Ẹkwo-ozi, Pọlu Deru Nụ
Tayitọsu
1
Ẹkwo-ozi ọwa-a shi l'ẹka mụbe Pọlu, bụ onye ejeru Chileke ozi bya abụru onye-ishi-ozi Jizọsu Kéreshi. Chileke họtaru mu bya ezia mu gẹ mu bya emee gẹ ndu Chileke họtaru kabaa ya anọshi ike l'ẹka; mu emekwaaphọ g'ẹphe maru iphe, bụ ọkpobe-opfu kẹ Chileke; g'ẹphe atsụje iya ebvu lẹ ndzụ-a, anyi nọ-a; noo l'anyi ele ẹnya ndzụ ojejoje. Ndzụ ojejoje ono bẹ Chileke, onye ta adzụjedu ụka pfuhawarurọ tẹme mgboko dụ; sụ lẹ ya a-nụ anyi. O be teke ọ gbaru; Chileke, bụ Onye-Ndzọta anyi mee g'e shi l'ozi-ọma iya maru ndzụ ono, o kweru ukwe iya ono. Ozi-ọma iya ono bẹ o woru ye mu l'ẹka sụ gẹ mu tọwashiaru iya ndiphe g'o doo phẹ ẹnya.
Mu nọdu ede ẹkwo-a anụ ngu Tayitọsu. Ị bụ ọkpobe nwa mu; opfu lẹ mu lẹ ngu kwetarụ iphe lanụ!
Gẹ Chileke, bụ Nna; waa Kéreshi, bụ Jizọsu bya abụru Onye-Ndzọta anyi meeru ngu eze-iphe-ọma; mee g'ẹhu dụ ngu guu.
Ozi Tayitọsu lẹ Kiritu
Iphe, mu gude haa ngu lẹ Kiritu bụkwa g'i dozia iphe, phọduru nụ; waa g'ị họta ndu a-bụru ọgerenya Chịochi lẹ mkpụkpu lẹ mkpụkpu gẹ mu pfuhawaru ngu ono. G'onye ọgerenya Chịochi bụkwaru onye a ta madụru ẹjo ẹka; onye alụ nwanyị lanụ; onye ụnwegirima iya wowaru onwophẹ ye Kéreshi l'ẹka; ọphu ẹphe adụdu gaphugaphugaphu; tẹme ọphu ẹphe akpadụ opfu. L'onye-ishi Chịochi bụfutajekwa onye ụta adụdu lẹ ndzụ iya; eshinu ọ bụ onye-ishi, eleta ozi Chileke ẹnya. Onye abụdu opfu-nkiya-anụ-nkiya; ọphu ọ bụdu onye obu-ọku; ọphu ọ bụdu onye angụje mẹe g'ọ tsụ iya atsụtsu; onye te emedu ẹhuka; ọphu ọonodujedu achọ urwu l'ụzo, adụdu ree. Ọo g'ọ bụ-chiaru onye bụ ọ-kwa-ẹbyaa; onye maru l'iphe, dụ ree bẹ dụ ree; onye nweru egomunggo; onye pfụberekoto; bya adụ nsọ; bya abụru onye esede onwiya. Onye ono bụfutaje onye nọ-shiru ike l'opfu ono, a maru l'ọ gbaru k'egude ẹka ono g'e ziru iya ya; g'ọo-dụ ike gude ezi ọkpobe iphe ono, oozi ono dụshia ndu ọzo obu ike; tẹme oogoshi ndu jịkaru iphe, oozi ẹka o jeberu; ụzo kpọ-swehu phẹ.
10 Kẹle ọ dụru ndu dụ igwerigwe, bụ ọkarieka; ndu epfu mkpọkoro opfu gude aghọta ndu ọzo l'ụgho; kelekele kẹ ndu k'ono, e buje úbvù ono. 11 G'a kpọ-bujeru opfu ye ẹgube ndu ono l'ọnu; kẹle ẹphe egudeje ezi iphe, ẹphe tege zidu gbaghashia unuphu l'ophu g'eeshi g'ẹphe erita urwu, apfụduru ọto. 12 L'onye lanụ lẹ ndu Kiritu, bụ onye ẹphe sụru l'ọ bụ onye agbajẹ ẹja sụkwaru: “Ndu Kiritu shi lẹ mbụ bụru atukporoko; ẹphe bụ ẹjo anụ-ẹgbudu; ndu ẹnyiru, iphe ka ụtso l'ọnu.” 13 Iphe nwoke ono pfuru bụru ọkpobe-opfu; ọo ya bụ; bashịjekwaru phẹ mba ike; g'ekweta phẹ abụru ọkpobe iya. 14 G'ẹphe ta angahẹ nchị l'akọ-iphè ndu Jiu; ọzoo ekemu, ndu jịkaru ọkpobe-opfu tụru l'onwophẹ. 15 Ndu obu gụru ìphóró bẹ iphemiphe gụru ìphóró. Obenu lẹ ndu merwushiru onwophẹ emerwụshi; mbụ ndu te ekwedu kẹ Kéreshi; ta adụdu iphe, 'abụdu phẹ nsọ nsọ. Ọriri phẹ rwụhuru arwụhu; ọphu ẹjo-iphe awajẹhedu phẹ obu mini. 16 Ẹphe anọduje epfu l'ọnu l'ẹphe maru Chileke; ọle ẹphe egudeje umere phẹ egoshi l'ẹphe ta amadụ iya. Ẹphe dụ ashị bya abụru ndu ta nụdu iphe lẹ nchị; bya bụru ọgalemkpa, adụdu iphe, dụ ree, ẹphe dakafụru ememe.