Samuelnê Buku Ŋamataŋa
Biŋ taŋ kêsêp buku tonec naŋ, gêjac miŋ lau Israel nêŋ lêŋ sêwi têm gôliŋwagaŋa siŋ jaselom têm kiŋŋa. Lau têlêac sêjam gôliŋ lêŋ, taŋ gêjam lau Israel ôkwi naŋ. êsêacnêŋ ŋaê gebe Samuel, taŋ eŋ êsêacnêŋ gôliŋwaga ŋamuŋa naŋ, agêc Saul, taŋ kêtu lau Israel nêŋ kiŋ ŋamataŋa naŋ, ma Dawid. Dawidnê biŋ kêsêp Samuel agêc Saul nêŋ miŋ ŋalêlôm. Dawid kêtu kiŋ atomgeŋ, mago teto ênê lêŋ kaiŋ teŋ ŋagêdô to ênê gêŋsêga ŋamiŋ kêsêp Samuelnê buku ŋamataŋa gêwiŋ.
Buku tau ŋalôtêna kêtôm Biŋlênsêm Laŋgwa ŋabuku miŋŋa ŋagêdô ŋalôtêna gebe Lau taŋ sêsap Anôtô tôŋ naŋ, têtap moasiŋ sa, mago sec êôc êsêac, taŋ taŋeŋpêc naŋ sa. Apômtaunê biŋ gêdêŋ dabuŋwaga Eli gêwa ŋalôtêna tonaŋ sa gebe “Aê jatoc êsêac, taŋ tetoc aê sa naŋ sa ma êsêac, taŋ laŋôŋ gelo aê naŋ, oc jalic êsêac amboac lau meloc” (2:30).
Lau sêlic Apômtau Anôtô kêtu lau Israel nêŋ kiŋ ŋanô (8:7), tec ŋac-keto-bukuwaga gê go gebe Israel embe sêjaliŋ nêŋ kiŋ teŋ sa, oc sêwi Anôtô siŋ me masi. Mago gêdêŋ taŋ têtap nêŋ kiŋ sa naŋ, êsêac sêmasaŋ ŋagôliŋ towae tonec gebe kiŋ to lau samob sêsô Anôtônê gôliŋ to mêtôc ŋalabu (2:7-10). Ŋagôliŋ tonaŋ ejop gebe êmoasiŋ lau sauŋ to kapôêŋ ma lau towae to lau ŋaôma êtôm taugeŋ.
1
Elkana to nê gôlôac semoa Silo
Ŋac teŋ gêmoa malac Ramataim. Eŋ ŋac Supŋa aŋga Epraim ŋagamêŋ lôcŋa, nê ŋaê Elkana. Eŋ Jeroham latu, naŋ Elihu latu, naŋ Tohu latu, naŋ Sup latu, êsêacnêŋ ŋam gêc Epraimŋa. Eŋ gêjam awê luagêc, teŋ nê ŋaê Hana ma teŋ nê ŋaê Penina. Penina kêkôc gôlôac ma Hana eŋ awê kapoac.
Ŋac tonaŋ aŋga nê malac kêpi gêja Silo kêtôm jalageŋ gebe eteŋ mec to êkêŋ da êndêŋ lau siŋ undambêŋa nêŋ Apômtau. Eli latuagêc Hopni agêc Pinehas têtu Anôtônê dabuŋwaga aŋga tonaŋ. Gêdêŋ bêc, taŋ Elkana kêkêŋ da naŋ, eŋ kêkêŋ da ŋagêdô-gêdô gêdêŋ Penina ma latuio to ŋac. Eŋ têtac gêwiŋ Hana, mago kêkêŋ ŋamêsôm ŋagêdô tageŋgeŋ gêdêŋ eŋ ŋam gebe Apômtau gêbôc têtaclêlôm auc gebe êkôc gôlôac atom. Tec anao kêkôc biŋkalom gebe êŋgôm eŋ maja êsaŋa gebe Apômtau gêbôc eŋ auc. Kêtôm jalageŋ gêŋ tonaŋ kêtap Hana sa. Kêtôm têm samob êsêac sêpi Apômtaunê lôm dabuŋ sêja naŋ, anao kêkôc biŋkalom eŋ ŋapaŋ. Tec Hana kêtaŋ ŋanô ma gedec gebe êniŋ gêŋ. Go nê akweŋ Elkana kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Hana, aôm kôtaŋ ma goeŋ gêŋ atom nec ŋam amboac ondoc. Nêm ŋalêlôm ŋawapac kêtu asageŋŋa. Aôm gôlic aê ŋajam kalêlêc latômi 10 su atom me.”
