Ŋawae Ŋajam kêtôm
JOAŊ KETO
Ŋawae Ŋajam kêtôm Joaŋ Keto nec gêwa Jesu sa gebe Anôtôŋê Biŋ ênêc teŋgen to teŋgeŋŋa eŋ, taŋ “kêtu ŋamalac mêŋgêmoa nom gêwiŋ aêac”. Teto Ŋawae Ŋajam ŋam buku tau gêwa sa gebe Lau tê sêsam-sêsam nê, sêkên êwiŋ Jesu gebe Kilisi tau, taŋ Anôtô gêjac mata eŋ naŋ, Anôtônê Latu tau ma lau, taŋ sêkêŋ êwiŋ eŋ oc sêŋgôŋ mateŋ jali naŋ (20:31).
Joaŋ Gêjac m nê Ŋawae Ŋajam gêwa Jesu sa gebe Anôtônê Biŋ Tau ênêc teŋgeŋ to teŋgeŋŋa, taŋ ŋaê lulu sêkwa tauŋgeŋ. Eŋ keto gêŋtalô ŋagêdô, taŋ sêwaka Jesu sa gebe Kilisi, taŋ Anôtô gêjac mata naŋ, to Anôtônê Latu eŋ. Go keto gêŋtalô ŋabingalôm, taŋ gêwa biŋ naŋ Anôtô geoc lasê ŋa gêŋtalô tau naŋ, ŋam sa. Buku ŋasêbu tonaŋ gêjac ŋagêdô sêkên gêwiŋ Jesu to têdaguc eŋ ŋamiŋ, mago ŋagêdô sêli tauŋ sa gêdên eŋ ma sêjac jao tauŋ e sêkêŋ gêwiŋ eŋ atom. Jesu to nê ŋacseŋomi sêbiŋ tauŋ tôŋ ŋaŋêŋgosu, tec kêtu awê gêdên gêbêc, taŋ sêkôc eŋ tôŋ naŋ, ma kêpi biŋ, taŋ eŋ kêkêŋ puc to gêjac êsêac têntac tôŋ gêdêŋ taŋ ŋacjo sêjac eŋ kêpi ka ŋanoc kêdabiŋ naŋ. Joaŋ keto biŋ tonaŋ gêc môlêlatu 13-17. Go sêkôc Jesu tôŋ to sêmêtôc ênê biŋ ma sêjac eŋ kêpi ka e gêdi sa to jageoc tau lasê gêdên nê ŋacseŋomi ŋamiŋ naŋ, teto gêc môkêlatu ŋamuŋa.
Joaŋ tec kêwaka biŋ tonec sa gêc awêgeŋ gebe Daŋgôn mateŋ jali ŋam kêsêp Kilisigeŋ. Anôtô gêsuŋ moasiŋ ŋanô gêdên ŋamalac sêkôc ŋaômageŋ. Moasiŋ tau eŋ galocgeŋ gêjac m ma kêkên lau, taŋ sêkêŋ gêwiŋ Jesu gebe intêna to biŋŋanô ma daŋgoŋ mateŋ jali ŋamôkê eŋ naŋ ŋawae (14:6). Go Joaŋnê biŋ taujala teŋ tonec gebe gê dôŋ gêŋ ŋanô undambêŋa kêpi ŋamalacnêŋ gêŋ kêtôm bêcgeŋŋa amboac bu to mo ma ŋawê to gejobwaga to nê domba ma wainmôkê to ŋaŋanô.
Ŋadênaŋ
1. Biŋandaŋ 1:1-18
2. Ŋackêsagu Joaŋ ma Jesunê ŋacseŋomi ŋamataŋa 1:19-51
3. Jesu kêkôc nê sakiŋ sa gêjam mêtê lau gêmoa awêgeŋ 2:1–12:50
4. Jesunê bêc ŋamuŋa aŋga Jerusalem to malac, taŋ gêc malac tau ŋagala naŋ 13:1–19:42
5. Apômtau gêdi sa aŋgaŋaccmatênêŋ ma geoc tau lasê 20:1-31
6. Ŋatêkku gebe Apômtau geoc tau lasê aŋga Galilaia gêwiŋ 21:1-25
1
Biŋ daŋgôŋ mateŋ jaliŋa
Anôtô kêkêŋ undambê to nom atomgeŋ naŋ Biŋ tau gêmoa. Biŋ tau tonaŋ gêmoa jagêwiŋ Anôtôgeŋ, ma Biŋ tau naŋ Anôtô tau. Anôtô kêkêŋ undambê to nom atomgeŋ naŋ Biŋ tau gêmoa jagêwiŋ Anôtôgeŋ. Anôtô kêkêŋ gêŋ samob ŋa eŋgeŋ. Eŋ kêkêŋ gêŋ teŋ ŋa eŋ masi nec atom. Mateŋ jali ŋam gêc Biŋ tau ma mateŋ jali tau tonaŋ kêtu ŋamalacnêŋ ŋawê. Ŋawê tau tec mêŋkêpô ŋakesec, mago ŋakesec gêjam auc atom.
