^
TITO
Yichebanil iscarta naj Pablo
Ismunil naj Tito yul ismajul txꞌotxꞌ Creta
Cuybanile yel chala
Haꞌ baytet yilal iswatxꞌen yuninal Comam Dios
Ischejbanil naj Tito yato naj Pablo
Yet yalnito naj Pablo ta chil isba ebnaj juẍtaj