Paulunê papia kêtu luagêcŋa gêdêŋ lau
KORINTI
Paulunê papia kêtu luagêcŋa gêdêŋ lau Korintŋa nec ŋac tau keto gêdêŋ ŋasawa teŋ, taŋ ênê to gôlôac Korintŋa nêŋ biŋ kêlêsa tau ŋasec naŋ. Lau buŋa ŋagêdô oc sêli tauŋ sa gêdêŋ Paulu ma sêbu eŋ ŋajaŋa, mago eŋ gêjam awa su ŋanôgeŋ gebe sê wama tauŋmaŋ. Lau tau sêwi nêŋ kisa siŋ, tec keto nê kêtu samuc ŋawae gêdêŋ êsêac gêja.
Papia ŋasêbu ŋamataŋa Paulu keto biŋ kêlêsa tau to kêlênsôŋ eŋ to gôlôac Korintŋa naŋ acgom, go gêwa eŋ keto nê biŋ ŋajaŋa kepeŋ lau, taŋ sêbu eŋ to sêli tauŋ sa gêdêŋ eŋ naŋ, ŋam sa e kêsôm nê têtac ŋajam lasê kêpi lau tau gebe taêŋ gêjam tauŋ e sêjam tauŋ ôkwi ma sê wama tauŋ, sêgôm kêtu nê papia ŋajaŋa tônêŋa. Go keteŋ gôlôac tau gebe sêkêŋ nêŋ da kapôêŋgeŋ sênam lau buŋa ŋalêlôm sawa aŋga Judaia naŋ sa. Gocgo kêkac biŋ su tau ma gêwa nê sakiŋ sa gebe aposolo ŋanô teŋ eŋ. Eŋ keto biŋ tonaŋ gêdêŋ Korintwaga luagêcgeŋ, taŋ sêbu Paulu gebe aposolo dansaŋ eŋ ma sêboa tauŋ sa sebe aposolo ŋanô êsêac tauŋgeŋ naŋ.
Ŋadênaŋ
1. Paulu gêjac m papia tau 1:1-11
2. Paulu tau to gôlôac Korintŋa nêŋ biŋ 1:12–7:16
3. Da kêtu lau buŋa Judaiaŋa 8:2–9:15
4. Paulu kêpuc biŋ su tau to gêwa tau sa gebe aposolo ŋanô teŋ eŋ 10:1–13:10
5. Paulu gêjac mata nê papia 13:11-14
1
Paulu gêjac m nê papia ma gêjam daŋge Anôtô
Kilisi Jesu nê aposolo aê, Paulu, taŋ Anôtô kêkalem aê naŋ, agêc lasic Timote, aêagêcma biŋ êndêŋ Anôtônê gôlôac amac, taŋ aŋgôŋ Korinti to êndêŋ Anôtônê lau samob, taŋ ajam Akaia aucgeŋ aŋgôŋ naŋ. Tameŋi Anôtô agêc Apômtau Jesu Kilisi nêŋ moasiŋ to biŋmalô êndêŋ amac êwac.
Talanem Anôtô, aêacnêŋ Apômtau Jesu Kilisi tama eŋ. Aêac Tameŋi eŋ, taŋ kêtu taê walô ŋatau to gêjam malô samob ŋaAnôtô. Eŋ gêjam malô aêac gêdêŋ taŋ nêŋ gêŋwapac tokaiŋ-tokaiŋ kêtap aêac sa naŋ, e tauŋ tatôm gebe tanam malô êsêac, taŋ sêmoa gêŋwapac tokaiŋ-tokaiŋ ŋalêlôm naŋ, ŋa biŋmalô, taŋ Anôtô gêjam malô aêac tauŋ naŋ. Kilisinê ŋandaŋ mêŋkêsalê aêac auc, mago Kilisinê gêjam malô aêacŋa mêŋkêsalê aêac auc amboac tonaŋgeŋ. Aêac embe aôc gêŋwapac, go aôc êtu ênam malô amac to ênam amac kêsiŋa. Ma Anôtô embe ênam malô aêac, go êŋgôm êtu ênam malô amacŋa, gebe êŋgôm nêm ŋalêlôm ŋajaŋa êsa e aôc gêŋwapac totêmtac êpa sugeŋ atôm aêac aôc gêŋwapac tau tonaŋ. Aêac taêŋ kêka amac amoa ma ajala gebe amac, taŋ aêc gêŋwapac awiŋ aêac naŋ, awê kaiŋ Anôtônê gêjam malô aêacŋa awiŋ amboac tonaŋ.
