Ẹkwo
Zekaraya
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Chipfu ekuphuta ndu Ízurẹlu azụ
L'ọnwa k'ẹsato; l'apha, kwe onye eze ono, bụ Dariyọsu ẹbo l'abụ eze ndu Peshiya bẹ Chipfu pfuru opfu yeru onye mpfuchiru ono, bụ Zekaraya; mbụ nwa Berekaya, bụ nwa Ido sụ: Chipfu bẹ ẹhu ghushiru eghu ike l'opfu ẹhu ndiche unu phẹ. Ọo ya bụ lẹ-a; karụ ndu-a sụ phẹ-a: Wakwa iphe, oopfu baa; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike: Unu lwaphuta azụ lwapfuta mu; k'ọphu mu a-lwaphuta azụ lwapfuta unu. Nokwa iphe, Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike eepfu. Unu ta adụkwa gẹ ndiche unu phẹ, bụ ndu ono ndu mpfuchiru ichee pfuru opfu ẹhu phẹ sụ: “Wakwa iphe, oopfu mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike; unu ghakọbe haa ẹjo ụzo ono, unu eshi ono; yẹe ẹjo-ememe ono, unu eme ono. Obenu l'ẹphe ta angabẹduru nchị; ọphu ẹphe eyekwarụpho ọnu. Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono. ?Bụ awe bẹ ndiche unu ọbu nọ nta-a? Tọo ndu mpfuchiru ọbu; ?ẹphe anọje ndzụ ojejoje tọo? Iphemiphe ono, mu pfuru ono; mẹkpoo iphe ono, mu tọru ọkpa iya ono, bụ iphe, mu karụ ndu-ozi mu, bụ ndu mpfuchiru g'ẹphe meje ono; ?tọ nwụchaadaru l'ẹhu ndiche unu phẹ? Ọ bụru iya bụ l'izimanụ alwa phẹ azụ; ẹphe pfua sụ: ‘Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike meẹkwarupho anyi iphe, gbaru ụzo, anyi eshi; yẹe iphe, anyi eme; mbụ l'o meẹrupho anyi iphe, ọ tụberu k'ememe.’ ”
Nwoke, nọ lẹ mgbaka oshi mịturu
O rwua l'ujiku k'ụkporo l'ẹno l'ọnwa k'iri lẹ nanụ, bụ ọnwa Shebatu; l'apha, kwe onye eze ono, bụ Dariyọsu ẹbo l'abụ eze iya; Chipfu bya epfuru yeru onye mpfuchiru ono, bụ Zekaraya; mbụ nwa Berekaya, bụ nwa Ido. Ọ bụru l'ẹnyashi bẹ mu phụru ọphulenya hụma nwoke, agba l'ịnya uswe-uswe! Ọ pfụru lẹ mgbaka oshi mịturu, pfụgbaaru l'ụwuru ụwuru. Ịnya ịnya ndu ọphu pfụgbaaru iya l'azụ bụru ndu adụ uswe-uswe; ndu eke mkpumkpu; ndu acha ụcha. Mu bya ajịa nwoke ono sụ: “Gụbe nnajịuphu mu; ?bụ gụnu bẹ iphe-a bụgbaa?”
Ojozi-imigwe ono, epfu anụ mu nụ ono bya eyeeru mu ọnu sụ: “Mu e-goshi ngu-a iphe, ẹphe bụgbaa.” 10 Tọbudu iya bụ; nwoke ono, pfụru lẹ mgbaka oshi mịturu ono bya eyeahaa ọnu sụ: “Ndu-a bụ ndu Chipfu yeru g'ẹphe je etsoru mgboko l'ophu jephee.” 11 Ẹphe yeeru ojozi-imigwe kẹ Chipfu ono, bụ onye ọphu pfụru lẹ mgbaka oshi mịturu phọ ọnu sụ: “Anyi tụkoakwaru mgboko l'ophu jegbabẹ; anyi hụma lẹ mgboko l'ophu daru gbẹe; tẹme ẹhu dụ phẹ gubala.”
12 Tọbudu iya bụ; ojozi-imigwe kẹ Chipfu ono bya epfua sụ: “Gụbe Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike; ?ịi-nọ-bekpọoru ị-nọ-be-agha tẹme l'ị phụaru Jierúsalẹmu obu-imemini; ẹphe lẹ mkpụkpu, nọgbaa lẹ Jiuda, bụ ndu ị tụ-koshiwaru ẹhu-eghu ngu e -shi k'ụkporo apha ẹto l'apha iri-a?”
13 No iya; Chipfu bya epfua nwopfu, dụ nwa bẹlebele, bụ nwopfu ndumobu yeru ojozi-imigwe ono, epfu anụ mu nụ ono. 14 Tọbudu iya bụ; ojozi-imigwe ono, shi epfu anụ mu nụ ono sụ mu: “Raa opfu-a arara: Wakwa iphe, oopfu; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike: Mu ekoshikwa okophoo ike l'opfu ẹhu mkpụkpu Jierúsalẹmu yẹe úbvú Zayọnu. 15 Obenu lẹ ndu ẹhu eghushi mu eghu ike l'opfu ẹhu phẹ bụ ọha ono, bu tụsaru ẹhu ono. Mbụ l'ẹhu shi eghu mu eghu nwanshịi nwanshịi; ẹphe bya bya emee; ndibe mu kabaa eje iphe-ẹhuka. 16 Ọo ya bụ lẹ-a; wakwa iphe, Chipfu epfu baa: Mu a-wata aphụ obu-imemini ọzo lẹ Jierúsalẹmu; mbụ l'ee-mechaa kpuphu eze-ụlo mu azụ l'ẹka ono. L'a bya eworu iphe, e gude atụ ogologo iphe tọgbo lẹ Jierúsalẹmu. Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ ono.
17 “Rakabakwaa ya rọ araka sụ: Wakwa iphe, oopfu baa; mbụ Chipfu, bụ Ọkalibe-Kakọta-Ike: Mkpụkpu mkpụkpu mu a-tụko ẹkameka; ẹphe l'ẹku, a-nọdu ezeru phẹ kọjokojo; ọzo bụ lẹ Chipfu a-dụ Zayọnu obu ọzo; l'ọ họtakwapho Jierúsalẹmu ọzobaa.”
Mpu ẹno yẹe ndu ọkpuzu ẹno
18 Mu bya apalia ẹnya; mpu ẹno nọduwaa mu l'atatiphu. 19 Mu bya ajịa ojozi-imigwe ono, shi epfu anụ mu nụ ono: “?Bụ gụnu baa?”
O yeeru mu ọnu sụ mu: “Ọ kwa mpu ono bụgbaa mpu, bụ iya chịkaru ndu Jiuda; waa ndu Ízurẹlu waa ndu Jierúsalẹmu.”
20 No iya; Chipfu bya egoshi mu ndu ọkpuzu ẹno. 21 Mu bya bya ajịa sụ: “?Bụ gụnu bẹ ndu-a l'abya ememe?”
O yeeru mu ọnu sụ mu: “Ndu-a bụ phẹ bụ mpu, chịkaru ndu Jiuda k'ọphu bụ l'ọ tọ dụedu onye ọphu dụru ike gbelia ishi; obenu lẹ ndu ọkpuzu-a byaru g'ẹphe meru ndzụ-agụgu nụ phẹ; chitsushia mpu ndu ọhamoha-a, bụ ndu paliru mpu phẹ dụaha ndu alị Jiuda k'ọphu ẹphe a-chịka phẹ.”