Jesaia
Lau sê buku tonec ŋaê kêpi propete kapôêŋ Jesaia, taŋ gêmoa nom gêdêŋ jala 800 ma 700 ŋasawa gêmuŋ Kilisi gêmêŋ nom naŋ. Eŋ gêjam kôm aŋga Jerusalem. Lau tokauc, taŋ sêkip Bibolo ŋam sa naŋ, nêŋ ŋalêlôm kêpi tageŋ gebe buku ŋabiŋ ŋagêdô ŋam kêsêp Jesaia tau, mago biŋ ŋagêdô ŋam kêsêp lau teŋ, taŋ sêmoa nom têdaguc Jesaia naŋ. Êsêac sêjam kauc lau tendoc sêwê kaiŋ buku ŋabiŋ sêwiŋ propete, mago biŋ tonec gêc awê gebe lau sêkatoŋ papia ŋagêdô sa kêtu Jesaianê buku. Biŋ taŋ kêsêp papia tau naŋ, gêjac miŋ gamêŋ Judaŋa ŋamiŋ, taŋ kêsa gêdêŋ ŋasawa ec baliŋ amboac jala 200.
Môkêlatu 1–39 Môkêlatu tonec gêjac miŋ gamêŋ Judaŋa ŋagêŋwapac ŋanô teŋ. Lau Asuria sebe sejoŋ gamêŋ Judaŋa. Jesaia gêlic gebe lau Juda nêŋ ŋacjo ŋanô lau Asuria atom, ŋacjo ŋanô lau tau nêŋ sec to taŋeŋpêc gêdêŋ Anôtônê biŋ ma nêŋ sêkêŋ gêwiŋ kwalecŋa. Propete gêjac biŋsu nê lau to gêjam dôŋ ŋagêdô gwalêkiŋ gebe êkalem lau to nêŋ gejobwaga gebe sêsa nêŋ lêŋ tobiŋgêdêŋ ma tomêtôc gêdêŋgeŋ. Eŋ gêlêŋ biŋ to kêkêŋ puc êsêac gebe êsêac embe sêkêŋ taŋeŋ Anôtô atom, go têtap gêŋwapac sa ma sênaŋa. Anôtô oc êmêtôc êsêac ŋabiŋ gêjam sêga, mago biŋ Anôtô ênam mec lau-sêsap-eŋ-tôŋwaga kêsêp môkêlatu tonec gêwiŋ. Jesaia amboac tonaŋgeŋ kêsôm kêtu têm wamaŋa teŋ, taŋ oc ênêc nom naŋ, ma Dawidnê wakuc teŋ oc êmêŋ taŋ êtu kiŋ ŋanô tau naŋ.
Môkêlatu 40–55 Lau teto môkêlatu tonec gêdêŋ taŋ lau Juda taêsam sêŋgôŋ kapoacwalô aŋga Babel naŋ. Nêŋ ŋacjo sejoŋ êsêac e sêkêŋ mateŋ ŋanô teŋ kêtiam atom. Propete kêsôm jaeŋ ŋajam lasê gebe Têlageŋ oc Anôtô êŋgamboac nê lau su aŋga kapoacwalô ma êwê êsêac sêmu sêna nêŋ malacmôkê Jerusalem êtiam gebe sênac m nêŋ lêŋ wakuc teŋ. Biŋ towae gêjam sêga gêc môkêlatu tonec gebe Anôtô kêtu lau-m samob nêŋ lêŋ ŋatau. Ma biŋ teŋ, taŋ Anôtô taê gêjam kêpi nê lau naŋ, tonec gebe eŋ êsakiŋ êsêac sêndêŋ lau-m nomŋa samob sêna, ma eŋ ênam mec lau nomŋa samob êtu Jerusalemŋa.
Ŋasêbu taŋ kêsôm gebe “Anôtônê sakiŋwaga” naŋ, têtu ŋasêbu towae, taŋ lau sêjala kêtu tôŋ gêc Biŋlênsêm Laŋgwaŋa naŋ.
Môkêlatu 56–66 Môkêlatu tonec ŋabiŋ kêkanôŋ lau, taŋ sêmu sêja Jerusalem naŋ. Êsêacnêŋ ŋalêlôm ŋatutuc, tec propete gêjac êsêac têntac tôŋ ma kêsôm kêtu tôŋ gebe Anôtô êŋgôm nê biŋ, taŋ gêjac mata gêdêŋ nê lau naŋ, ŋanô êsa.
Biŋ ŋagêdô kêkanôŋ biŋgêdêŋ to mêtôc gêdêŋ ma biŋ ŋagêdô gêlêŋ biŋ lau gebe sêmansaŋ om to sêkêŋ da ma teteŋ mec. Ŋalô towae teŋ gêc 61:1-2. Gêdêŋ taŋ Apômtau Jesu kêkôc nê kôm sa naŋ, eŋ gêwa nê kalem sa ŋa ŋalô tonaŋ.
1
Jesaia geoc biŋ lasê kêkanôŋ lau Juda to Jerusalem
Gêŋ taŋ Amos latu Jesaia gêlic kêkanôŋ lau Juda to Jerusalem gêdeŋ têm, taŋ Usia agêc Jotam ma Ahas agêc Hiskia têtu Judanêŋ kiŋ naŋ tonec.
O undambê ôŋô, o nom ôkêŋ taŋam,
gebe Apômtau kêsôm biŋ tonec gebe
“Aê galôm to kapôŋ latuci, mago êsêac sêbuc dêmôêŋ aê.
Bulimakao kêjala nê ŋatau
ma doŋki kêjala nê ŋataunê sac.
Mago lau Israel sêjala atom,
aêŋoc launêŋ kauc kêsa atom.”
Ijoc, amac lau secmêŋ,
amac lau totôp kapôêŋ, sec ŋalatu amac,
ma agôm gêŋ sakop-sakop sec.
Êsêac sêwi Apômtau siŋ,
êsêac sêmajec Israelnêŋ ŋac dabuŋ,
êsêac sêbuc dêmôêŋ eŋ.
 
