Ẹkwo
Ebvu-ọma
1
Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ onye
ono,
yẹe ndu ẹjo-iphe ta achịdu
idzu lanụ;
ọphu ooshiswetajẹdu ụzo
ndu iphe-ẹji;
ọphu ọ nọdujedu l'ẹka ndu
epfubyishi kẹ Chileke nọ;
mbụ onye bụepho iphe,
adụje iya ree bụ ekemu
Chipfu;
ọ bụru ekemu Chipfu ono
bẹ ọonoduje arị l'ọriri eswe
l'ẹnyashi.
Onye ono dụ g'oshi,
e yeru l'agụga nggele;
ọ nọdu amị mebyi
l'orwuberu iya;
ọphu ẹkwo iya
anwụlwashihujedu
anwụlwashihu.
Iphe, bụkpoo iphemiphe,
oome abụjeeru iya phọ
ụpete.
Obenu l'ọ tọ bụdu ẹgube
ono bẹ ọodujeru ndu
ẹjo-iphe.
Ẹphebedua dụ g'ẹswa ereshi,
phẹrephere anọduje
ezikashị ezikashị.
Ọo ya bụ lẹ ndu ẹjo-iphe bẹ
ikpe Chileke a-nma;
ọphu oodobedu ndu iphe-ẹji
l'ẹka ndu pfụberekoto nọ.
Noo kẹle Chipfu abọru ndu
pfụberekoto ụzo;
obenu l'ụzo kẹ ndu
ẹjo-iphe e-me;
ẹphe abụru mkpurupyata.