Ẹkwo-ozi, Pọlu Deru Nụ Ndu
Filipayi
1
Ọo mbẹdua, bụ Pọlu; mu lẹ Timoti, bụ ndu l'ejeru Kéreshi Jizọsu ozi l'ede ẹkwo-ozi-a anụ ndu-nsọ ono, bu lẹ Filipayi g'ẹphe hakọta; mbụ ndu ono, ẹphe lẹ Kéreshi tụgbaru bụru nanụ. Anyi edekwa iya phọ anụ ndu-ishi Chịochi phẹ mẹ ndu ejeru Chịochi ozi.
Gẹ Chileke, bụ Nna anyi; mẹ Nnajịuphu, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ g'unu buru l'ẹhu-guu.
Pọlu epfu anụ Chileke l'opfu ẹhu ndu Filipayi
Mu ekeleje Chileke mu ekele iphe, bụkpoo teke mu rịtaru unu. Tekenteke, mu epfukpọo opfu ẹhu unu g'unu ha anụ Chileke bẹ mu egudeje ẹhu-ụtso epfu iya. Noo kẹle e -shi kẹ mbọku mbụ ono, unu nụmaru ozi-ọma kẹ Kéreshi ono bẹ unu shiẹpho e -shi teke ono eyeru mu ẹka l'anọdu asa ozi-ọma ono asasa g'a nụma-dzuru gbiriri jeye nta. Iphe lanụ, mu ka akọta ọhu bụ lẹ Chileke ono, bụ iya bụ onye watarụ eme iphe-ọma ono l'ẹhu unu ono bẹ l'e-gudeẹpho nno eme jeye teke oo-mefufu iya l'ishi lẹ mbọku ono, Kéreshi Jizọsu a-bya ono. Noo ẹgube ọriri, mu arịjeru unu bụ ono; kẹle ọo iphe, gbaru mu l'ememe; eshinu unu nọ mu l'ọkpoma. Noo kẹle g'unu ha bẹ anyi l'unu tụkoru gbarụ mgba l'eze-iphe-ọma ono, Chileke meru mu ono. Mu nọ lẹ mkpọro nta-a; anyi l'unu tụkokwapho gbarụ mgba l'eze-iphe-ọma k'agbaru ozi-ọma ono ọdzori; bya agbakwarụpho mgba l'eze-iphe-ọma k'anọdu eme iya g'o shihu ike. Sụ-a; ọ kwa Chileke bẹ bụ onye maru l'ọo ọkpobe-opfu bẹ mu epfu sụ l'oghoroko unu g'unu ha dụ mu shii; ono bụru n-yemobu ọphu shi l'ẹka Kéreshi Jizọsu.
Iphe, mu anọduje epfu anụ Chileke bụ g'o mee g'obu ono, unu yeru nwibe unu ono nọdu akaẹpho shii eje; wakwaphọ g'unu kabaa amaru Chileke ọkpobe amaru; mẹ g'unu dụ ike marwetajẹ iphe, gbaru unu l'ememe. 10 Ọo ya bụ g'unu adụje ike họtaje iphe, ka ree mee; k'ọphu bụkwanu mbọku ono, Kéreshi e-kpe ndiphe ikpe ono rwuẹpho; oolewarọ l'unu doberu onwunu ọ̀rù; ọ tọ dụedu iphe, ọo-ta unu ụta iya; 11 elekwaphọ l'umere, unu shikpọo meta lẹ ndzụ unu l'ophu bụkota umere, pfụru ọto, shi Jizọsu Kéreshi l'ẹka; umere l'e-me gẹ ndiphe kwabẹ Chileke ùbvù; jaa ya ajaja.
Egude ndzụ onye egoshi l'a nọ-doru Kéreshi
12 Ụnwunna mu; iphe, mu eme g'unu maru bụ l'iphe ono, dapfutaru mu nụ ono bẹ gbẹ yetabakwaanụ ẹka g'ozi-ọma ono kabaanụ edzuru mgboko. 13 Noo kẹle iphe, bụkotakpoo ndu ojọgu, eche nche l'ibe onye eze; mẹwaro iphe, bụ ndu ọzo bẹ tụkowaru makọtaru nta-a l'ọo lẹ mu ejeru Kéreshi ozi bẹ meru g'o gude a tụa mu mkpọro. 14 Nta-a bẹ mkpọro-a, a tụru mu-a mekwarụ; ikpoto ụnwunna, anyi l'ẹphe kweru kẹ Kéreshi tụkowaa bụru ndu obu kabawaa eshihu ike; k'ọphu ẹphe kabaa asa ozi-ọma ono kpaakpaa; ọphu ọ dụdu onye ẹphe atsụ ebvu.
