Daiteronomi
BIŊSU ŊAKÔNIŊŊA ŊABUKU
Gêdêŋ taŋ lau Israel nêŋ intêna gamêŋ sawaŋa kêdabiŋ gebe ênac pep naŋ, êsêac sêô lasê lau Moab nêŋ gamêŋ ma sêmoa tonaŋ. Êsêac sêsaê gebe selom bu Jordan ma nasêsa gamêŋ Kanaan ma sêjaŋgo su. Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Mose gêjac biŋsu to gêjam mêtê nê lau ma ênê biŋ tonaŋ kêsêp buku Daiteronomi tonec.
Buku tau ŋasêbu aclê gêc awê gebe
1. Môkêlatu 1-4 Mose gêjac miŋ kêpi gêŋsêga, taŋ lau Israel sêsaê gêdêŋ taŋ sêwi Aiguptu siŋ e mêŋsêsa Moabnêŋ gamêŋ naŋ. Eŋ gêjac biŋsu nê lau gebe taêŋ ênam Anôtô gêwê êsêac aŋga gamêŋ sawa tec taŋeŋ wamu eŋ to sêsô eŋ ŋalabu.
2. Môkêlatu 5-28 Mose gêwa biŋsu lemeŋlu ŋakôniŋŋa sa. Eŋ gêlêŋ biŋ lau kêtu biŋsu ŋamataŋa ma gêjac biŋsu lau gebe sênam sakiŋ Apômtau taugeŋ. Eŋ taê gêjam biŋsu toê-toê ŋagêdô, taŋ ênam gôliŋ lau Israel nêŋ lêŋ aŋga gamên. taŋ Anôtô gêjac mata gêdêŋ êsêac naŋ, amboac tonaŋgeŋ.
3. Môkêlatu 29-30 Mose gêlêŋ biŋ lau gebe taêŋ ênam poac, taŋ Anôtô kêmoatiŋ gêdêŋ êsêac naŋ, ŋam ma kêjatu êsêac gebe sêlôc êtu tôŋ gebe sêŋgôm biŋ tau ŋanô êsa.
4. Môkêlatu 31-34 Mose gêjam mec Josua gebe êjô eŋ su ma êtu Anôtônê lau nêŋ kasêga. Mose gêjam wê teŋ ma kêlambiŋ Anôtô gebe eŋ ŋac ŋaŋêŋgosu. Su, go gêjam mec Israelnêŋ gôlôacmôkê ma gêmac êndu aŋga Moabnêŋ gamêŋ, taŋ gêc bu Jordan ŋagamêŋ gêmu oc kêpiŋa.
Buku tau ŋalôtêna towae tonec gebe Anôtô têtac gêwiŋ nê lau, taŋ kêjaliŋ êsêac sa naŋ, ma gêjam êsêac sa to gêjam mec êsêac. Nê lau taêŋ ênam biŋ tonaŋ ma têntac êwiŋ to taŋeŋ wamu eŋ gebe sêmoa mateŋ jali ma têtap Anôtônê moasiŋ sa ŋapaŋ.
Ŋamadiŋ towae tau gêc 6:4-6. Apômtau Jesu kêsam ŋalô dabuŋ tonec gebe Biŋsu kapôêŋ kêlêlêc ŋagêdô su. Biŋsu tau gebe “Têmtac êwiŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, tonêm ŋalêlôm samuc ma nêm katôm samuc ma nêm ŋaclai samuc êwiŋ eŋgeŋ (Mat 22:37).”
1
Mose kêsôm Apômtaunê biŋ, taŋ gêjac mata aŋga Horeb naŋ, lasê kêtiam
Biŋ tonec Mose kêsôm gêdêŋ lau Israel samob aŋga Jordan ŋamakeŋ ônêŋa gêdêŋ taŋ sêmoa gamêŋ sawa Araba, taŋ gêc gamêŋ Paran to Topel ma Laban to Hesarot ma Disahab ŋasawa kêkanôŋ gamêŋ Sup naŋ. Tasêlêŋ aŋga lôc Horeb tasa intêna lôc Seirŋa e taô lasê malac Kades-Barnea ŋasawa kêtôm bêc 11. Ma gêdêŋ jala kêtu 40 ŋaajôŋ 11 ŋabêc ŋamataŋa Mose kêsôm biŋ samob, taŋ Apômtau kêjatu eŋ naŋ, lasê gêdêŋ lau Israel. Gêdêŋ taŋ Apômtau kêku kiŋ Amorŋa Sihon, taŋ gêŋgôŋ Hesbon ma kiŋ Basanŋa Og, taŋ gêŋgôŋ Astarot to Edriŋa naŋ, tulu. Aŋga gamêŋ Moabŋa, taŋ gêc Jordan ŋamakeŋ ônêŋa naŋ, Mose gêjac m gebe êwa biŋsu tonec sa gebe “Apômtau, aêacnêŋ Anôtô, kêsôm gêdêŋ aêac aŋga lôc Horeb gebe ‘Amac amoa lôc tonec kêtômgac. Andi ma anac têku nêm lêŋ êtiam ma asêlêŋ ana lau Amor nêŋ gamêŋ ŋabau to êndêŋ êsêacnêŋ lau jabaŋŋa, taŋ sêŋgôŋ Araba ma gamêŋ ŋabau to gaboaŋ ma Negeb to gwêctali ma gamêŋ Kanaan to Lebanon e êndêŋ bu kapôêŋ Euprat naŋ. Alic acgom, aê kakêŋ nom tonaŋ gêdêŋ amac sugac. Asô ana ma akôc ma awê kaiŋ nom, taŋ Apômtau kêtôc lêma ma gêjac mata gêdêŋ amac tamemi, gêdêŋ Abraham agêc Isak ma Jakob gebe êkêŋ êndêŋ êsêac to nêŋ wakuc, taŋ têndaŋguc êsêac naŋ.’ ”
1:9–3:39 Mose taê gêjam gêŋsêga ŋagêdô, taŋ kêsa gêdêŋ taŋ lau Israel sêwi lôc Sinai siŋ jasêwê sêmoa gamêŋ sawa naŋ.