110
Ebvu-ọma, Dévidi deru
Chipfu sụru Nnajịuphu mu:
“Nọdu mu l'ẹkutara;
jasụ teke mu e-me g'ị zọpyabe
ndu-ọhogu ngu l'ọkpa.”
Chipfu a-gbẹ lẹ Zayọnu nụ
ngu mgbọro-eze,
egoshi g'ike ngu
habe shii.
Ọo-sụ ngu: “Bụru onye eze
ndu ọhogu ngu!”
Ndu ojọgu ngu bẹ ọo-nọdu
ehe ihee eje ọgu l'eswe
ọgu.
Ọo g'iji nchi-abọhu anọduje
akwa-a bụ g'ụnwokorobya
ngu a-wụ-pfuta ngu l'úbvú,
dụ nsọ ono.
Chipfu ribuwaru angụ;
ọphu ọogba-nweẹdu iphe,
o pfuru.
Ọ sụru: “Ịi-bụru onye uke
Chileke jasụ lẹ
tuutuutuu lẹ mịimiimii;
bụ iya bụ gẹ
Melikizedeku bụ.”
Nnajịuphu nọ l'ẹkutara
gụbe Chipfu.
Ndu eze bẹ oo-gwe
pyakapyaka mbọku,
ẹhu e-ghu iya eghu.
Oo-kpe ọhamoha ikpe;
woru ndu nwụhuru
anwụhu
kụkobe l'ikpo l'ikpo;
bya atụko ndu eze
mgboko l'ophu
gwee arakabya.
Ọo lẹ nggele, nọ l'agụga
gbororo bẹ
ọo-ngụta mini.
Ọo ya bụ l'o mee ya
g'ọ ngakerehu.