Anôtô kêsakiŋ ŋamalac teŋ, nê ŋaê Joaŋ. Eŋ gêmêŋ gebe êwa Biŋ sa, gebe êwa ŋawê tau ŋam sa, gebe ŋamalac samob sêŋô ênê biŋ ma sêkêŋ êwiŋ. Ŋac tau tonaŋ ŋawê tau eŋ atom, gêmêŋ gebe êwa ŋawê ŋam sageŋ.
Ŋawê ŋanô tau tonec mêŋkêsêp nom e kêpô ŋamalac samob. 10 Eŋ gêmoa nom ma Anôtô kêkêŋ nom ŋa eŋ, mago lau nomŋa sêjala eŋ atom. 11 Eŋ gêmêŋ tau nê gamêŋ, mago nê lau sêkôc eŋ sa atom. 12 Lau taŋ sêkôc eŋ sa to sêkêŋ gêwiŋ eŋ naŋ, tec kêkêŋ ŋaclai gêdêŋ êsêac gebe têtu Anôtônê ŋapalê. 13 Êsêacnêŋ ŋam kêsêp dec to têntac kêkac ma ŋac teŋ kêka lasêŋa atom. Nêŋ ŋam jakêsêp Anôtôgeŋ.
14 Biŋ tau kêtu ŋamalac mêŋgêmoa gêwiŋ aêac. Ma aêac talic ênê ŋawasi, taŋ moasiŋ to biŋŋanô gêjam eŋ auc naŋ, ma ŋawasi tau kêtôm Tama kêkêŋ gêdêŋ Latu tageŋ. 15 Joaŋ gêwa eŋ ŋam sa kêkac awa sageŋ gebe “Ŋac tau, naŋ kasôm ênê biŋ gebe ‘ŋac taŋ êndaŋguc aê êmêŋ naŋ, gêmuŋ aê gebe eŋ kêtu aêŋoc ŋamata.’ ”
16 Aêac samob takôc moasiŋ to moasiŋ aŋga gêŋ, taŋ gêjam eŋ auc samucgeŋ naŋgoc. 17 Anôtô kêkêŋ biŋsu gêdêŋ Mose kêsôm lasê, ma moasiŋ to biŋŋanô kêsa aŋga Jesu Kilisi nê. 18 Ŋamalac teŋ gêlic Anôtô atomanô, Anôtônê Latu tageŋ, taŋ gêŋgôŋ Tama labum naŋ, gêwa eŋ ŋam sa.
Ŋackêsagu Joaŋ gêjam mêtê
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Juda sêsakiŋ lau dabuŋwaga to Lewinê wakuc aŋga Jerusalem dêdêŋ Joaŋ sêja gebe têtu kênac eŋ gebe “Aôm asa.” Ma Joaŋ gêwa biŋ amboac tonec sa 20 ma kêsôm lasê to gêsaŋ biŋ teŋ auc atom, kêsôm lasêgeŋ gebe “Aê Kilisi tau atom.” 21 Tec êsêac têtu kênac eŋ gebe “Amboac ondoc, aôm Elia me.” Ma eŋ kêsôm gebe “Aê eŋ atom.” Tec têtu kênac eŋ gebe “Aôm oc propete tau me.” Tec eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Masi.” 22 Go têtu kênac eŋ gebe “Aôm asa. Ôsôm acgom gebe awa biŋ sa êndêŋ lau, taŋ sêsakiŋ aêac naŋ. Aôm taôm ôwa taôm sa acgom.” 23 Tec eŋ kêsôm gebe
“Aê ŋac teŋ awa, taŋ gêmôêc gêmoa gamêŋ sawa gebe ‘Amansaŋ Apômtaunê intêna’
amboac propete Jesaia kêsôm.”
24 Go lau, taŋ Parisai sêsakiŋ êsêac naŋ, 25 têtu kênac eŋ gebe “Aôm Kilisi tau atom ma aôm Elia atom, ma aôm propete tau atom, mago amboac ondoc tec kôsagu lau.” 26 Tec Joaŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê tec kasagu lau ŋa bugeŋ, ma ŋac tau, naŋ amac ajala eŋ atom naŋ, tec wackêkô amac ŋaluŋgeŋ. 27 Eŋ kêdaguc aê gêmêŋ, ma aê katôm gebe janac pêla ênê atapa ŋalêkôŋ atom.” 28 Biŋ tonaŋ kêsa Betania, naŋ gêc Jordan ŋamakeŋ ônêŋa, gamêŋ taŋ Joaŋ kêsagu lau gêmoa naŋ.
