Ẹkwo
Ẹtu
1
Urwu, dụ l'ẹtu
Ẹtu, Sólomọnu, bụ nwa Dévidi
nmashịru; mbụ eze ndu Ízurẹlu.
Iphe, e dedoru iya bụ;
gẹ nemadzụ egude iya
maru iphe; bya abụru
onye a hụ̀ru ahụ̀hù.
Tẹme waa g'opfu,
dụ omilomi doo ẹnya.
G'a nọdu ndzụ bụru onye a
hụ̀ru ahụ̀hù;
yẹe onye kwarụ ẹnya;
bya abụru onye a-nọdu eme
iphe, dụ ree; waa iphe,
pfụru ọto.
G'e gude iya mee gẹ ndu
enwedu egomunggo
kwa ẹnya;
mekwaphọ g'okorọbya
maru iphe;
makwarụpho eye ọnu l'opfu.
Gẹ ndu maru iphe ngabẹ nchị
yekwabaa iphe l'iphe,
ẹphe nwụtaru.
Tẹme ndu iphe edoje ẹnya
angabẹkwapho nchị
g'a kpọ-zibaaru phẹ ụzo.
Tẹme g'e gudekwa iya phọ
mee g'ẹtu doo ẹnya;
bya emekwaphọ g'ílù,
ndu maru iphe atụ;
yẹe opfu phẹ doo ẹnya.
Ọ kwa atsụ Chipfu ebvu
bụ egbube ishi mmamiphe.
Obenu lẹ ndu eswe bẹ ta
adụdu iphe, ẹphe agụbeje
mmamiphe yẹe ahụ̀hù.
Ọkwa, a nmarụ
ụnwokorobya
Sụ-a; nwa mu; ngabẹje nchị
mẹ nna ngu nọdu
abarụ ngu mba.
Ọphu i wokwaru iphe,
ne ngu ezi ngu kpọo
ẹbo l'afụ.
Kẹle opfu phẹ ono a-bụkwaru
okpulishi, e-me l'ị dụ ùbvù.
Tẹme l'ọ bụru ịyagba-olu,
a-tụkpo ngu l'olu gude mee
l'ị bụru ẹguru.
10 Nwa mu; teke ndu iphe-ẹji
ede ngu edede;
b'ekwekwa g'ẹphe deta ngu.
11 Ọ -bụru l'ẹphe sụru ngu g'ị
bya etsoru phẹ;
g'unu je egeparu gbua
nemadzụ;
mbụ g'unu je edomia
onwunu kwabẹru onye
adụdu iphe, o meru;
12 g'unu je elwee phẹ lẹ ndzụ
g'ilu elweje odzu-a;
mbụ lwee phẹ wọo gẹ ndu
bahụru l'iduma;
13 mbụ m'obetachakpọ
ẹphe sụ ngu l'unu
a-natakwa iphe, eregbaa ire;
mbụ l'unu e-gudekwa iphe,
unu natarụ lẹ nfụ dojia ụlo
unu edoji;
14 ẹphe -sụ ngu ngwa;
g'unu l'ẹphe tụko swịru;
k'ọphu unu l'ẹphe
a-gbarụ mgba l'ẹda
okpoga ọbu;
15 Nwa mu; te etsokwaru phẹ!
Te eyekwa ọkpa l'ụzo,
ẹphe eshi!
16 Kẹle ọkpa phẹ anọduje ekwo
gburumu ala l'eme iphe-ẹji.
Tẹme ọphu egbu nemadzụ
adụdu iphe, ọobujeru
phẹ.
17 L'onye wotaru ọ́nyà-ẹnu
je ekweberu ẹnu l'ẹka
ẹnu ele iya ẹnya
bụkwa iphe-iphoro bẹ oome.
18 Ọ kwa mee nkephẹ bẹ ẹphe
geparu kwabẹru.
Ọ kwa onwophẹ bẹ ẹphe
domiru onwophẹ
echeru.
19 Mbụ l'ọo ẹgube ono bụ
g'ọo-dụ iphe, bụkpoo ndu
ana ndu ọzo iphe
phẹ l'ike.
Urwu, e ritaru l'ụzo, dụ nno
egbujekwa onye ritaru
iya nụ.
Ọkwa, a nmarụ ndu
jịkaru mmamiphe
20 Mmamiphe tsoru gbororo
echi mkpu.
Ọ nọ l'echi edupfu akpọ
okwe.
21 Ọobujeru; o -rwua l'ishi ụzo
l'o chia mkpu.
Teke ọ byaru l'ọnu-abata
mkpụkpu l'ọ pfụru
saarụ ọha opfu sụ:
22 Unubẹ ndu enwedu
egomunggo; ?bụ teke
ole bẹ unu
e-mebekpọru eswe?
?Bụkpoo teke ole bẹ achị ndu
ọzo ọchi e-bebekpọ
tsọ-buhu ndu anọduje
achị iya nụ ụtso?
Mbụ-a; ?bụ gụnu meadaa
tẹme mmamiphe
adụ-buhu ndu eswe ashị?
23 Unu ghakwaaru mu iphu
nụma mba, mu abarụ
unu;
k'ọphu mu e-goshi unu
obu mu;
mbụ mee g'unu maru
g'ọ dụ mu l'obu!
24 Obenu eshinu unu jịkaru mu
teke mu kuru unu oku;
mu machịaru unu ẹka;
ọphu ọ dụdu onye yeru
mu ọnu;
25 eshinu unu woru idzu,
mu chị-koshiru unu
hua l'alị;
ọphu unu anatadụru mba,
mu barụ unu;
26 bẹ mbẹdua e-mechakwaa
chịa unu ọchi;
mẹ iphe-ẹhuka dapfutaẹpho
unu.
Mu e-kwekwaru unu
une mẹ ndzụ-agụgu
rwutaẹpho unu;
27 mbụ teke ndzụ-agụgu e-zi
g'oke phẹrephere bya
ezikọta unu;
ọzoo teke iphe-ẹhuka e-gude
oke phẹrephere bya
anmakọta unu;
mbụ mẹ iphe-ẹhuka yẹe
aphụ byapfutaẹpho unu.
28 “Noo teke ẹphe e-ku
mu oku;
mu ta azadụ phẹ ẹnu.
Ẹphe elee ẹnya mu;
ẹphe ta ahụmadu mu.
29 Sụ: eshinu mmamiphe
dụ phẹ ashị;
ọphu ẹphe ahataduru etso
ụzo atsụ Chipfu ebvu;
30 eshinu mu chị-koshiru
phẹ idzu;
ọphu ẹphe ekwedu mu
angabẹru nchị;
tẹme ẹphe jịka mba,
mu barụ phẹ;
31 bẹ ẹphe e-mechaa ria
urwu ẹjo ụzo, ẹphe etso;
mbụ ria urwu ẹjo idzu,
ẹphe achị; rijia ya ẹpho.
32 Ẹjo ụzo ono, ndu enwedu
egomunggo hatarụ ono
e-gbukwa phẹ.
Tẹme ejiji, ndu eswe jiru
onwophẹ ẹnya ono
e-mekwaphọ;
ẹphe abụru ọla-l'iswi.
33 Obenu l'onye ngabẹru mụbe
mmamiphe nchị bẹ ta
adụdu iphe,
byaru eme iya nụ.
Ẹhu a-dụ iya guu;
ọ tọ dụdu iphe,
ọotsu ebvu k'a -nọnyakwaa;
o mee ya.”