Amac abe aê janac amac êtiam êsêp ondoc,
tec asap nêm lêŋ laŋgwa tôŋ ŋapaŋ nec.
Gêmac kêtap môkêmapac samucgeŋ sa,
ma ŋanipkalop samucgeŋ gêmac-gêmac.
Aŋga môkêmdaŋgam e jakêsêp emtapa amac amoa toôlim samuc atom,
sêm mala to pipi ma kamocbôm gêjac têc ôlim auc,
ma amac apip ŋatêkwi su atom, asabaŋ atom,
ma akêŋ katêkwi gebe êmalôm kamocŋa atom.
 
Nêm nom kêtu gasaŋ ma ja geŋ nêm malac su.
Lau jaba têdaŋgôŋ nêm kôm ŋanô ma amac matemanô alicgeŋ.
Nêm gamêŋ kêtu gasaŋ kêtôm lau jaba seseŋ su.
 
Sion latuo taugeŋ gacgeŋ gêmoa
amboac bec jakwa asê kêkô kôm wainŋa,
amboac bec, taŋ sêjam kêkô kôm katimŋa naŋ,
ma amboac malac, taŋ ŋacjo sêgi auc.
Lau siŋ undambêŋa nêŋ Apômtau
embe endec aêacnêŋ lau ŋapopoc sêmoa atom,
oc tatôm lau Sodom ma maleŋmê amboac lau Gomora.
Kalem sênam tauŋ ôkwiŋa
 
10 Amac gôliŋwaga Sodom ŋa, aŋô Apômtaunê biŋ.
Amac lau Gomora, akêŋ taŋem aêacnêŋ Anôtônê biŋsu.
11 Apômtau kêsôm gebe
“Amacnêm da gwalêkiŋ gebe êmoasiŋ aê amboac ondoc.
Aê ôlic ŋakam nêm domba kapoac
ma bulimakao ŋalêsi, taŋ akêŋ kêtu daja naŋ.
Aê têtac gêwiŋ bulimakao kapoac to domba kapoac
me noniŋ kapoac ŋadec atom.
 
12 “Gêdêŋ taŋ amac mêŋakô aê laŋôcnêm naŋ,
asa kêjatu amac gebe aka aêŋoc malacluŋ popoc.
13 Akôc da ŋaôma andêŋ aê amêŋ êtiam atom.
Nêm da ŋadauŋ gêôc aê e ŋasu sec.
Aê gadec nêm om ajôŋ gêô lasêŋa ma sabat to nêm akac sa ŋaonda.
Aê gadec nêm biŋ alôb-alôb to nêm omsêga samob.
14 Aê têtac gedec nêm om ajôŋ gêô lasêŋa
ma noc aniŋ moasiŋ kapôêŋŋa.
Gêŋ tonaŋ ŋai kêsac aê
e ôlic ŋakam gebe jaôc.
15 Embe alam lemem êtu ateŋ mecŋa,
oc jansaŋ matocanô auc.
Ma embe ateŋ mec gwalêkiŋ,
oc Jakêŋ taŋoc atom,
gebe dec gêjam lemem auc.
16 “Akwasiŋ taôm e atu selec,
ma anseŋ sec, taŋ agôm naŋ su
gebe ênêc aê laŋôcnêm êtiam atom.
17 Andôŋ taôm êtu aŋgôm gêŋ ŋajamŋa.
Ansom biŋ gêdêŋ.
Amêtôc êsêac, taŋ sêlêsu lau naŋ.
Akwa mosêbu ma anam êsêac sa,
ma apuc awêtucnêŋ biŋ tôŋ.”
 
