Hagai
Gêdêŋ jala 520 gêmuŋ Kilisi gêmêŋ nomŋa Anôtô kêkêŋ jaeŋ dambê ŋagêdô gêdêŋ propete Hagai. Eŋ kejoŋ biŋ tonaŋ sa kêsêp nê buku. Lau Juda sêmu sêmêŋ aŋga nêŋ kapoacwalô ma sêŋgôŋ Jerusalem jala ŋagêdô su. Mago lôm dabuŋ ŋapopoc gacgeŋ gêc. Anôtônê jaeŋ kêkac launêŋ kasêga gebe sêkwê lôm dabuŋ sa êtiam. Ma Apômtau gêjac mata gebe lau, taŋ sêjam tauŋ ôkwi e têtu selec naŋ, oc têtap nêŋ gêŋ ŋajam to wama sa êndêŋ têm teŋ, taŋ gêc nêmŋa naŋ.
1
Jatu gebe sêkwê lôm dabuŋ sa êtiam
Gêdêŋ kiŋ Darius nê gôliŋ ŋajala kêtu luagêcŋa ŋaajôŋ kêtu 6 ŋabêc ŋamataŋa Apômtaunê biŋ gêmêŋ gêdêŋ Sealtiel latu Serubabel, taŋ kêtu gôliŋwaga Judaŋa naŋ, agêc Jehosadak latu dabuŋsêga Josua kêsa propete Hagai awa gebe “Lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm amboac tonec gebe Lau tonec sêsôm gebe ‘Têm takwê Apômtaunê andu sa êtiamŋa mêŋgêô lasê su atom tageŋ.” ’ Kêtu tonaŋŋa Apômtau nê biŋ kêsa propete Hagai awa gebe “Andu tonec popoc-popocgeŋ gêc, mago amac akwê taôm nêm andu ŋajam-ŋajamŋa ŋatêm mêŋkêsa me.” Amboac tonaŋ lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm tonec gebe “Taêm ênam taôm alic acgom, amac amoa amboac ondoc. Amac apalip ŋawê taêsam, mago ajoŋ ŋanô ŋagecgeŋ sa. Gêŋ aniŋŋa gêc amac, mago gêôc amac tôŋ atom. Amac akôc ŋakwê gebe asô, mago kêjandaŋ amac atom. Ma lau, taŋ sêjam kôm kêtu awaŋa naŋ, sêjam kôm, mago kôm ŋaôli tau gêlôm êsêac atom.
“Lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsôm gebe Taêm ênam alic acgom, amac amoa amboac ondoc. Galoc api lôc anamaŋ ma akôc ka amêŋ ma akwê andu tau gebe ênac matocanô ŋajam ma atoc aê sa ŋapep êtiam. Amac taêm kêka kôm ŋanô kapôêŋ, mago gêjam tau ôkwi kêtu sauŋ. Amac ajoŋ kôm ŋanô tau sa ma aê gaju sa gêjaŋa. Apômtau kêsôm gebe Aê gagôm tonaŋ kêtu asageŋŋa. Ŋam gebe ŋoc andu popoc-popocgeŋ gêc ma amac samob ôlim palê kêsa kêtu akwê taôm nêm andu sa kêtômgeŋ. 10 Kêtu tonaŋŋa umboŋ kêgamiŋ maniŋ ma nom kêgamiŋ ŋanô. 11 Ma aê gamôêc oc kêsêgô gamêŋ to lôc ma polom to wain wakuc ma niptêkwi to gêŋ samob, taŋ nom kêkêŋ kêpi gêmêŋ naŋ, ma ŋamalac to bulimakao ma kôm samob taŋ sêjam naŋ.”
12 Go Sealtiel latu Serubabel agêc dabuŋsêga Jehosadak latu Josua ma lau ŋapopoc samob taŋeŋ wamu Apômtau, nêŋ Anôtô nê awa to propete Hagai, taŋ Apômtau, nêŋ Anôtô kêsakiŋ eŋ naŋ, nê biŋ ma têtêc Apômtau. 13 Go Apômtaunê jaeŋwaga Hagai kêsôm Apômtaunê biŋ gêdêŋ lau tau gebe “Apômtau kêsôm gebe Aê gamoa gawiŋ amac.” 14 Ma Apômtau kêkêli Sealtiel latu gôliŋwaga Serubabel agêc Jehosadak latu dabuŋsêga Josua ma lau ŋapopoc samob nêŋ ŋalêlôm ma êsêac sêmêŋ sêjam kôm kêpi lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau, nêŋ Anôtô, nê andu 15 gêdêŋ ajôŋ kêtu 6 ŋabêc 24.