Ẹkwo-ozi, Pọlu Deru Nụ Ndu
Romu
1
Ẹkwo-ozi ọwa-a shi l'ẹka mụbe Pọlu; onye ejeru Jizọsu Kéreshi ozi; bụru onye Chileke kuru gẹ mu bụru onye-ishi-ozi ono; bya abụru onye Chileke họtaru gẹ mu bya ezia ozi-ọma iya ono.
Ozi-ọma ono bụ iphe, Chileke shihawaa l'ọnu ndu mpfuchiru nkiya kwehawaa ukwe iya teke dụhakpowaro ẹnya ẹnya; tẹme a byakwaphọ edehawa iya l'ẹkwo-opfu Chileke. Ozi-ọma ono bụ kẹ Nwa iya, bụ iya bụ Nnajịuphu anyi Jizọsu Kéreshi. A -bya l'abụbu, ọ bụ nemadzụ bụ l'a nwụru iya ọ bụru Nwa Dévidi. Chileke shi l'ike ono, meru iya ọ bụru onye dụ nsọ ono; mee ya o shi l'ọnwu teta dzụru ndzụ egoshi l'ọ bụ Nwa iya. Ọ bụ iya bẹ Chileke gbẹ l'ẹka iya meeru mu eze-iphe-ọma ono, bụ kẹ gẹ mu bụru onye-ishi-ozi duru ọha, shikpọo ẹkameka lẹ mgboko mgburugburu duba l'ụzo, ẹphe e-shi kweta; meje iphe, e deru l'ẹkwo-opfu Chileke g'eeshi nno kutsee ẹpha Kéreshi ono. Gẹ mu edu ndiphe l'ophu ono bẹ unubẹ ndu Romu yịchakwaa ya; mbụ unubẹ ndu Chileke kuru g'unu bụru kẹ Jizọsu Kéreshi.
Ọo ya bụ lẹ mu ede ẹkwo-a anụ unu g'unu hakọta lẹ Romu; mbụ unubẹ ndu Chileke yeru obu bya ekua unu; g'unu bụru ndu-nsọ. Gẹ Chileke, bụ Nna anyi yẹe Nnajịuphu ono, bụ Jizọsu Kéreshi meeru unu eze-iphe-ọma; mekwaaphọ g'ẹhu dụ unu guu.
Pọlu epfu k'eje Romu
Iphe mbụ kpọada bụ lẹ mu gbẹ Jizọsu Kéreshi l'ẹka ekeleru unu Chileke g'unu ha; kẹle e pfudzuwaru k'ekwekwe, unu kweru kẹ Chileke l'eliphe mgburugburu. L'ọ kwa Chileke bụ onye ekebe mu l'anọduje epfuru iya opfu ẹhu unu eswe l'ẹnyashi mẹ mu -nọdu epfu anụ iya. Ọo Chileke ono bẹ mu gude obu mu g'ọ ha ejeru ozi k'ezi ozi-ọma kẹ Nwa iya ono, bụ Jizọsu. 10 Mu anọduje epfu anụ iya sụ g'o gude obu ọmaa ya mee gẹ mu kabẹ kpata ụzo bya agbaphee unu. 11 L'ọogukpo mu agụgu gẹ mu l'unu hụma; k'ọphu mu e-me g'iphe-ọma, shi Unme-dụ-Nsọ l'ẹka rwube unu ẹka. L'eshi ẹgube ono mee g'obu shihu unu ike. 12 Mbụ lẹ-a; iphe, mu epfu bụ l'ekweta, unu kwetarụ e-me g'obu shihu mu ike; ekweta nkemu emekwaaphọ g'obu shihu unu ike. Ọo ya bụ; anyi eshi nno yeru nwibe anyi ẹka.
13 Iphe, unu a-maru; ụnwunna mu; bụ lẹ tekenteke bẹ mu asụje lẹ mu abyawaa unu agbaphe; ọle eshikpọo teke ono bya asụ nta-a bẹ o nweẹrupho iphe, akpọshije mu abyabya. Mu atụbeje lẹ mu a-bya gẹ mu aharu ndu ndu-unu pfuta yeru Kéreshi gẹ mu epfukwa iya phọ l'ọhamoha ọzo, abụkwapho ndu Jiu. 14 Lẹ mu jikwa onyemonye ụgwo ezi ozi-ọma ono. Mu ji iya ndu Gurisu bya ejiru iya ndu abụdu ndu Gurisu. Mu ji iya ndu gụru ẹkwo; bya ejiru iya ndu agụduru ẹkwo. 15 Noo g'o gude ọ nọdu agụ mu ẹgu abya ezi unubẹ ndu nọ lẹ Romu ozi-ọma onokwaphọ.
Ike ọphu Chileke gude adzọ ndiphe
16 L'iphere ezi ozi-ọma kẹ Kéreshi ono ta adụkwa mu. Kẹle ọ kwa iya bụ ike, Chileke gude adzọ iphe, bụkpoo ndu kwetarụ kẹ Kéreshi. O gude iya vuru ụzo adzọ ndu Jiu; ndu ta abụdu ndu Jiu nọdu etso phẹ. 17 L'ọ kwa ozi-ọma ono bẹ Chileke gude egoshi apfụbekoto nkiya, bụ iya bụ ekweta nkiya, shita l'ishi jasụ l'ikpetemazụ; bụ iya bụ g'e deru iya l'ẹkwo-opfu Chileke sụ: “Onye pfụberekoto e-gude ekweta nọdu ndzụ.”
