Esekiel
Propete Esekiel gêmoa nom gêdêŋ taŋ seseŋ malac Jerusalem su gêdêŋ jala 586 gêmuŋ Kilisi gêmêŋ nomŋa naŋ. Eŋ gêjam sakiŋ lau, taŋ sêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babilon to êsêac, taŋ sêŋgôŋ Jerusalem naŋ. Buku tau gêwa tau kêkôc gêja ŋasêbu aclê gebe
1. Môkêlatu 1–24 Propete kêkêŋ puc nê lau gebe ŋacjo oc sêku Jerusalem tulu ma senseŋ malac tau su ênaŋa.
2. Môkêlatu 25–32 Apômtau kêkêŋ jaeŋ gebe êmêtôc lau-m toê-toê, taŋ sêkôniŋ ênê lau to sêwê êsêac seogeŋ naŋ.
3. Môkêlatu 33–39 Gêdêŋ taŋ Jerusalem gêjaŋa su naŋ, Apômtau gêjac nê lau têntac tôŋ to gêjac mata gêdêŋ êsêac gebe êmoasiŋ êsêac êndêŋ têm, taŋ gêc nêmŋa naŋ.
4. Môkêlatu 40–48 Esekiel gêlic lôm dabuŋ wakuc to ŋagêŋlêlôm ma gêwa Judawaganêŋ lau-m wakuc sa amboac tonaŋgeŋ.
Esekiel kêkêŋ gêwiŋ ŋanô ma gêlic ŋakatu taêsam gêc nê ŋalêlôm. Eŋ gêlic ŋakatu tau gêdêŋ taŋ nê katu kaiŋ teŋ kêsa naŋ. Ma eŋ gêwa nê jaeŋ taêsam sa ŋa dôŋ, taŋ gêjam naŋ. Esekiel kêkac lau gebe sênam tauŋ ôkwi e nêŋ ŋalêlôm êtu wakuc ma eŋ gêlêŋ biŋ tameŋi gebe sejop nêŋ latuŋi ŋapep. Eŋ kêsôm lasê gebe kêkêŋ mata lau sênam tauŋ ôkwiŋa e nêŋ lêŋ êtu wakuc. Esekiel eŋ propetegeŋ atom, eŋ dabuŋwaga amboac tonaŋgeŋ. Kêtu tonaŋŋa eŋ taê kêka ŋanô gebe lôm dabuŋ êtu wakuc ma lau sêmansaŋ tauŋ e têtu lau dabuŋ.
1
Anôtônê lêpôŋ
Gêdêŋ jala kêtu 30 ŋaajôŋ kêtu aclê ma ŋabêc kêtu lemeŋ teŋ aê gamoa gawiŋ lau kapoacwalôŋa aŋga bu Kebar ŋatali. Gêdêŋ tonaŋ undambê gêŋa ma galic ŋakatu, taŋ Anôtô gêsuŋ gêdêŋ aê naŋ. Gêdêŋ ajôŋ tau ŋabêc kêtu lemeŋ teŋ tonaŋ kiŋ Jehoiakin gêŋgôŋ kapoacwalô ŋajala kêtu lemeŋ teŋ su ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Busi latu aê, dabuŋwaga Esekiel, aŋga bu Kebar, taŋ kêpoac Kaldeanêŋ gamêŋ naŋ. Ma Apômtaunê ŋaclai mêŋgêjam aê auc.
Aê gaôc matoc sa ma galic mu gêbuc ŋatêna sec, taŋ gêmêŋ aŋga gamêŋ gêmu kêsêpŋa (nodoŋa) totao kapôêŋanô, taŋ ŋawasi kêkôm aê auc to ja kêpêlaŋ kêsa gêmêŋ ŋapaŋ naŋ. Ma aŋga ja tau ŋalêlôm aê galic amboac bras ŋamondec-mondec. Aŋga mutêna tau ŋalêlôm aê galic ŋakatu amboac gêŋ mateŋ jali aclê, taŋ ŋakatu amboac ŋamalac. Êsêac samob nêŋ laŋôŋanô aclê-aclê to ŋamagê aclê-aclê kêtômgeŋ. Êsêac eŋkaiŋ solop ma galic eŋpoap amboac bulimakao kapoac nêŋ ma ŋawasi to ŋaôsic-ôsic amboac bras. Êsêac lemeŋ kêtôm ŋamalacnêŋ ma kêsa aŋga nêŋ ŋamagê aclê-aclê ŋaka-suŋlabu. Ma êsêac laŋôŋanô to nêŋ ŋamagê amboac tonec gebe Nêŋ ŋamagê luagêc gêlam e ŋatêpôê kêmoasac tau ma êsêac embe sêsêlêŋ, go sêkac tauŋ ôkwi-ôkwi teŋ atom, sêsêlêŋ solopgeŋ sêja.
