Ẹkwo
Obedaya
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Aphụ, Chipfu a-nụ ndu Edọmu
Ọwaa bụ ọphulenya, Obedaya phụru. Wakwa iphe, Nnajịuphu, bụ Chipfu epfu l'opfu ẹhu ndu Edọmu.
Anyi nụmaru ozi, Chipfu ziru.
Ọ kwa onye-ozi bẹ e ziru g'o
jepfu ọhamoha je asụ
phẹ-a:
“Unu gbalihukwa g'anyi je
etsoo phẹ ọgu!
Unu lekwa; mu meakwaru;
ị ha nwanshịi l'echilabọ
ọhamoha;
ọphu ọ dụkpodaa iphe,
a gụberu ngu.
Ọ kwa eku-onwonye ono,
nọ ngu l'obu ono dephuru ngu;
mbụ gụbe onye ono,
bu l'ime agbara mkpuma;
bya eworu unuphu kwaa
l'ephekerephe;
mbụ gụbe onye ono,
anọduje arị sụ:
‘?Bụ onye sụru mu akwatsu
gẹ mu darwua alị?’
I -wolichakpọnu onwongu
ephekerephe g'ugo;
mbụ je akpachakpọro
ẹpfune l'ẹka kpokpode
kegbaaru;
nokwaphọ ẹka mu a-gbẹ
lọ-zeta ngu.”
Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ
ono.
“Ndu-oshi ọzoo ndu ana nfụ
-bya ibe ngu l'ẹnyashi;
?tọ bụedupho iphe,
mkpa iya dụru phẹ bẹ ẹphe
e-wota kpoloko?
Ọ -bụru lẹ ndu awọ akpụru
vayịnu byapfutaru ngu;
?ẹphe ta awọ-phodojedu
nwọphu dụ olemole?
Obenu lẹ gụbedua bẹ eze
iphe-ẹhuka a-dapfu.
Lewarọ ya; alị oshilọkpa Ịso
bẹ aa-vọchachaakwaa
avọcha.
Mbụ l'ẹku iya, o domiru
edomi bẹ
ee-gwèchakwaa tụtua.
Ọ kwa ndu ono, gụ l'ẹphe
gbaru ndzụ ono g'ẹphe
ha l'a-chịfu ngu chị-rwua
ngu oke-alị ngu.
Mbụ lẹ ndu ono,
gụ l'ẹphe dụ lẹ ree ono
l'e-dephu ngu bya
akapyabẹkwa ngu
phọ ẹnya.
Ọ bụru ndu erije nri ngu
a-gbabẹru ngu ọ̀nyà;
ọphu ị byadu amaru.”
Wakwa iphe, Chipfu epfu
baa:
“O -rwua mbọku ono bẹ mu
a-tụkokwa ndu maru iphe
l'alị ndu Edọmu mee
g'ẹphe bụru mkpurupyata;
mbụ mebyishia ndu
iphe edoje ẹnya,
bu l'alị úbvú úbvú
k'oshilọkpa Ịso ono.
Ndibe ngu, ike dụ l'alwụ
ọgu gụbe mkpụkpu
Temanu; bẹ meji
a-tọfukwa.
L'e gbukọta iphe,
bụkpoo ndu alị úbvú
úbvú oshilọkpa Ịso
pyaapyaa.”
Iphe-ẹji ndu Edọmu
10 “Eshi ọphu i meru nwune
ngu,
bụ Jiékọpu mkpawere
bẹ iphere e-rikpute ngu ishi;
tẹme l'e mee g'ị chịhu jasụ
l'ojejoje.
11 Mbụ lẹ mbọku ono bẹ ịi
pfụpheerupho iche;
ndu ọhozo anọdu egwe
iphe oshilọkpa Jiékọpu;
ndu abụdu ndu Ízurẹlu
anọdu awụba l'ọnu
ọguzo mkpụkpu phẹ;
nọdu atụ ido eke
Jierúsalẹmu; mbụ-a;
gụ l'ẹphe adụepho
g'unu bụ iphe lanụ.
