Josua
Josua gêwê lau Israel gêjô Mose su jasêku lau Kanaan tulu ma sêjaŋgo gamêŋ tau su ŋamiŋ gêc buku, tec sê Josuanê ŋaê kêpi nec ŋalêlôm.
Buku tau ŋasêbu kapôêŋ têlêac gebe
1. Môkêlatu 1-12 Lau Israel selom bu Jordan jasêsa Kanaan ma sêkôc nom tau su aŋga malacm nêŋ.
2. Môkêlatu 13-22 Lau Israel sêpuc kapoac gebe gôlôacmôkê ŋagêdô 9 to Manasenê gôlôac ŋamakeŋ têtap nêŋ nom sa aŋga gamêŋ, taŋ gêc bu Jordan ŋamakeŋ gêmu oc kêsêpŋa naŋ.
3. Môkêlatu 23-24 Josua kêsaê gebe nê noc êwi nom siŋŋa kêdabiŋ, tec kêkalem lau Israel sêkac sa ma gêlêŋ biŋ êsêac kêtu dim luagêc. Lau Israel sêsôm kêtu tôŋ kêtiam gebe sejop Anôtônê poac ma sênam sakiŋ eŋ taugeŋ endeŋ tôŋgeŋ.
1
Lau Israel sêmasaŋ tauŋ gebe sêsa gamêŋ Kanaan sêna
Apômtaunê sakiŋwaga Mose gêmac êndu su, go Apômtau kêsôm biŋ gêdêŋ Mosenê sakiŋwaga Nun latu Josua gebe “Ŋoc sakiŋwaga Mose gêmac êndu, amboac tonaŋ ôndi olom bu Jordan tonec. Lau samob sêwiŋ aôm, ma naaô lasê gamêŋ, taŋ galoc jakêŋ êndêŋ lau Israel naŋ. Gamêŋ samob, taŋ emtapa aka naŋ, aê jakêŋ êndêŋ amac êtôm gajac mata gêdêŋ Mose. Gamêŋ samob, taŋ gêc gamêŋ sawa to lôc Lebanon ma bu kapôêŋ Euprat, taŋ kêtu lau Het nêŋ gamêŋ naŋ, e gêdêŋ gwêc kapôêŋ, taŋ kêpoac gêmu oc kêsêpŋa naŋ ŋasawa, gamêŋ samob tonaŋ êtu amacnêm nom. Êtôm têm ômoa matam jaliŋa naŋ, ŋac teŋ êtôm gebe êkô aôm auc atom. Aê jamoa jawiŋ aôm êtôm gamoa gawiŋ Mose. Aê oc jaŋgamiŋ tauc êndêŋ aôm to jawi aôm siŋ atom. Ôkô ŋajaŋa totêmtac êpa sugeŋ, gebe aôm taômgeŋ ôkêŋ lau tonec sêwê kaiŋ gamêŋ, taŋ katôc lemoc gêdêŋ êsêac tameŋi gebe jakêŋ êndêŋ êsêacŋa naŋ. Amboac tonaŋ ôkô ŋajaŋa totêmtac êpa sugeŋ ma ojop taôm gebe ôŋgôm biŋsu samob, taŋ ŋoc sakiŋwaga Mose kêjatu aôm naŋ, ŋanô êsa. Ôwi biŋsu tau siŋ ma o sic ômu anô me gasêŋa atom, ec ôtap nêm lêŋ ŋanô ŋajam sa. Biŋsu ŋabuku ŋabiŋ ênêc aôm awamsuŋ ŋapaŋgeŋ. Taêm ênam biŋ tau ênêc nêm ŋalêlôm êtôm eleŋ to êmbêc, ec ôŋgôm biŋ samob, taŋ teto gêc buku tau naŋ, ŋanô êsa tomalageŋ. Embe ôŋgôm amboac tonaŋ, go ôsa nêm lêŋ e ônac dabiŋ ŋapep ma ôtap nêm lêŋ ŋanô ŋajam sa. Aê kajatu aôm gebe ôkô ŋajaŋa totêmtac êpa sugeŋ. Ôtêc taôm atom ma katôm ôluŋ-ôluŋ atom, gebe Apômtau, aômnêm Anôtô, oc êmoa êwiŋ aôm êtôm lêŋ samob, taŋ ôsa ôna naŋ.”
10 Go Josua kêjatu launêŋ kasêga gebe 11 “Asa gamêŋ becŋa ana ma ajatu lau gebe ‘Amansaŋ nêm gêŋ aniŋŋa gebe êpuc amac tôŋ aŋga intêna. Bêc têlêac ênaŋa acgom, go alom bu Jordan tonec naakôc nom, taŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, gebe êkêŋ êndêŋ amac naŋ su, gebe êtu amacnêm gamêŋ.’ ”
12 Go Josua kêsôm gêdêŋ lau Ruben to Gad ma lau Manase ŋamakeŋ gebe 13 “Taêm ênam biŋ, taŋ Apômtaunê sakiŋwaga Mose kêjatu amac naŋ, gebe ‘Apômtau, amacnêm Anôtô, oc êkêŋ gamêŋ alêwaŋ taômŋa êndêŋ amac, ma gebe êkêŋ nom tonec êndêŋ amac.’ 14 Amacnêm lauo to nêm gôlôac ŋasec-ŋasec ma nêm bulimakao sêmoa gamêŋ, taŋ Mose kêkêŋ gêdêŋ amac gêc bu Jordan ŋamakeŋ tonecŋa naŋ. Mago amacnêm lau ŋaclai sêja laukasap sa naselom bu sêmuŋ nêm lasitêwai ma sênam êsêac sa 15 e Apômtau êkêŋ nêm lasitêwai sêlêwaŋ tauŋ têtôm amac ma sêŋgôŋ têtu wakac aŋga gamêŋ, taŋ Apômtau êkêŋ êndêŋ êsêac naŋ. Su, go amac amu amêŋ nom, taŋ kêtu amacnêm gamêŋ naŋ. Apômtaunê sakiŋwaga Mose kêkêŋ gamêŋ, taŋ gêc bu Jordan ŋamakeŋ gêmu oc kêpiŋa naŋ, gêdêŋ amac.” 16 Ma êsêac sêjô Josua awa gebe” Biŋ samob, taŋ kôjatu aêac naŋ, aêac abe aŋgôm ŋanô êsa, ma asa gamêŋ samob, taŋ ôsakiŋ aêac naŋ ana. 17 Aêac taŋeŋ wamu aôm êtôm taŋeŋ wamu Mosenê biŋ samob. Biŋ tageŋ tonec gebe Apômtau, aômnêm Anôtô êmoa êwiŋ aôm êtôm gêmoa gêwiŋ Mose. 18 Lau samob, taŋ sêli aweŋ sa êndêŋ aômnêm jatu to taŋeŋpêc aômnêm biŋ, taŋ ôjatu êsêac naŋ, oc sênac êsêac êndu. Biŋ tageŋ tonec gebe ôkô ŋajaŋa ma têmtac êpa su.”