10 Êsêacnêŋ laŋôŋanô ŋakatu amboac tonec gebe Êsêac samob nêŋ laŋôŋanô, taŋ gêc nêmŋa naŋ, ŋakatu amboac ŋamalac. Laŋôŋanô anôŋa amboac lewe ma laŋôŋanô gasêŋa amboac bulimakao to laŋôŋanô dêmôêmuŋa amboac momboaŋ. 11 Êsêac sêlam nêŋ ŋamagê luagêc-luagêc gêmu kêpi e sêmoasac tau. Ma êsêac sêkwa ôliŋ auc ŋa nêŋ ŋamagê luagêc-luagêc ŋagêdô. 12 Ma samob sêsêlêŋ solopgeŋ sêja kêtôm ŋalau gêjam gôliŋ êsêac ma sêkac tauŋ ôkwi teŋ atom.
13 Aŋga gêŋ mateŋ jali tonaŋ ŋalêlôm gêŋ teŋ gêc, taŋ galic amboac ja ŋalana kêtôm daweŋ ŋawê ŋaoleb-oleb kêsa. Ja tau ŋawê kaiŋ teŋ ma ôsic kêkac aŋga ja tau kêsa gêmêŋ. 14 Ma gêŋ mateŋ jali tau sêlêti sêja sêmêŋ—sêja sêmêŋ eb tageŋ amboac ôsic kêkac.
15 Gêdêŋ taŋ aê kasala gêŋ mateŋ jali tonaŋ naŋ, aê galic wil aclê sêkô nom, wil tau tageŋ-tageŋ kêtôm êsêacgeŋ. 16 Wil aclê tonaŋ kêtôm taugeŋ, ŋawasi amboac pocawa. Kêtôm wilgeŋ wil teŋ gêjac keso ŋalêlômgeŋ. 17 Embe sêsêlêŋ sêna gamêŋ tônê me ônê, oc sêsêlêŋ solopgeŋ sêna, sêkac tauŋ ôkwi-ôkwi atom. 18 Ma mateŋanô gêjam wil samob ŋatali aucgeŋ. 19 Ma gêŋ mateŋ jali aclê tau embe sêsêlêŋ, go wil sêsêlêŋ sêwiŋ êsêac. Ma gêŋ mateŋ jali embe sêôŋ sa sêpi aŋga nom, go wil sêôŋ sa amboac tonaŋgeŋ. 20 Gêŋ mateŋ jali aclê sêsêlêŋ kêtôm nêŋ ŋalau têtac gêwiŋ ma wil dêdi sêwiŋ êsêacgeŋ gebe gêŋ mateŋ jali nêŋ ŋalau gêjam gôliŋ wil amboac tonaŋ. 21 Amboac tonaŋ têm samob naŋ gêŋ mateŋ jali tauŋ embe sêsêlêŋ, go wil sêsêlêŋ. Embe sêkô, go wil sêkô. Embe sêôŋ sa, go wil sêôŋ sa amboac tonaŋgeŋ gebe gêŋ mateŋ jali nêŋ ŋalau gêjam gôliŋ wil.
22 Aŋga gêŋ mateŋ jali môkêŋapac lôlôc gêŋ teŋ gêc, taŋ galic amboac umboŋ ŋawasi amboac glas kaiŋ teŋ, ŋaê kristal. 23 Aŋga umboŋ ŋalabu gêŋ mateŋ jali tauŋ sêkô ma sêmêtôc nêŋ ŋamagê luagêc kêtômgeŋ e teŋ nê kêmoasac êsêagêc, taŋ sêkô eŋ makeŋ-makeŋ naŋ nêŋ. Ma êsêac sêkwa nêŋ ôliŋ auc ŋa nêŋ ŋamagê luagêc ŋagêdô. 24 Gêdêŋ taŋ sêsêlêŋ naŋ, aê gaŋô nêŋ ŋamagê ŋakicsêa amboac bu kapôêŋ ŋakicsêa ma amboac Apômtau ŋaclai ŋatau nê awa to gamêŋ ŋadindiŋ amboac siŋwaga toŋ kapôêŋ nêŋ ŋadindiŋ. Gêdêŋ taŋ sêkô ŋaŋêŋ naŋ, sêgasuŋ nêŋ ŋamagê 25 Mago awa teŋ kêsa aŋga umboŋ, taŋ gêc êsêac môkêŋapac ŋaôŋa naŋ ŋapaŋgeŋ.
26 Ma aŋga umboŋ, taŋ gêc êsêac môkêŋapac ŋaôŋa naŋ, ŋamakeŋ aê galic gêŋ teŋ amboac lêpôŋ sapir majaŋ-majaŋŋa ma ŋakatu teŋ amboac ŋamalac gêŋgôŋ lêpôŋ tau ŋaô. 27 Ma galic ŋakatu tau ŋamakeŋ ŋaôŋa ŋawasi amboac bras ŋamondec-mondec ma ŋamakeŋ ŋalabuŋa amboac ja ŋawaô. Ma ŋawê ŋawasi kaiŋ teŋ kêkôm ŋakatu samucgeŋ auc. 28 Ma ŋawê ŋawasi tau kêtôm kasômbuc, taŋ kêkô tao ŋalêlôm naŋ. Apômtaunê ŋawasi ŋakatu tau tonaŋ.
Apômtau kêkalem Esekiel gebe êtu propete teŋ
Aê galic ma gau tauc gaêc laŋôcanô gêdêŋ nom ma gaŋô awa teŋ, taŋ kêsôm biŋ naŋ.