Hana agêc Eli
9-10 Gêdêŋ taŋ seŋ to sênôm gêŋ su acgom, go Hana gêdi tonê ŋalêlôm ŋawapacgosu jakêkô Apômtau laŋônêmŋa ma keteŋ mec gêdêŋ eŋ to kêtaŋ ŋanô. Gêdêŋ tonaŋ dabuŋwaga Eli gêŋgôŋ nê lêpôŋ kêsi Apômtaunê lôm ŋakatam. 11 Ma Hana gêjac mata biŋ teŋ ma kêsôm gebe “Lau siŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, aôm embe taêm walô nêm sakiŋwagao aê to taêm ênam aê ma ôliŋ aê siŋ atom, ma ôkêŋ ŋapalê ŋac teŋ êndêŋ nêm sakiŋwagao aê, go jansuŋ ŋapalê tau samucgeŋ êndêŋ Apômtau wacêmoa êtu ênê gêŋ e êmac êndu, ma kekec teŋ oc êsac môkêlauŋ atomanô.”
12 Eŋ keteŋ mec ŋasawa ec baliŋ gêmoa Apômtau laŋônêmŋa. Gêdêŋ tonaŋ Eli mata gê eŋ gêdôôlic. 13 Hana keteŋ mec gêc lêlômgeŋ, ma gêdôôlic kêboa-kêboa, mago sêŋô awa atom. Tec Eli gêjam kauc gebe gêŋ kêjaŋiŋ awê tau. 14 Ma kêsôm gêdêŋ Hana gebe “Êndêŋ ondoc nêm meloc gêŋ kêjaŋiŋ aômŋa êmbacnê. Ôwi wain meloc tonaŋ siŋmaŋ.” 15 Hana gêjô eŋ awa gebe “O ŋoc apômtau, amboac tonaŋ atom. Aê awê gêŋwapac kêkôniŋ aê tôŋŋa. Aê ganôm wain to gêŋ kêjaŋiŋŋa teŋ atom. Aê kasêwa ŋoc ŋalêlôm sa gêdêŋ Apômtau tau. 16 Ôlic nêm sakiŋwagao aê amboac awê sec atom. Gêdêŋ ŋasawa tonec aê kasôm ŋoc ŋalêlôm ŋawapac to kêbuli aucŋa lasê tec gamoa.” 17 Go Eli gêjô eŋ awa gebe “Ôna totêmtac malôgeŋ ma Israelnêŋ Anôtô oc êŋgôm biŋ, taŋ koteŋ naŋ, ŋanô êsa.” 18 Hana kêsôm gebe “Ôlic nêm sakiŋwagao aê ŋajammaŋ.” Go eŋ gêc gêja ma geŋ gêŋ totêtac kêpa sugeŋ.
Hana kêkôc Samuel tau
19 Bêbêc kanucgeŋ êsêac dêdi ma teteŋ mec gêdêŋ Apômtau. Su acgom, go sêmu sêja malac Rama kêtiam. Elkana gêmoa gêwiŋ nê awê Hana ma Apômtau taê gêjam eŋ. 20 Tec Hana kêkêkam ŋapalê ma gêdêŋ ŋanoc eŋ kêkôc ŋapalê ŋac teŋ ma gê ênê ŋaê Samuel. Samuel ŋam gebe “Aê kateŋ eŋ aŋga Apômtaunê.”
21 Gêdêŋ taŋ Elkana to nê gôlôac samob sêpi sêja kêtiam gebe êkêŋ da jalaŋa êndêŋ Apômtau to êŋgôm nê biŋ gêjac mataŋa ŋanô êsa naŋ, 22 Hana gêwiŋ atom. Eŋ kêsôm gêdêŋ nê akweŋ gebe “Ŋapalê êwi su siŋ acgom, go aê japi ma jakôc eŋ êwiŋ gebe eŋ êkô Apômtau laŋônêmŋa ma êmoa êwiŋ eŋ endeŋ tôŋgeŋ.” 23 Ma ênê akweŋ Elkana gêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm êtôm biŋ, taŋ aôm taêm gêjam gebe ŋajam naŋ. Ômoa e ŋapalê êwi su siŋ acgom. Tageŋ Apômtau êŋgôm nê biŋ ŋanô êsa.” Amboac tonaŋ awê tau gêmoa nê andu ma kêkêŋ su gêdêŋ ŋapalê e gêwi siŋ. 24 Ŋapalê gêwi su siŋ, go Hana kêkôc eŋ agêc sêpi sêja. Ma kêkôc bulimakao kapoac, taŋ ŋajala têlêac naŋ teŋ ma polom matac suc teŋ ma bôc ŋaôlic teŋ towain. Ŋapalê tau sauŋgeŋ ma têna kêkôc eŋ gêja Apômtaunê lôm dabuŋ aŋga Silo. 25 Sêjac bulimakao tonaŋ êndu ma sêkôc ŋapalê tau gêdêŋ Eli. 26 Hana kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “O ŋoc ŋatau, aê jasôm biŋŋanôgeŋ êndêŋ aôm gebe aê awê tau, taŋ kakô aôm laŋônêm ma kateŋ mec gêdêŋ Apômtau naŋ tonec. 27 Aê kateŋ kêtu ŋapalê tecenecŋa ma Apômtau kêkêŋ taŋa aê ma gêgôm ŋoc mec ŋanô kêsa. 28 Kêtu tonaŋŋa aê gasuŋ eŋ gêdêŋ Apômtau. Eŋ êtu ênê gêŋ e êmac êndu.”
Go êsêac teteŋ mec gêdêŋ Apômtau.