12 I tigi ledu nwune ngu
olegbulẹnya l'eswe mbọku,
dụru iya ẹji;
ophu i tigi tedu ẹswa kpua
ndu Jiuda l'eswe mbọku,
e meru ẹphe
bụru mkpurupyata;
ọphu i tigi nọdudu aba
abaa l'eswe mbọku,
iphe-ẹhuka byapfutaru phẹ.
13 I tigi bahụdu l'ọnu ọguzo
mkpụkpu ndibe mu
l'eswe mbọku,
ẹphe eje iphe-kpanganga;
ọphu i tigi ledu iya
olegbulẹnya l'ẹka
ẹjo-iphe byapfutaru phẹ
l'eswe mbọku, ẹphe eje
iphe-kpanganga;
ọphu i tigi nọdudu
egwe iphe phẹ
l'eswe mbọku,
ẹphe eje oke iphe-ẹhuka.
14 I tigi pfụ-chidu ụzo lẹ
mgbakata-ụzo egbutsushi
ndibe phẹ,
bụ ndu agbala agbala;
ọphu i tigi kpụtajedu
ndibe phẹ,
bụ ndu ọphu wafụru nụ
je akpuphuru phẹ azụ
l'eswe mbọku ono,
iphe-ẹhuka byapfutaru
phẹ ono.”
Ikpe, Chipfu e-kpe ọhamoha
15 “Eswe mbọku kẹ Chipfu
dụakwaru ọhamoha
ntse.
Ọ kwa g'i meru onye bụ
g'ee-me ngu-o!
Iphe, i meru l'atukokwaru
ngu l'ishi-o!
16 Ọ kwa ẹgube ono,
unu nọ l'úbvú mu,
dụ nsọ ngu-sweshia
iphu ono;
bụkwapho g'ọhamoha
a-nọdu angụwa
iya rọ.
Ẹphe a-ngu;
ngụa nta ngụa imo;
ẹphe adụle-a g'ọ bụ
l'ẹphe ta adụjeduru
adụdu ophu.”
Aadzọta ndu Ízurẹlu
17 “Obenu l'ọo-dụru ndu a-wafụ
nụ l'eli úbvú Zayọnu.
Ẹka ono a-dụ nsọ;
tẹme ọnu-ụlo Jiékọpu abya
anata okiphe,
rwuberu phẹ nụ.
18 Ọnu-ụlo Jiékọpu a-dụ g'ọku,
eke paapaapa;
mbụ lẹ ndu ọnu-ụlo
Jiósẹfu a-dụ g'ọku,
enwu phoophoophoo;
ndu ọnu-ụlo Ịso
adụkwanu g'ẹswa ereshi,
ọku a-daba tsua tsufu;
ọphu ọ
dụdu onye ọnu-ụlo Ịso,
byaru awafụ mẹ
onye lanụ.”
Nokwa iphe, Chipfu pfuru
bụ ono.
19 “Ọ bụru ndu shi l'echiẹgu
ndọhali l'a-bya ebuchishia
alị úbvú úbvú Ịso.
Ndu ọphu shi l'alị ọkpa úbvú,
nọ l'ụzo ẹnyanwu-arịba
abya ebuchishia alị ndu
Filisitayinu.
Ẹphe abya ebuchishia alị
ndu Ifuremu yẹle alị,
nọ-kube mkpụkpu
Samériya.
Ndu Benjiaminu anata
alị Giladu.
20 Ndu Ízurẹlu ndu ọphu
a kpụru lẹ ndzụ a-nata
alị Kénanu gbiriri
jasụ lẹ mkpụkpu
Zarefatu.
Ndu ọphu, a kpụru lẹ
ndzụ lẹ Jierúsalẹmu
laa Sefaradu l'a-natakọta
mkpụkpu,
nọkota l'echiẹgu ndọhali.
21 Ndu adzọje ndzụ
e-nyihu úbvú Zayọnu
je anọdu kpee ndu
bugbaa l'alị úbvú
úbvú oshilọkpa
Ịso ikpe.
Noo ya bụ; alị-eze ọbu
l'ophu abụkotaru
kẹ Chipfu.”