18 Apômtau kêsôm gebe
“Ajôc, amêŋmaŋ, tamansaŋ biŋ dawiŋ tauŋ acgom.
Embe nêm sec êtuŋ gamêŋ amboac dêlêcola,
oc jalic êtôm tao kwalam.
Ma embe amboac obo asôsamuc,
oc jaŋgôm êtu sêpôma amboac gwêcôpic.
19 Embe akêŋ êwiŋ ma akêŋ taŋem aêŋoc biŋ,
oc aniŋ moasiŋ nom tonecŋa êtiam.
20 Mago embe taŋempêc ma ambuc dêmôêm aê,
siŋ oc enseŋ amac su.
Biŋ tonaŋ kêsa Apômtau tau awa.”
Anôtô êmêtôc Sion ma ênam Sion kêsi
 
21 Ojae, gêmuŋgeŋ malac tau kêsap Apômtau tôŋ,
mago galoc kêtu awê mockaiŋo sec sugac.
Gêmuŋgeŋ biŋ gêdêŋ gêŋgôŋ tonec
ma biŋ mansaŋ gêjam malac tau auc,
ma galoc lausiŋ geŋgeŋ sêŋgôŋ.
22 Nêm silber kêtu matê
ma sêgaluŋ bu gêwiŋ nêm wain.
23 Nêm kasêga sêbuc dêmôêŋ aê
ma sêŋgôŋ sêwiŋ geŋgeŋtêna.
Êsêac têntac gêwiŋ biŋ kana-kana
ma taêŋ kêka gebe lau sêkêŋ gêŋ ŋaômageŋ êndêŋ êsêac.
Êsêac sêkwa mosêbu ma sêjam êsêac sa atom
ma sêŋô awêtucnêŋ biŋ atom.
 
24 Amboac tonaŋ tec Apômtau, lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau
ma Israelnêŋ laimôkê kêsôm gebe
“Aê, aê oc jakêc ŋoc têtac ŋandaŋ êpi ŋoc ŋacjo
ma jakêŋ ŋagêjô êpi ŋoc soŋo-soŋo.
25 Aê oc jaja lemoc ôkwi ma janac aôm
to jakêŋ ja êniŋ nêm ŋatêmui su ênaŋa
ma japac gêŋ jaba, taŋ kêgaluŋ gêŋ ŋanô naŋ, su ênaŋa.
26 Go jakêŋ gôliŋwaga êtôm gêmuŋŋa
ma kwalam laŋgwa têtu nêm lau seŋeŋ êtiam êtôm gêmuŋŋa.
Tonaŋ su acgom, go lau samob oc sêsam aôm gebe Malac-biŋ-gêdêŋŋa
ma Malac, taŋ kêsap Anôtô tôŋ naŋ.”
 
27 Mêtôc gêdêŋ oc ênam Sion kêsi
ma biŋ gêdêŋ oc êpuc lau Sionŋa, taŋ sêjam tauŋ ôkwi naŋ tôŋ.
28 Mago lau-sêbuc-dêmôêŋwaga to lau sec oc senseŋ êsêac su sêwiŋ tauŋgeŋ,
ma êsêac, taŋ sêwi Apômtau siŋ naŋ, oc sênaŋa.
29 Amac oc majem êsa êtu kamem, taŋ atoc sa naŋŋa,
ma laŋômanô êmbêlê êtu nêm kôm ŋaolaŋa, taŋ ajaliŋ sa naŋŋa.
30 Amac oc atôm kamem, naŋ ŋalauŋ kêsêlô
ma atôm kôm teŋ, taŋ ŋabumata kêpa naŋ.
31 Ŋactêkwa oc êtôm daweŋ
ma ênê koleŋ oc êtôm ja ŋamôsi
ma ja oc êniŋ lulugeŋ êwiŋ tau
ma ŋac teŋ oc êsi êndu atom. * Lau Kanaan tetoc kamem sa kêtu nêŋ anôtô jaba ma kôm ŋaolaŋa kêtu nêŋ gamêŋ sêjam sakiŋ anôtôi jabaŋa. Tec lau Israel sêsô mêtê jaba ton

*1:31: Lau Kanaan tetoc kamem sa kêtu nêŋ anôtô jaba ma kôm