Gêŋ Samob Ŋam Ŋabuku
Ŋaê Genesis ŋam gebe Ŋam me Ŋamôkê. Buku tau gêjac undambê to nom ŋam ŋamiŋ ma gêwa ŋamalacnêŋ ŋam sa amboac tonaŋgeŋ. Go kêpuc ŋamalac sêgôm sec to sêôc gêŋwapac aŋga nom nec ŋam sa ma kêwaka Anôtô gêjam gôliŋ ŋamalac tapaôŋgeŋ ŋalêŋ sa gêwiŋ.
Aêac tawa buku ŋamôkêlatu kêkôc gêja ŋasêbu kapôêŋ luagêc gebe
1. Môkêlatu 1-11 gêwa undambê to nom ŋam sa ma gêjac miŋ ŋamalacnêŋ lêŋ andaŋgeŋŋa. Aêac tatap Adam agêc Ewa ma Kain agêc Abel to Noa nêŋ miŋ sa ma taŋô bu kêsuŋ ŋatêna to andu ŋatêpôê soso baliŋ aŋga Babel ŋamiŋ amboac tonaŋgeŋ.
2. Môkêlatu 12-50 gêjac miŋ lau Israel nêŋ mimi nêŋ lêŋ andaŋgeŋŋa ŋamiŋ. Nêŋ mimi ŋamataŋa tau Abraham. Eŋ ŋac towae kêkêŋ gêwiŋ to taŋa wamu Anôtôŋa. Eŋ latu Isak to dêbu Jakob nêŋ miŋ kêdaguc. Jakob, taŋ nê ŋaê teŋ gebe Israel naŋ, nê latui 12 têtu lau Israel nêŋ gôlôac 12 nêŋ ŋamôkê. Êsêacnêŋ teŋ Josep. Buku tau gêjac miŋ ênê lêŋ kêgêlucgeŋ ma gêwa Jakob tonê gôlôac sêŋgôŋ gamêŋ Aiguptuŋa ŋam sa amboac tonaŋgeŋ.
Biŋŋanô, buku tonec gêjac miŋ biŋ ŋamalacŋa, mago buku tau ŋamanô tau tonec gebe kêwaka kôm, taŋ Anôtô tau gêgôm naŋ, sa gêc awêgeŋ. Gêjac m miŋ tau gebe Anôtô kêkêŋ undambê to nom, taŋ buku tau kêpuc miŋ tau tôŋ naŋ. Ma gêjac dabiŋ ŋamiŋ Anôtô gêjac mata biŋ gebe ênam jaom nê lau Israel endeŋ tôŋgeŋŋa.
Anôtô kêtu buku tonec ŋagôliŋtêna. Eŋ kêmêtôc ŋamalac to gêjac êsêac kêtu nêŋ secŋa, eŋ gêwê nê lau to gêjam êsêac sa ma eŋ gêjam gôliŋ nê lau sêsa nêŋ lêŋ sêmoa nom nec.
Êsêac teto buku laŋgwaanô tonec ŋam gebe sênac lau-m teŋ nêŋ sêkêŋ gêwiŋ Anôtôŋa ŋamiŋ gebe elom lau ŋamuŋa ma êpuc êsêac tôŋ e sêkêŋ gêwiŋ tau tonaŋ mata jaligeŋ ênêc êtôm tônêgeŋ ŋapaŋ.
1
Anôtô kêkêŋ undambê to nom
Gêdêŋ ŋamatanô Anôtô kêkêŋ undambê to nom.
Nom tau sawa to ŋagêlêŋ ma ŋakesec kêkôm gwêc ŋamsêga auc ma Anôtônê Ŋalau kêlao gêmoa bu ŋaô. Ma Anôtô kêsôm gebe “Ŋawê êsa”, e ŋawê kêsa. Anôtô gêlic ŋawê gebe ŋajam. Ma Anôtô gêwa ŋawê to ŋakesec kêkôc. Anôtô kêsam ŋawê gebe “Geleŋŋa” ma ŋakesec gebe “Gêbêcauc.” Tec gêbêcauc to geleŋŋa tonaŋ kêtu bêc ŋamataŋa.
Go Anôtô kêsôm gebe “Lênsaŋ teŋ êniŋ bu êŋgic ma êwa bu êkôc.” Ma Anôtô kêmasaŋ lênsaŋ ma gêwa bu kêkôc, ŋagêdô kêpoac lênsaŋ ŋalabu ma ŋagêdô kêpoac ŋaô. Ma Anôtô kêsam lênsaŋ tau gebe “Umboŋ.” Gêbêcauc to geleŋŋa tonaŋ kêtu bêc kêtu luagêcŋa.
