Ẹkwo
Ebvu Sólomọnu
1
Ebvu, kakọta ree l'iphe,
bụ ebvu, a gụru agụgu,
bụ iya bụ ebvu ọphu
Sólomọnu gụru.
Iphe eepfu l'ọkpoku ibe eze
Ọ dụ mu g'a sụ l'ii-tsutsu mu
ọnu;
kẹle n-yemobu ngu kakwa
mẹe eme ẹhu-ụtso.
Manụ, ị nyịru eshikwa
mkpọ shii.
Ẹpha ngu tụko ẹkameka
ngaa g'ẹka manụ,
eshi mkpọ wụshihuru.
Ọ bụru iphe ono kparụ iphe,
ụnwumgboko yeru
ngu obu.
Duta mu; g'anyi tụgbu-kebe!
Eze bẹ dubatawaru mu l'ụlo
iya;
mbụ l'ẹka anyi a-nọdu;
ẹhu atsọo anyi ụtso;
anyi etee ẹswa ngu;
bya abụru ẹka anyi
a-tụko nọdu jaa
n-yemobu ngu ajaja
jaghata g'aajajẹ mẹe.
Ọ gbarụpho g'ụnwumgboko
yeje ngu obu!
Unubẹ ụnwada Jierúsalẹmu;
a makwarụ-a lẹ mu eji uji;
ọle mu dụkwanu ùbvù
l'ẹnya.
Mbụ lẹ mu jitabekwaru uji
g'ụlo-ẹkwa ndu Keda;
obenu lẹ mu dụkwanu
ùbvù l'ẹnya g'ẹkwa,
Sólomọnu gebegbaaru
l'ụlo iya.
Unu ta anọdukwa ele mu
phọriphori opfu l'anwụ
chiru mu;
jasụ mu nọdu eji uji;
Ọ kwa l'ẹhu, eghu unwune
mu eghu meru g'o gude
ẹphe nwuru mu yee
gẹ mu nọduje l'ozi
opfu-vayịnu
mkpụrumkpuru;
ọphu ọ dụdu teke ụzo
dụjeru mu k'eleta
onwomu ẹnya.
Gụbe onye mu yeru obu;
kanụru mu ẹka iicheje
atụru ngu!
Yẹle ẹka ịidobeje atụru ngu
ọbu l'echi-eswe g'ẹphe
tụta unme!
Gẹ mu te ejeshi anọdu
aghaphe gẹ nwanyị
ovuọba l'ọdu atụru
ndu ọzo.
Iphe nwoke ono epfu
Gụbe nwanyị ọphu bụ ngu
kakọta ama mma l'iphe,
bụ ụnwanyi g'ẹphe ha;
ọ -bụru l'ị tị madụ ụzo;
tsopyabẹepho owere
atụru ono;
l'i je echee ụnwu-eghu ngu
lẹ mgboru ụlo-ẹkwa
ndu eche atụru ono.
Eze egoshi n-yemobu iya
Iphe, mu a-tụru gụbe onye
ono, dụ mu l'obu yeru;
bụ ada-ịnya, nọ l'ụgbo-ịnya
Fero.
10 Asha ngu bẹ iphe-nchị,
i yeru meru;
ọ nọdu ama ntụmatu.
Ịyagba, i doru l'olu bẹ
kwekwaru ngu ntụmatu.
11 Anyi e-gude mkpọla-ododo,
a tụgbaru mkpọla-ọchaa
paapaa metaru ngu
ịyagba.
Nwanyị ono arị
k'onye o yeru obu
12 Eze nọro l'agụga teburu iya;
mkpọ manụ-nadụ,
mu nyịru bya avọo
ẹkameka pfurupfuru.
13 Onye mu yeru obu dụ mu
g'ụ̀nwù mẹru,
eshi kwẹekweekwee,
mu tụ-koberu l'obu.
14 Onye mu yeru obu dụe mu phọ
gẹ jipfujipfu okoko hena,
ama ntụmatu,
shi
l'opfu-vayịnu ndu Enu-Gedi.
Iphe nwoke ono epfu
15 Gụbe onye ono,
mu yeru obu ono;
ị dụkwa ùbvù!
Ire-lanụ opfu; ị dụkpoo ùbvù
ọkpobe adụdu!
Ẹnya ngu dụepho g'ẹnya
ndo-nwẹnu.
Iphe nwanyị ono epfu
16 Gụbe onye mu yeru obu;
iphe, ịimakwanu l'ọo mma!
Ị dụ k'eye obu eviya eviya!
Ẹka anyi azẹje azẹe dụ kẹ
kpuchikala.
Iphe nwoke ono epfu
17 Oswebe, anyi gude gbaa uko
anyi bụ oshi sida.
Oshi, anyi swebushiru iya bụ
oshi payịnu.