15 A makwarụ-a l'o nweru ndu gude ẹnya-pfụrupfuru ezi ozi-ọma kẹ Kéreshi ọbu; mbụ ndu ezi iya nụ g'iphe, eeme l'opfu; ọle o nwekwarụ-a ndu ọphu gude obu ìphóró ezi iya. 16 Ndu k'ono, gude obu ìphóró ezi iya ono bẹ ezi iya nụ; opfu l'ẹphe yeru Kéreshi obu. Noo kẹle ẹphe maru l'ọo ya bẹ kuru mu gẹ mu bya agbajẹru ozi-ọma ono ọdzori. 17 O be lẹ ndu ọphuu ezi iya nụ g'ọ bụ iphe, eme l'opfu phọ; egudedu obu phẹ ezi iya ono; bụ iphe, ẹphe emelẹpho bụ g'iphe-ẹhuka-a, mu eje lẹ mkpọro-a, mu nọ-a kabaa shii.
18 Ọle ọ bụ; ?mu eyekwanụru phẹ ọnu? Mbụ-a; ?e gude obu ìphóró epfu iya-o; ?ọ bụ l'o nweru iphe, ndu epfu iya nụ vu l'uche epfu iya-o; iphe, ọ bụ; iphe, ọ bụ; g'e pfu iya nụ mee g'opfu ẹhu Kéreshi ono jedzuru mgboko. Ọ kwa iphe ono e-me g'ẹhu tsọo mu ụtso. Mbụkwa ẹhu je anọdukwaro atsọwa mu rọ nno. 19 Kẹle mu maru l'eshinu unu anọduje epfu anụru mu Chileke; tẹme Unme Jizọsu Kéreshi nọdu anọduje eyeru mu ẹka bẹ mu maru l'ee-mechaa haa mu. 20 Iphe, mu dobekpọoru ẹnya dobeshia ya ike bya abụru iphe, mu ele ẹnya iya bụ lẹ g'iphe adụhabe bẹ mu ta abyadụ emeru iphere nụ onwomu l'iphe, bụ iphe, mu eme. Ọ chia iphe, obu eshihuje mu ike mu eme iya; mbụ emekwa iya eme iya nta-a gẹ mu shi emehawa iya; bụ lẹ mu e-gude ndzụ mu g'ọ ha ekutse Kéreshi; ?ọ bụ mu lẹ ndzụ? ?ọ bụ mu l'ọnwu?
21 L'ẹhu nkemu bẹ bụkwa; mu -nọdu ndzụ; mu anodoru iya Kéreshi; teke mu nwụhuru anwụhu; ono a-bụwaruro urwu gbaaru mu. 22 Obenu teke ọ bụ lẹ mu nọ ndzụ l'eli-mgboko-a bẹ mu a-ka ejetaru Kéreshi ozi; ọo ya bụ lẹ mu ta maẹdu ọphu mu a-hata. 23 Uzi iphe labọ ono bẹ mu pfụru l'echi. Ẹphe tụko alọ mu ibekẹboebo. Ọle ọphu ẹgu iya agụshi mu ike bụ gẹ mu laa lapfu Kéreshi gẹ mu l'iya nọdu. Ono ka mu ree ọkpobe akaka. 24 Obenu l'ọ kakwanụrupho unu ree ọkpobe akaka gẹ mu nọdu ndzụ swibaaru unu. 25 Eshi ọphu o doru mu ẹnya ẹgube ono bẹ mu maru lẹ mu a-nọdu-a ndzụ nọdu swiru unu g'unu ha; yetajẹru unu ẹka g'ẹhu-ụtso unu akabaa shi, bụ iya bụ ẹhu-ụtso, shi l'ekweta unu. 26 Ọo ya bụ; teke mu l'unu nọepho ọzo g'unu a-kabaa enweru iphe unu a-zọbe gude mu aba abaa; eshinu mu l'unu tụkoru bụru ndu ẹphe lẹ Kéreshi Jizọsu tụgbaru bụru nanụ.
27 Ọle g'ọ dụhabe; unu mejeẹkwapho umere, gbaru onye anụ ozi-ọma kẹ Kéreshi ono; ọo ya bụ g'ọo-bụkwanuru: mu -dụ ike bya ndu unu; ọzoo lẹ mu ta adụhedu ike bya; mu anụle-a l'unu gude obu lanụ pfụru pfụshia ike; anụkwapho l'unu ese iswi ekwekwe ono, unu kweru k'ozi-ọma ono. 28 Unu te ekwekwa g'ọ dụru iphe, ndu opfu unu e-gude yee unu ebvu ilile. Ọo iphe ono l'e-goshi phẹ l'ọo ẹphebedua l'emechaa laa l'iswi; unubẹdua a-bụru ndu aa-dzọta. Ọ bụru Chileke a-tụko iya mekọta. 29 Kẹle unubẹdua bẹ Chileke mewaru g'unu kweta kẹ Kéreshi; wafụa g'unu jeje iphe-ẹhuka l'opfu ẹhu iya. 30 Nta-a bẹ mu l'unu gbaakwaa mgba alwụ ọgu ono, mu shihawaa alwụ ono, bụkwa iya phọ bẹ mu alwụ nta-a. Teke ono, mu shi alwụ iya ono bẹ unu gude ẹnya unu hụma iya. Ọle nta-a bụwaa lẹ nchị bẹ unu anụ iya.