Jona
Buku tonec kêtôm propete ŋagêdô nêŋ buku atom Buku tau gêjac miŋ propete Jona, taŋ gebe êwê Anôtônê biŋ sa naŋ, nê lêŋ ŋagêŋsêga. Anôtô kêsôm gêdêŋ eŋ gebe êna lau Israel nêŋ ŋacjosêga Asuria nêŋ malacsêga Niniwe. Mago Jona gedec. Eŋ gebe êkêŋ Anôtônê jaeŋ êndêŋ êsêac atom. Eŋ taê gêjam gebe Anôtô oc êŋgôm nê biŋ enseŋ malac suŋa ŋanô êsa atom, tec gedec gebe êkêŋ puc lau malac tônêŋa. Gêdêŋ taŋ biŋ ŋagêdô kêtap eŋ sa su naŋ, eŋ taŋa wamu Anôtônê biŋ lêna-lênageŋ. Eŋ gêja ma kêkêŋ Anôtônê jaeŋ gêdêŋ lau Niniwe, mago kêsaê gebe Anôtô geseŋ malac su atom, tec gêôc gêdô gêdêŋ eŋ.
Buku tau gêwa Anôtô sa gebe eŋ kêkêŋ gêŋ samob ma kêtu gêŋ samob ŋatau. Mago biŋ tonaŋgeŋ atom, eŋ Anôtô, taŋ têtac gêwiŋ to taê walô nê gêŋ kêlêlêc su. Eŋ gedec gebe êmêtôc to enseŋ nê launêŋ ŋacjo, eŋ têtac gêwiŋ kêlêlêc ma gebe êsuc nêŋ sec ôkwi to ênam êsêac sa.
1
Jona gebe ec Apômtau Anôtô
Apômtaunê biŋ gêdêŋ Amitai latu Jona gebe “Ajôc, ôndi ôna malac kapôêŋ Niniwe naônam mêtê êsêac ma ôsôm êpi êsêac teŋbeleŋgeŋ gebe nêŋ sec ŋawae kêpi gêdêŋ aê gêmêŋ.” Mago Jona gêdi gebe êc su aŋga Apômtau laŋônêm ma êna Tarsis. Eŋ kêsêp Jope gêja e kêtap waŋ teŋ, taŋ gebe êna Tarsis naŋ sa. Tec gêjam ôli waŋ tau ma kêpi gebe êc su aŋga Apômtau laŋônêm ma êna Tarsis.
Mago Apômtau kêbaliŋ mu ŋaclai sec teŋ kêsêp gwêc gêjac, tec mu tau gêbuc ŋatêna ma gêgôm gwêc kêtu sec e kêdabiŋ gebe waŋ popoc. Ma lau waŋŋa têtêc tauŋ ma aweŋ gêjac nêŋ anôtôi gêdêŋ-gêdêŋgeŋ. Ma sêbaliŋ waba aŋga waŋ kêsêp gwêc gêja gebe waŋ ŋagaô êsa. Mago Jona kêsêp waŋ ŋalêlôm gêja jakêsa tau sic ma gêc bêc e kêliŋ tau siŋ. Go kapitai waŋŋa gêdêŋ eŋ jakêsôm gebe “Aôm gôêc bêc me. Taêm gêjam asageŋ. Ôndi samaŋ, awam ênac nêm Anôtô, oc moae taê ênam aêac, gebe dambac tanaŋa atom.”
Go êsêac sêsôm gêdêŋ tauŋ gebe “Ajôc, tapuc kapoac, talic acgom, gêŋwapac, tec kêtap aêac sa nec, ŋam kêsêp asa.” Ma sêpuc kapoac e jakêsêp Jona. Gocgo sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôsôm acgom, aôm gôjam kôm amboac ondoc, ma aôm aŋga ondoc gômôêŋ, nêm gamêŋ ŋaê amboac ondoc ma nêm ŋam kêsêp asa lau nêŋ.” Eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Aê Ebolai teŋ ma katêc Apômtau, Anôtô undambêŋa tau, taŋ kêkêŋ gwêc to nom naŋ.” 10 Lau sêŋô e têtêc tauŋ secanô ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm gôgôm asageŋ.” Gebe lau tonaŋ sêjala gebe eŋ gêc Apômtau su, gebe tau kêsôm gêdêŋ êsêac.
11 Go sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aêac aŋgôm aôm amboac ondoc, gebe gwêc êtu malô ma êpôŋ aêac êtiam atom.” Gebe gwêc kêjamuŋ êsêac secanôtêna. 12 Eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Akôc aê ma ambaliŋ aê jasêp gwêc jana, ocgo bênôŋ êsêp. Aê kajalagac, gebe mu gêbuc ŋatêna nec ŋam kêsêp aêŋageŋ.” 13 Lau sêŋô biŋ tau, mago sêsaê sebe sêsô bau sêna êtiam, tec segolem ŋajaŋa, mago sêgôm elêmê, gebe gwêc kêjamuŋ êsêac secanô ma kêtiŋ êsêac su sêsa sêja. 14 Go aweŋ gêjac Apômtau ma sêsôm gebe “O Apômtau, aêac ateŋ aôm gebe ondec aêac e ambac anaŋa êtu ŋac tonecŋa nec atom ma ôkêŋ aêac awê ŋac tobiŋmê teŋ nê dec ŋakaiŋ atom, gebe aôm, Apômtau, gôgôm kêtôm gôlic gêjac matamanô.” 15 Go sêkôc Jona tôŋ ma sêbaliŋ eŋ kêsêp gwêc gêja, go gwec kêtu malô. 16 Go lau têtêc Apômtau ŋanô-ŋanô ma sêkêŋ da gêdêŋ Apômtau ma sêjac mata biŋ gêdêŋ eŋ.