Ẹkwo
Zefanaya
Onye Mpfuchiru Chileke
1
Ọwaa bụ Opfu Chipfu, rwuru Zefanaya nchị; mbụ nwa Kushi. Kushi bụkwanu nwa Gedalaya, bụ nwa Amaraya, bụ nwa Hezekáya. Teke ọ natarụ opfu ono bụ teke Jiosáya nwa Amọnu bụ eze ndu Jiuda.
Chipfu a-nụ mgboko aphụ
Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “Mu a-tụko iphemiphe zaa azaza zafụ g'ọ tọ dụhe ọphu a-dụ l'eliphe. Mu a-za nemadzụ zafụ; zaa iphe-edobe zafụ. Mu azaa ẹnu, ephe l'eli zafụ; zakwaphọ ẹma, nọ lẹ mini zafụ. Ndu ẹjo-iphe abụru ọla-l'iswi teke ono, mu e-me gẹ nemadzụ chịhu l'eliphe-a.” Nokwa iphe, Chipfu eepfu bụ onoya.
“Mu a-machịkwa ẹka mu nọduru Jiuda lẹ njọ; ẹphe l'iphe, bụkpoo ndu bu lẹ Jierúsalẹmu l'ophu. Iphe, bụ ndu ọphu phọduru nụ, bụ ndu abajẹru Balụ ẹja bẹ mu e-me g'ẹphe chịhu rengurengu l'alị-a; waa ẹpha ndu agwajẹ iya nụ; waa ndu-uke, l'agwa agwa onoya; waa ndu ono, ejeje anọdu l'ọma mkpotsu ụlo abarụ ẹnyanwu ẹja; yẹe kpokpode; waa ọnwa; waa ndu ono, abajẹru mu ẹja ndu ọphu egudeje ẹpha Chipfu eri angụ tẹme ẹphe egudekwaphọ ẹpha Molẹku eri angụ; waa ndu ono, alawaa azụ azụ l'etso Chipfu ono; waa ndu ono ta achọedu Chipfu; ọphu ẹphe ejejeẹdu iya akpata ishi.
“Nọdukwa nwa nggujingguji l'iphu Nnajịuphu, bụ Chipfu; kẹle mbọku kẹ Chipfu dụkwaa ntse. Chipfu dobeakwaru iphe-agwagwa. Ndu o ziru g'ẹphe bya bẹ o dobewaru nsọ. O -be mbọku ono, Chipfu a-gwa iphe iya ono bẹ mu a-nụ ndu-ishi aphụ; mu anụa ụnwegirima ibe eze aphụ; mẹkpoo iphe, bụkpoo ndu eme umere ndu ọhozo. Mbọku ono bẹ mu a-tụko ndu ono, ete ekwedu azọ ọkpa l'ọnu-abata ono; nụa aphụ; mbụ ndu ono, bụ iphe, ẹphe eyejije ụlo onye nwe phẹ nụ bụ iphe, ẹphe kpatarụ lẹ mkpawere yẹe ẹregede.”
10 Wakwa iphe, Chipfu epfu baa: “O -be mbọku ono bẹ ụzu-ẹkwa a-tụ lẹ Ọnu-bata Ẹma; l'e chikwaphọ mkpu lẹ Ọnu-ẹgu Ọ̀phúú. Úbvú úbvú atụko agba kpookpoo. 11 Unu chia mkpu-ẹkwa; unubẹ ndu bukube aswa; kẹle ndu agba nghọ bẹ ee-gbuẹbe; mbụ lẹ ndu ono, gude mkpọla-ọchaa azụ aswa ono bẹ ee-mebyishikọta.
12 “O -rwua teke ono bẹ mu e-gude orọku vọchaa Jierúsalẹmu. Mu anụa ndu bu tụsaru ẹhu aphụ; mbụ ndu nọepho rụkuu g'ọhu-mẹe; ndu anọduje arị sụ lẹ Chipfu ta adụdu iphe, ọo-dụ ike eme; o too medu iphe-ọma ọphu oomedu ẹjo iya. 13 Ndu ono bẹ aa-kwa ẹku phẹ l'ọkwata; l'e woru ụlo phẹ mee ochobu. Ẹphe a-kpụ ụlo; ọle ẹphe tee buduru iya. Ẹphe akọo opfu-vayịnu ọle ẹphe taa ngụdu mẹe, shi iya nụ.”
14 Oke mbọku kẹ Chipfu dụkwaa ntse; mbụ l'ọ dụwaa phakuu; tẹme ọ nọdu abya ẹgwegwa. Mbụ l'ụzu-ẹkwa, aa-nọdu atụ lẹ mbọku kẹ Chipfu ono a-danụkakwa ẹhuka ẹhuka; mbụ mkpu, ndu ojọgu, ike dụ a-nọdu echi. 15 Mbọku ono a-bụru mbọku, Chileke a-tukoshi ndiphe oke ẹhu-eghu iya. Mbọku ono bẹ ndiphe e-je iphe-ẹhuka; tẹme aphụ atsọru phẹ. Mbọku ono a-bụru ndiphe ọla-l'iswi; bụru phẹ mkpurupyata. Mbọku ono bẹ a-nọdu agba ọchii; bya adụ ragaraga; mbọku, urwukpu a-sọpyabe ẹkameka; ẹkameka ejihu kpakpalu. 16 Mbọku, aa-nọdu egbu opu echi mkpu ọgu; ọgu a-dapfu mkpụkpu ono, a kpụ-pheru igbulọ mgburugburu ono; yẹe ụlo-eli ephekerephe ephekerephe ono, dụ iya nụ ono.
17 “Mu e-me gẹ ndiphe jee iphe-ẹhuka; metabe phẹ iya k'ọphu ẹphe a-wata eje gẹ ndu atsụ ishi. Ọ bụru iphe, kparụ iya nụ bụ l'ẹphe mewaru Chipfu iphe-ẹji. Ọo ya bụ l'aa-nọdu ekpoka mee phẹ g'onye ekpoka urwuku; aalọkaa anụ phẹ g'onye alọka nshị.
18 “Ọphu mkpọla-ọchaa phẹ mẹ mkpọla-ododo phẹ adụkwa ike anafụta phẹ mbọku ono, Chipfu a-tụ-koshi ndiphe oke ẹhu-eghu iya ono; mbụ l'okophoo, ọo-nọdu eko e-tsufu mgboko l'ophu g'ọku, etsu etsutsu. Oo-mee g'iphe, bụkpoo ndu nọ lẹ mgboko l'ophu chịhu nchịhu lanụ.”