Anôtônê domba
29 Ŋageleŋ Joaŋ gêlic Jesu gêdêŋ eŋ gêmêŋ ma kêsôm gebe “Kec, nê Anôtônê domba, taŋ kêsip ŋamalacnêŋ sec su naŋ, tau tônê. 30 Ŋac tau, taŋ ŋawa eŋ sa gebe ‘Ŋac teŋ êndaŋguc aê êmêŋ, naŋ gêmuŋ aê gebe eŋ kêtu aêŋoc ŋamata.’ 31 Aê tec kajala eŋ kwanaŋgeŋ atom, mago Anôtô gebe lau Israel sêlic eŋ, tec aê mêŋkasagu lau ŋa bugeŋ.” 32 Joaŋ gêwa biŋ ŋagêdô sa gebe “Aê galic Ŋalau kêsêp aŋga undambê amboac balôsi mêŋgêmoa gêwiŋ eŋ. 33 Aê tauc tec kajala eŋ kwanaŋgeŋ atom. Mago ŋac, taŋ kêsakiŋ aê gamêŋ gebe jansaŋgu lau ŋa bu naŋ, kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Aôm oc ôlic Ŋalau êsêp mêŋêmoa êwiŋ ŋac teŋ. Ma ŋac tau tonaŋ oc ênsaŋgu lau ŋa Ŋalau Dabuŋ.’ 34 Biŋ tonaŋ aê galic, tec gawa sa gebe Anôtônê Latu eŋ.”
Jesunê ŋacseŋomi ŋamataŋa
35 Ŋageleŋ ma Joaŋ to nê ŋacseŋomi luagêc sêmu jasêkô kêtiam 36 e Joaŋ mataanô gêlic Jesu kêsêlêŋ gêmêŋ ma kêsôm gebe “Kec, nê Anôtônê domba.” 37 Ŋacseŋomagêc tau sêŋô eŋ kêsôm biŋ tonaŋ, tec têdaguc Jesu sêja. 38 Jesu kêsa tau ôkwi e gêlic êsêagêc têdaguc eŋ ma kêtu kênac êsêagêc gebe “Amagêc asôm asageŋ.” Ma êsêagêc sêjô eŋ awa gebe “Rabi” (tanam ôkwi gebe Mêtêmôkê), “aôm gôêc ondoc.” 39 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Amêŋ, mêŋalic.” Tec êsêagêc sêja sêlic gamêŋ, taŋ eŋ gêc naŋ, ma gêdêŋ bêc tonaŋ agêc sêmoa sêwiŋ eŋ. Ma biŋ tonaŋ gêdêŋ oc gebeŋ kwalamgeŋ.
40 Ŋaclagêc taŋ sêŋô Joaŋ kêsôm biŋ tau e agêc têdaguc Jesu sêja naŋ, nêŋ ŋac teŋ tec Simon Petere lasi Andrea. 41 Ŋac tau kêtap têwa Simon sa kêtu ŋamata ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêagêc atap Mesia tau sa” (tanam ôkwi gebe Kilisi). 42 Go gêwê têwa gêdêŋ Jesu gêja. Jesu mata gê eŋ ma kêsôm gebe “Aôm Joaŋ latu Simon, tasam aôm gebe Kêpa acgom” (tanam ôkwi gebe Petere).
Jesu kêkalem Pilip agêc Natanael
43 Ŋageleŋ Jesu gebe êna Galilaia e gêdac Pilip ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôndaŋguc aê.” 44 Ma Pilip tau aŋga Andrea agêc Petere nêŋ malac Betsaida. 45 Pilip gêdac Natanael ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ŋac taŋ Mose keto biŋ kêpi eŋ gêc biŋsu to propete teto naŋ, aêac atap eŋ sêŋac. Eŋ Josep latu Jesu aŋga Nasaret.” 46 Ma Natanael kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Gêŋ ŋajam teŋ oc mêŋêsa Nasaret me.” Tec Pilip kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ômôêŋ ôlic.” 47 Jesu gêlic Nata nael gêdêŋ eŋ gêja ma kêsôm kêpi eŋ gebe “Kec, Israel ŋanô eŋ, biŋdansaŋ teŋ gêc ênê ŋalêlôm atom.” 48 Natanael kêtu kênac eŋ gebe “Gôlic aê aŋga ondoc.” Tec Jesu gêjô eŋ awa gebe “Pilip gêmôêc aôm atomgeŋ, ma aê galic aôm kôkô jambô ŋalabu.” 49 Ma Natanael gêjô eŋ awa gebe “Mêtêmôkê, Anôtônê Latu aôm, Israelnêŋ kiŋ aômgoc.” 50 Go Jesu gêjô eŋ awa gebe “Aê kasôm gêdêŋ aôm gebe Galic aôm kôkô jambô ŋalabu, tec kôkêŋ gêwiŋ aê nec me. Aôm oc ôlic ŋanô ŋagêdô êlêlêc gêŋ tonaŋ su.” 51 Ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Biŋŋanô, aê jasôm tobiŋŋanôgeŋ êndêŋ amac gebe Amac oc alic undambê êŋa ma Anôtônê aŋela sêpi sêsêp dêndêŋ Ŋamalacnê Latu.” * Ŋae Kepa to ŋae Petere ŋam tageŋ gebe poc. Lau Juda sêjam ŋaê Petere ôkwi kesep tauŋ aweŋ gebe Kêpa. l

*1:51: Ŋae Kepa to ŋae Petere ŋam tageŋ gebe poc. Lau Juda