Go Anôtô kêsôm gebe “Bu, taŋ kêpoac umboŋ ŋalabu naŋ, êlêc sa naêpoac tauŋa e gamêŋ ŋakeleŋ êsa.” Ma ŋanô kêsa. 10 Ma Anôtô kêsam gamêŋ ŋakeleŋ gebe “Nom” ma bu ŋatoŋ gebe “Gwêc.” Ma Anôtô gêlic gebe ŋajam. 11 Go Anôtô kêsôm gebe “Gêŋ êlêc ŋamatac aŋga nom, gêŋ tolauŋ taŋ êkêŋ ŋawê êtôm ŋakaiŋgeŋ naŋ, ma ka taŋ sênam ŋanô êtôm ŋakaiŋgeŋ naŋ.” Ma ŋanô kêsa. 12 Tec gêŋ gêlêc ŋamatac aŋga nom, gêŋ tolauŋ, taŋ kêkêŋ ŋawê kêtôm ŋakaiŋgeŋ naŋ ma ka taŋ sêjam ŋanô kêtôm ŋakaiŋgeŋ naŋ. Ma Anôtô gêlic gebe ŋajam. 13 Gêbêcauc to geleŋŋa tonaŋ kêtu bêc kêtu têlêacŋa.
14 Go Anôtô kêsôm gebe “Ja ŋanô sêkô umboŋ ŋalênsaŋ e sêwa geleŋŋa to gêbêcauc êkôc ma têtu têm to bêc ma jala ŋabelo. 15 Ma ja ŋanô sêkô umboŋ ŋalênsaŋ gebe sêpô nom ŋawê êsa.” Ma ŋanô kêsa. 16 Tec Anôtô kêkêŋ ja kapôêŋ luagêc, ja kapôêŋsêga teŋ gêjam gôliŋ geleŋŋa ma ec sauŋ teŋ gêjam gôliŋ gêbêcauc ma utitalata sêwiŋ. 17 Ma Anôtô kêkêŋ gêŋ tau sêkô umboŋ ŋalênsaŋ gebe sêpô nom ŋawê êsa, 18 gebe sênam gôliŋ geleŋŋa to gêbêcauc to sêwa ŋawê to ŋakesec êkôc. Ma Anôtô gêlic gebe ŋajam. 19 Gêbêcauc to geleŋŋa tonaŋ kêtu bêc kêtu aclêŋa.
20 Go Anôtô kêsôm gebe “Bu to gwêc sêkôc gêŋ mateŋ jaliŋa palac-palacgeŋ to moc sêlôp sêmoa nom to umboŋ ŋasawa,” e ŋanô kêsa. 21 Tec Anôtô kêkêŋ gêŋsêga gwêcŋa to gêŋ mateŋ jali samob, taŋ sêmoa bu to gwêc palac-palacgeŋ ma kêkêŋ moc tomagê tokaiŋ-tokaiŋ. Ma Anôtô gêlic gebe ŋajam. 22 Go Anôtô gêjam mec êsêac ma kêsôm gebe “Asu ŋalatu ma atu taêsam e anam bu to gwêc auc ma moc têtu taêsam sêmoa nom.” 23 Gêbêcauc to geleŋŋa tonaŋ kêtu bêc kêtu lemeŋ teŋŋa.
24 Go Anôtô kêsôm gebe “Nom êkôc gêŋ mateŋ jali tokaiŋ-tokaiŋ, gêŋ masiŋ ma gêŋ, taŋ sêgalab to sêlêgeŋ naŋ ma bôc saleŋŋa tokaiŋ-tokaiŋ.” Ma ŋanô kêsa. 25 Tec Anôtô kêkêŋ bôc nomŋa tokaiŋ-tokaiŋ, gêŋ masiŋ tokaiŋ-tokaiŋ to gêŋ, taŋ sêgalab to sêlê naŋ, tokaiŋ-tokaiŋ. Ma Anôtô gêlic gebe ŋajam.
26 Go Anôtô kêsôm gebe “Takêŋ ŋamalac têtôm aêac tauŋ katuŋ, têtôm aêac. Êsêac têtu i gwêcŋa to moc umboŋ ŋalabuŋa ma gêŋ masiŋ to bôc saleŋŋa samob ma gêŋ, taŋ sêgalab to sêlêgeŋ samob, taŋ sêmoa nom naŋ ŋatau.” 27 Ma Anôtô kêkêŋ ŋamalac kêtôm eŋ tau katu, kêkêŋ eŋ kêtôm Anôtô katu solop. Eŋ kêkêŋ êsêagêc ŋac to awê. 28 Ma Anôtô gêjam mec êsêagêc ma kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Aka gôlôac lasê e atu taêsam ma anam nom auc. Nom êsô amac ŋalabu. Ma atu i gwêcŋa to moc umboŋ ŋalabuŋa ma gêŋ mateŋ jali samob, taŋ sêmoa nom naŋ, ŋatau.” 29 Ma Anôtô kêsôm gebe “Alicgac, aê kakêŋ gêŋ tolauŋ samob taŋ kêkêŋ ŋawê kêtôm ŋakaiŋgeŋ naŋ to ka samob, taŋ sêjam ŋanô kêtôm ŋakaiŋgeŋ naŋ, tec kêtu amacnêm gêŋ aniŋŋa. 30 Mago gêgwaŋ to gêŋ matac ŋagêdô samob aê jakêŋ êndêŋ bôc nomŋa samob to êndêŋ moc umboŋ ŋalabuŋa samob ma gêŋ mateŋ jali samob, taŋ sêgalab to sêlê sêmoa nom naŋ.” Ma ŋanô kêsa. 31 Ma Anôtô kêsala gêŋ samob, taŋ eŋ kêkêŋ naŋ, ma gêlic gebe ŋajamanô. Ma gêbêcauc to geleŋŋa.