọ sụru iya: “Unu gụa ndu Ízurẹlu g'ẹphe hakọta ọgu. Gụa phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. Unwoke bẹ ii-deshikọta ẹpha phẹ nanụ nanụ. Gẹ gụ lẹ Erọnu tụko iphe, bụ unwoke lẹ Ízurẹlu gụkota ọgu; mbụ ndu nọwaru ụkporo apha kwasẹru; bya abụru ndu sụwaru eje ọgu. Unu họtachaa nwoke lanụ l'ọkpa-ipfu l'ọkpa-ipfu g'o yetarụ unu ẹka. Ndu unu a-họta bụ ndu-ishi l'ẹnya-unuphu ibe phẹ. Waa ẹpha ndu ono, unu a-họta g'ẹphe yeru unu ẹka ọbu baa:
“Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Rúbẹnu bụ Elizuru nwa Shediyọ.
“Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Simiyọnu bụru Shelumẹlu nwa Zurishadayi.
“Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Jiuda bụru Náshọnu nwa Amínadabu.
“Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Isaka bụru Netanẹlu nwa Zuwa.
“Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Zebulọnu bụru Eliyabu nwa Helọnu.
10 “A -bya l'ọkpa-ipfu k'ụnwu Jiósẹfu; onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Ifuremu bụ Elishama nwa Amihudu. Unu ahọta Gamalẹlu nwa Pedazọ l'ọkpa-ipfu kẹ Manásẹ.
11 “Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Benjiaminu bụru Abidanu nwa Gidiyọni.
12 “Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Danu bụru Ahiyeza nwa Amishadayi.
13 “Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Asha bụru Pagẹlu nwa Ọkuranu.
14 “Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Gadu bụru Ẹliyasafu nwa Diyuwẹlu.
15 “Onye unu a-họta l'ọkpa-ipfu Nafụtali bụru Ahira nwa Enanu.”
16 Ndu ono bẹ bụ unwoke, a họtaru lẹ Ízurẹlu l'ophu. Ẹphe bụkota ndu-ishi l'ọkpa-ipfu, shi lẹ ndiche phẹ; bya abụchaaru ishi l'ẹnya-unuphu, dụ lẹ Ízurẹlu.
17 Mósisu yẹle Erọnu bya achịta ndu ono, a gụshiru ẹpha phẹ ono; 18 ẹphe kukọbe ndu Ízurẹlu g'ẹphe ha; deshia ẹpha phẹ l'ẹkwo l'abalị mbụ l'ọnwa k'ẹbo ono. Ẹphe deshiru ẹpha onyemonye l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. Iphe, bụkpoo unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru bẹ e dekọtaru ẹpha phẹ nanụ nanụ; 19 ẹgube ono, Chipfu sụru Mósisu g'o mee ya ono. Ọo ya bụ; Mósisu gụa ndu Ízurẹlu ọgu l'echiẹgu Sayịnayi.
Ụmadzu ole, a gụtaru l'ipfu l'ipfu
20 A -bya l'oshilọkpa Rúbẹnu, bụ ọkpara Ízurẹlu; iphe, bụkota unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru; mbụ ndu sụwaru eje ọgu bẹ a gụkotaru; deshikọta ẹpha phẹ nanụ nanụ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 21 Iphe, a gụtaru l'ipfu Rúbẹnu bẹ bụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ise l'ụnu iri l'ishii l'ụkporo ụmadzu ise.
22 Oshilọkpa Simiyọnu bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ nanụ nanụ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 23 Iphe, a gụtaru l'ipfu Simiyọnu bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ẹsaa l'ụnu ẹsato l'ụmadzu ụkporo ise.
24 Oshilọkpa Gadu bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ nanụ nanụ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 25 Iphe, a gụtaru l'ipfu Gadu bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ise l'ụnu iri l'ẹno l'ụmadzu ụkporo labọ l'iri.
26 Oshilọkpa Jiuda bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ nanụ nanụ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 27 Iphe, a gụtaru l'ipfu Jiuda bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo tete l'ụnu ishii l'ụmadzu ụkporo iri.
28 Oshilọkpa Isaka bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 29 Iphe, a gụtaru l'ipfu Isaka bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ishii l'ụnu iri l'ishii.
30 Oshilọkpa Zebulọnu bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 31 Iphe, a gụtaru l'ipfu Zebulọnu bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ẹsaa l'ụnu ẹto l'ụmadzu ụkporo iri.
32 A -bya l'oshilọkpa Jiósẹfu; mbụ awa Ifuremu bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 33 Iphe, a gụtaru l'ipfu Ifuremu bẹ dụ ụnu nemadzụ ụkporo ise l'ụnu lanụ l'ụmadzu ụkporo ise.
34 Awa Manásẹ bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 35 Iphe, a gụtaru l'ipfu Manásẹ bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ẹno l'ụmadzu ụkporo iri.
