Habakuk
Propete Habakuk geoc biŋ lasê gêdêŋ taŋ lau Babilon sêjam gôliŋ gamêŋ gêdêŋ jala 605 gêmuŋ Kilisi gêmêŋ nomŋa naŋ. Lau Babilon sêlêsu lau ma nêŋ ŋaclai sec kêlênsôŋ Habakuk ŋasec. Tec kêtu kênac Apômtau gebe “ŋacjo seseŋ lau gêdêŋ, taŋ ŋajam kêlêlêc êsêac naŋ, su ma aôm gôjam taôm tôŋ kêtu ageŋŋa.” Apômtau gêjô eŋ awa gebe eŋ êkêŋ ŋagêjô êndêŋ ŋanoc solop. Ma êndêŋ ŋasawa, taŋ geŋ lau gêŋgic aŋga noc tau naŋ, lau gêdêŋ sêmoa mateŋ jali êtu sêsap Anôtô tôŋ ŋaŋêŋgeŋŋa.
Buku ŋabiŋ ŋagêdô geoc lasê gebe lau geo têtap mêtôc ŋajaŋa sa e sênaŋa.
Biŋ ŋamuŋa kêlambiŋ Anôtô gebe eŋ kapôêŋ kêlêlêc ma gêwa propetenê kêkêŋ gêwiŋ ŋajaŋa sa.
1
Anôtônê biŋ, taŋ geoc lasê gêdêŋ Habakuk naŋ tonec.
Habakuk kêtaŋ kêtu mêtôc kesoŋa
O Apômtau, aê jamôêc êtu ônam aê saŋa e êndêŋ ondocgeŋ, mago aôm kôkêŋ taŋam atom. Aê gamôêc gêdêŋ aôm gebe sêkôniŋ aê tôŋ ŋanôgeŋ, mago aôm gôjam aê sa atom. Aôm kôkêŋ aê galic gêŋ geo to kasala gêŋ keso kêtu asageŋŋa. Aê galic seseŋ gêŋ su to sêgôm gêŋ saic-saicgeŋ, galic kisa to siŋ ŋabêlêc gêjam sêga. Kêtu tonaŋŋa ŋagôliŋ kêtu goloŋ ma biŋgêdêŋ kêsa awê atom. Gebe ŋac sec kêgi ŋacgêdêŋ auc, tec biŋgêdêŋ gêjam tau ôkwi kêtu meloc.
Anôtô gêjô propete awa
“Asala tenteŋlatu samob to alic. Alaiŋ matemanô to aŋac lemem. Gebe aê oc jaŋgôm gêŋ kaiŋ teŋ êndêŋ amacnêm têm. Lau embe sênac miŋ êndêŋ amac naŋ, oc akêŋ êwiŋ atom. Alicgac me, aê oc jali lau Kaldea sa. Êsêac lau salaŋ-salaŋ to têntac ŋamakic, taŋ sêsêlêŋ sêjac laoc nom samucgeŋ gebe sêjaŋgo gamêŋ, taŋ êsêacnêŋ atom naŋ su. Lau kalomtêna sec to alôb-alôb sê mêtôc launêŋ biŋ waucwaucgeŋ êtôm tauŋ taêŋ ênam. Nêŋ hos sêlêti sêlêlêc bôclai Leopard su. Sêlêti ŋagaô kêlêlêc kêam-bôm gêdêŋ gêbêc. Nêŋ lau hosŋa sêmêŋ amboac momboaŋ kêpôp kêsêp gebe êtap gwada sa. Êsêac samob sêmêŋ kêtu gêŋ saic-saicŋageŋ. Nêŋ wali kêtaŋ gêmuŋ êsêac. Êsêac sêboa lau kapoacwalô taêsam sa amboac gaŋac gwêcŋa. 10 Êsêac sêmajec kiŋ ma sêsu gôliŋwaga susu. Êsêac sêlic malac ŋajaŋa totuŋbôm ma sêômac. Êsêac sêboa nom sa e gêjam tuŋbôm tôŋ ma sêjaŋgo gamêŋ tau su. 11 Go êsêac sêsa amboac mu ilai sêja. Êsêac sêkêŋ tauŋ nêŋ ŋaclai kêtu nêŋ anôtô.”
Habakuk awasuŋ gêôc ka Apômtau kêtiam
12 O Apômtau, ŋoc Anôtô dabuŋ, taŋ gômoa teŋgeŋ naŋ, aêac abe amac êndu atomanô. O Apômtau, aôm kôkêŋ lau tonaŋ têtu mêtôcwaga me. O ŋoc lamu, aôm kôjatu êsêac gebe sêkêŋ ŋagêjô me. 13 Nêm matamanô ŋakêŋkêŋgosu, tec godec gebe ôsala sec ma ôlic gêŋ geo. Mago kêtu ageŋŋa aôm kôsala sêjaŋgowaga ma gôjam taôm tôŋ gêdêŋ taŋ alôb-alôb têdaŋgôŋ lau, taŋ nêŋ gêdêŋ kêlêlêc êsêac tauŋ nêŋ su naŋ. 14 Aôm gôgôm ŋamalac amboac i gwêcŋa. Amboac gêŋ sêgalabŋa, taŋ nêŋ ŋatau masi naŋ. 15 Ŋacjo gêjac lau amboac gêjac i ŋa êŋpaŋ. Eŋ gêmô êsêac ŋa kata. Eŋ gêlô lau amboac sêlô i ŋa wasaŋ, tec eŋ têtac ŋajam to ôli kêpi. 16 Tec eŋ kêkêŋ da gêdêŋ nê wasaŋ ma gêsôb jadauŋ kêtu nê gamŋa gebe kêtu gêŋ tonaŋŋa eŋ kêtu ŋac tolêlôm ma gêŋgôŋ gêŋ masê ŋaô. 17 Eŋ oc iŋ i su aŋga nê wasaŋ ŋapaŋ êmoa ma enseŋ lau tenteŋlatu paliŋ-paliŋgeŋ êmoa me.