O lasitêwaac, aêac abe ansaŋ gêŋwapac, taŋ kêtap aêac sa aŋga Asia naŋ, auc êndêŋ amac atom. Gêŋwapac tau kêlêlêc aêacma ôliŋwalô su ma kêkôniŋ aêac tôŋ ŋanôgeŋ e ataŋ tauŋ gebe atu lau gêbacgac. Aêac tauŋ asaê gebe sêkic aêacma biŋ sugac. Mago gêŋ tau gêgôm aêac kêtu êwa ma kauc saŋa gebe taêŋ êka tauŋ ma tekweŋ saki atom, taêŋ êka Anôtô, taŋ gêŋu ŋacmatê dêdi sa naŋ taugeŋ. 10 Eŋ gêjam aêac kêsi aŋga gêmac ŋaŋaclai ônê ma oc ênam aêac kêsi. Aêac akêŋ mateŋ eŋgeŋ gebe ênam aêac kêsi êtiam. 11 Ma amac anam aêac sa ateŋ mec êtu aêacŋa êwiŋmaŋ. Anôtô oc êŋô lau taêsam nêŋ mec, ma eŋ êmoasiŋ aêac e lau taêsam sênam daŋge eŋ êtu aêacŋa.
Paulu kêtu ŋacleŋ lau Korinti sebeŋ atom naŋ ŋam
12 Aêacma waeŋ ŋam tau tonec gebe aêacma awa ŋalêlômŋa gêwa sa gêdêŋ aêac gebe asa ma lêŋ amoa nom atôm Anôtônê lau tolaŋôŋnêm sawageŋ. Kauc ŋamalacŋa gêjam gôliŋ aêac atom, Anôtônê moasiŋ gêjam gôliŋ aêac. Ma lêŋ tau tonaŋ aêac asa ajac ŋawaegeŋ gêdêŋ amoa awiŋ amac amboac tonaŋgeŋ. 13 Gebe aêac ato biŋ kaiŋ teŋ gêdêŋ amac atom, ato biŋ, taŋ amac atôm gebe asam to ajala naŋgeŋ. Aê taêc kêka gebe oc ajala biŋ tau tomalageŋ, 14 amboac ajala aêacma biŋ ŋatênageŋ su gebe êndêŋ Apômtau Jesu nê bêc aêac atu nêm waem ŋam, amboac amac atu ma waeŋ ŋam.
15 Aê taêc gêjam biŋ tonaŋ kêtu tôŋgac, tec gabe jandêŋ amac jawac êmuŋ acgom, gebe atap moasiŋ sa êtu dim luagêc. 16 Aê gabe jasa amacnêm gamêŋŋageŋ jana Makedonia. Ma aŋga Makedonia gabe jamu jandêŋ amac jawac êtiam, gebe anam aê sa ma akêŋ aê jana Judaia. 17 Aê gabe jasa ŋoc lêŋ amboac tonaŋ, tec taêc gêjam biŋ paliŋpaliŋgeŋ me. Me gêŋ, taŋ taêc gêjam kêtu tôŋ gebe jaŋgôm naŋ, oc taêc gêjam kêtôm kauc ŋamalacŋa ma jasôm “aêc, aêc” to “masi, masi” êpi tageŋ me. 18 Anôtô eŋ ŋac ŋaŋêŋ, tec kêjala gebe aêacma biŋ gêdêŋ amac kêtu “aêc” to “masi” kêpi tageŋ nec atom, 19 gebe Anôtônê Latu Jesu Kilisi, taŋ aêagêc Silwana ma Timote ajam mêtê kêpi eŋ gêdêŋ amac naŋ, nê biŋ aec to masl nec atom. Gêdêŋ taŋ Kilisi gêmêŋ naŋ, Anôtô gêIôc gebe “Aec.” 20 Kilisi gêlôc gêdêŋ Anôtônê biŋ samob, taŋ gêjac mata naŋ. Kêtu tonaŋŋa aêac tasôm gebe “Biŋŋanô” kêtu Kilisiŋa gebe talambiŋ Anôtô. 21 ŋac taŋ kêpuc aêac to amac tôŋ tamoa dawiŋ Kilisi ma geŋ oso aêac naŋ, Anôtô tau. 22 Eŋ kepeŋ nê ŋatalô kêpi aêac, tec tatu ênê gêŋ, ma kakêŋ Ŋalau Dabuŋ kêsêp aêacnêŋ ŋalêlôm kêtu ŋakamaclauŋ êtu gêŋ, taŋ gebe êkêŋ êndêŋ aêacŋa naŋ.
23 Aê aoc gêjac Anôtô gebe mêŋêwa ŋoc ŋalêlôm sa êndêŋ amac gebe taêc walô amac, tec gaja Korinti atom tageŋ gebe jaŋgôm amac sec atom. 24 Aêac atu amacnêm akêŋ gêwiŋ ŋataui atom, amac akêŋ gêwiŋ ŋajaŋa tec amoa. Tageŋ aêac abe anam kôm awiŋ amac gebe têmtac ŋajam êsa.