36 A -bya l'oshilọkpa Benjiaminu bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 37 Iphe, a gụtaru l'ipfu Benjiaminu bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ẹno l'ụnu ẹsato l'ụmadzu ụkporo iri.
38 Oshilọkpa Danu bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ l'ẹkwo. E deshiru phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 39 Iphe, a gụtaru l'ipfu Danu bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ẹsaa l'ụnu iri l'ishii l'ụmadzu ụkporo iri l'ise.
40 Oshilọkpa Asha bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 41 Iphe, a gụtaru l'ipfu Asha bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ise l'ụnu ẹto l'ụmadzu ụkporo iri l'ise.
42 Oshilọkpa Nafụtali bẹ a gụkotaru iphe, bụ unwoke, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru eje ọgu; bya edeshia ẹpha phẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹpha phẹ l'ọnulo l'ọnulo; mẹ l'ẹnya-unuphu l'ẹnya-unuphu. 43 Iphe, a gụtaru l'ipfu Nafụtali bẹ dụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ishii l'ụnu iri l'ẹto l'ụmadzu ụkporo iri.
44 Ndu ono bẹ bụ ndu Mósisu yẹle Erọnu gụru ọgu. Ndu yetarụ phẹ ẹka gụa ọgu ono bụ ndu-ishi ndu Ízurẹlu ụmadzu iri l'ẹbo ono, nọ-chigbaaru ẹnya-unuphu unuphu phẹ ono. 45 Iphe, bụ unwoke Ízurẹlu l'ophu, nọwaru ụkporo apha kwasẹru, bụ ndu sụwaru ejeru ndu Ízurẹlu ọgu bẹ a gụkotaru l'ẹnya-unuphu phẹ l'ẹnya-unuphu phẹ. 46 Mkpakọ iphe, ẹphe dụ g'ẹphe ha bẹ bụ ụkporo ụnu nemadzụ mgbo ụkporo ẹto l'ụmadzu ụkporo iri l'ise; l'ụnu ụmadzu ẹsato; l'ụmadzu ụkporo iri l'ẹsaa; l'ụmadzu iri.
A gụfuru ipfu Lívayi
47 Ọle ipfu Lívayi bẹ a ta gụduru teke a gụru ndu Ízurẹlu ọphuna. 48 O noo kẹle Chipfu bẹ sụru Mósisu lẹ-a: 49 “Ndu ị tịi gụdu kpoloko bụ ipfu Lívayi. Ta gụkobekwa phẹ mẹ ị gụje ndu Ízurẹlu ọphuna. 50 Iphe, l'ii-mechia bụ g'ị họta ndu Lívayi ono g'ẹphe letajẹ ẹnya l'ụlo-ẹkwa, eedobeje ẹkwo-ekemu Chileke; ẹphe eletajẹ ẹnya l'ivu, dụ iya nụ; mẹ iphemiphe, bụ iphe, adụje l'ụlo-ẹkwa ono. Ọo ẹphebedua bẹ a-nọduje apa ụlo-ẹkwa ono; mẹ iphe, bụ ivu, dụkota iya nụ. Ọ bụru phẹ a-nwụberu iya ẹnya; ẹphe egudeje ụlo-ẹkwa nkephẹ kpọ-phee ụlo-ẹkwa ono mgburugburu. 51 Iphe, bụ teke ụlo-ẹkwa ono abya atụgbu; g'ọ bụru ndu Lívayi bẹ a-phọ-tsutajẹ iya. Iphe, bụ teke aakpọbe ụlo-ẹkwa ono; g'ọ bụkwarupho ndu Lívayi bẹ a-kpọbeje iya nụ. Onye ọzo mmanụ, jekuberu iya ntse bẹ ee-gbu egbugbu. 52 Ndu Ízurẹlu a-kpọbeje ụlo-ẹkwa phẹ l'ọnu-ogo l'ọnu-ogo. Iphe, bụ nwoke nọnu a-kpọbeje ụlo-ẹkwa iya l'ọnu-ogo nkephẹ l'ẹka ẹphe kpọberu ẹkwa-ọhubama ipfu phẹ. 53 Obenu lẹ ndu Lívayi bẹ e-gude ụlo-ẹkwa nkephẹ kpọ-pheta ụlo-ẹkwa ono, eedobeje ẹkwo-ekemu Chileke mgburugburu; k'ọphu Chileke ẹta atụ-koshidu edzudzu-ọha Ízurẹlu oke ẹhu-eghu iya. Ọo ndu Lívayi bẹ a-nọdu eleta ụlo-ẹkwa ẹka eedobeje ẹkwo-ekemu Chileke ono ẹnya.”
54 Tọbudu iya bụ; ndu Ízurẹlu mekọtaepho iphemiphe ono ẹgube ono, Chipfu sụru Mósisu g'o mee ya.