Ikpe, nmarụ ndiphe l'ophu
18 Ọ bụru iya meru g'o gude Chileke shiwaa l'imigwe goshi gẹ ya e-gude oke-ẹhu-eghu iya mee ndiphe; mbụ oke-ẹhu-eghu, l'eghu iya nụ lẹ ndiphe kpọru iya ẹbo l'afụ; tẹme ẹphe nọdu eme ẹjo ememe. Ẹphe gude ẹjo ememe, ẹphe eme akpapya ọkpobe-opfu ono ishi. 19 Iphe, gbaru nemadzụ g'o gogo maru iya lẹ kẹ Chileke bẹ dabyiru ẹba l'iphu iya; kẹle Chileke goshiru phẹ iya l'onwiya. 20 Eshikpọo teke Chileke meru mgboko bẹ nemadzụ shiwaa l'iphe, Chileke meshiru maru ẹgube onye ọ bụ ọkpobe amaru. L'ike iya, nyịberu anyịbe a-nọ ojejoje; tẹme ọ bụru iya gẹdegede bụ Chileke. Ọo ya bụ l'ẹphe ta agọfuedu. 21 Lẹ nemadzụ machachaarụ lẹ Chileke dụ; ọphu ẹphe akwabẹjedu iya ùbvù l'ọ bụ Chileke; ọphu ẹphe ekelejedu iya ekele. Ọ chia iphe, meru nụ bụ l'egomunggo sweshihụwaru phẹ; k'ọphu ọriri phẹ bụwaa iphe-mmanụ; ọ bụwaru eme eswe jiru phẹ obu; k'ọphu obu phẹ gbahụwaru tsụkiribaa. 22 Ẹphe gude l'ẹphe sụru l'ẹphe maru iphe; kabakpọoro abụru ndu eswe. 23 Ẹphe woru ùbvù, e gege akwabẹ Chileke ono, a-nọ je adụwaruro adụru ono ye l'azụ bya abaaharụ ntẹkpe ẹja; ntẹkpe, e megbaaru ọ dụ gẹ nemadzụ, ta adụdu ẹka ọo-nọ-beru; ọzoo g'ẹnu, ephe l'eli; ọzoo g'anụ; ọzoo g'agwọ.
24 Noo g'o gude Chileke parụ phẹ haa; ẹphe melahaa ẹjo ememe, bụ iphe, agụ obu phẹ. Ẹphe wata eme onwophẹ njọ ememe. 25 Nemadzụ woru iphe, bụ ọkpobe-opfu kẹ Chileke ye l'azụ; kweta iphe, bụ ụka; bya awata abarụ iphe, Chileke meru ememe ẹja; akwabẹ iya ùbvù; haa Chileke ono, meshiru iya nụ ono; bụ onye ọ gbarụ kẹ g'anyi tuje ẹpha jasụ lẹ tuutuutuu lẹ mịimiimii. Nokwa g'ọ dụ.
26 Ọ bụru iphe ono meru g'o gude Chileke parụ nemadzụ haa; ẹphe wata ajị momomo; eme iphe dụ ideyideyi. Kẹ g'ụnwanyi phẹ hajẹ ejepfu unwoke, bụ iphe, Chileke medoru phẹ; wata ejepfu ụnwanyi ibe phẹ. 27 Nokwaphọ g'unwoke phẹ harụ ejepfu ụnwanyi, bụ iphe, gbaru phẹ nụ; ẹgu ejepfu unwoke ibe phẹ nọdu anọduje enwu phẹ phuruphuru g'ọku l'ẹhu. Nwoke yẹe nwoke ibe iya wata akwakwa. Ẹphe watanụ ahụma urwu, gbaru ọriri, sweshihuru phẹ nụ l'ẹhu phẹ.
28 Sụ-a; eshinu ndiphe te ekwedu amaru iphe, bụ ọkpobe-opfu lẹ kẹ Chileke; Chileke parụ phẹ haa; ẹphe nọdu arịje ọriri, enwedu ishi; watanụ eme iphe, agbadụru phẹ nụ. 29 Ọphu ọ dụdu ẹgube ẹjo ememe; mẹ iphe, apfụduru-ọto, ẹphe te emedu; k'ọphu oobushihu phẹ ebushihu l'ẹhu. Ẹphe nọdu ajị momomo g'ẹphe naa iphe, abụdu nkephẹ; edoberu nwibe phẹ ọkpoma mgbashị. Ẹnya pfụrupfuru paa phẹ ẹka l'ẹhu; ẹphe nọdu egbu ọchi; esephe opfu opfu bya aghọ-phe ụgho; ẹphe nọdu eme iphe-ashị; bya asụ-phe asụlasu. 30 Ẹphe nọdu evu nwibe phẹ nvu azụ; bụru ndu Chileke dụ ashị; ndu anọduje eme nwibe phẹ iphe-iphere l'obu ọku; bụru ndu eme nggangga bya etse etsetse. Ọ bụerupho g'ẹphe e-me mee ẹjo-iphe bẹ ẹphe anọduje arị; tẹme ẹbe ẹphe ekwejedu eme iphe, ne phẹ lẹ nna phẹ pfuru. 31 Ẹphe bụ ndu enwedu egomunggo; ọphu e gudedu ire phẹ ẹka. Ẹphe ta aphụjeduru nwibe phẹ obu-imemini; ẹbe ẹphe enwedu obu-ọma. 32 Ẹphe bụ ndu machachaarụ iphe, bụ ikpe Chileke; maru lẹ ndu eme ẹgube ẹjo-iphe ono bụ ọnwu, bụ iphe, gbaru phẹ nụ. Ọphu ọ bụdua l'ẹphe eme nno; obenu lẹ ndu eme g'ẹphebedua agbẹje dụ phẹ ree.