Ŋawae Ŋajam kêtôm
MARKA KETO
Ŋawae Ŋajam kêtôm Marka Keto kêtu “Jesu Kilisi, Anôtônê Latu, nê Ŋawae Ŋajam,” tec eŋ gêwa Jesu sa gebe ŋac têkwa saki gêgôm kôm ŋadôbgeŋ ma amboac ŋatau eŋ. Gêgôm gêŋ amboac ŋatau eŋ nec, kêtu awê kêpi biŋ eŋ kêdôŋ-kêdôŋ naŋ, ma kêpi nê ŋaclai, taŋ kêtiŋ ŋalau sec ŋa awageŋ ma kêsuc launêŋ sec ôkwi naŋ. Jesu kêsam tau gebe Ŋamalacnê Latu eŋ gêwiŋ, taŋ gêmêŋ gebe êkêŋ tau gebe êŋgamboac lau su aŋga sec ŋaŋaclai.
Marka keto Jesunê miŋ gêc awê solop, keto kêtu wakac. Eŋ kêwaka kôm Jesu gêgôm naŋ sa kêlêlêc biŋ eŋ kêsôm to kêdôŋ lauŋa naŋ. Gêjac m Ŋawae Ŋajam tau keto biŋ dambêgeŋ kêpi ŋackêsagu Joaŋ ma kêpi Jesu gêliŋ saŋgu to Sadaŋ kêlêtôm eŋ naŋŋa ma gacgteŋ gelom Jesu gêgôm gêmac ŋajam kêsa ma gêjam mêtê lau ŋasakiŋ tau. Malôgeŋ acgom, go lau, tê têdaguc Jesu nê, nêŋ kauc kêsa-kêsa kêpi eŋ ma ênê soŋo-soŋo sêkêŋ kisa eŋ ŋandaŋ kêsa. Marka gêjac Jesunê woke ŋamuŋa, taŋ sêjac eŋ kêpi ka ma eŋ gêdi sa aŋga ŋacmatênêŋ ŋamiŋ gêc môkêlatu ŋamuŋa.
Ŋadênaŋ
1. Gêjac m Ŋawae Ŋajam tau 1:1-13
2. Jesu gêjam mêtê gêmoa Galilaia 1:14–9:50
3. Aŋga Galilaia gêja Jerusalem 10:1-52
4. Jesunê woke ŋamuŋa aŋga Jerusalem to malac, taŋ gêc malac tau ŋagala naŋ 11:1–15:47
5. Jesu gêdi sa aŋga ŋaematên ŋ 16:1-8
6. Apômtau gêdi sa su jageoc tau lasê ma kêpi undambê gêja 16:9-20
1
Ŋackêsagu Joaŋ gêjam mêtê
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Joaŋ 1:19-30)
Jesu Kilisi, Anôtônê Latu, nê nawae najam tonec. Ŋawae ŋajam tau gêjac m kêtôm propete Jesaia keto gebe
“Ôlic acgom, Anôtônê biŋ tau tonec, aê jasakiŋ ŋoc ŋacjaeŋ êmuŋ aôm naêmansaŋ nêm intêna.
Ŋac teŋ gêmôêc awa tonec gêmoa gamêŋ sawa gebe
‘Amansaŋ gamêŋ Apômtau êsêlêŋŋa
to amêtôc ênê intêna êtu solop.’ ”
Ŋackêsagu Joaŋ gêô lasê gamêŋ sawa ma kêsagu lau to gêjam mêtê êsêac gebe “Anam taôm ôkwi to aliŋ saŋgu ma Anôtô êsuc nêm sec ôkwi.” Tec lau gamêŋ Judaiaŋa to lau Jerusalemŋa samob sêsa dêdêŋ eŋ sêja ma seoc nêŋ sec lasê, go kêsagu êsêac aŋga bu Jordan.
Ma Joaŋ kêsô bôc kamele ŋaôlilu, taŋ sêwa kêtu obo naŋ, to kêjandiŋ ômbiŋkap bôc ŋaôlic gêc dambêpalê ma geŋ wagô to lêp kêtu nê mo. Ma gêjam mêtê gebe “Ŋac teŋ oc êndaŋguc aê, naŋ ŋaclai kêlêlêc aê su. Aê oc jatôm gebe jatu ênê ataliwaga atom. Aê tec kasagu amac ŋa bu ma eŋ oc ênsaŋgu amac ŋa Ŋalau Dabuŋ.”
Jesu gêliŋ saŋgu
(Mat 3:13-17; Luk 3:21-22)
Gêdêŋ tonaŋ Jesu aŋga Nasaret Galilaiaŋa gêja ma Joaŋ kêsagu eŋ aŋga Jordan. 10 Jesu kêpi aŋga bu gêmêŋ e gêlic undambê gêŋa ma Ŋalau Dabuŋ amboac balôsi kêsêp mêŋgêsac eŋ ŋaô. 11 Ma awa teŋ kêsa aŋga undambê gebe “Aêŋoc Latuc aôm, tec têtac gêwiŋ aôm ma galic aôm ŋajam.”
Sadaŋ kêlêtôm Jesu
(Mat 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Ma Ŋalau Dabuŋ kêkac Jesu gacgeŋ kêsa gamêŋ sawa gêja. 13 Gêmoa gamêŋ sawa bêc 40 ma Sadaŋ kêlêtôm eŋ, ma gêmoa gêwiŋ bôc saleŋŋa, mago aŋela sêjam sakiŋ eŋ.
Jesu gêjac m nê kôm mêtêŋa aŋga Galilaia
(Mat 4:12-17; Luk 4:14-15)
14 Êsêac sêkôc Joaŋ tôŋ su acgom, go Jesu gêja Galilaia jagêjam mêtê kêpi Anôtônê ŋawae ŋajam 15 gebe “Noc tau mêŋkêsa ma Anôtônê gamêŋ kêdabiŋ. Amboac tonaŋ anam taôm ôkwi ma akêŋ êwiŋ ŋawae ŋajam tau.”
Jesu kêkalem lau iŋa aclê
(Mat 4:18-22; Luk 5:1-11)
16 Jesu kêsêlêŋ gêmoa bugêjactoŋ Galilaiaŋa e gêlic Simon agêc lasi Andrea sêkêŋ wasaŋ sêmoa gebe êsêagêc ŋac ulu iŋa. 17 Tec Jesu kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Andaŋguc aê ma oc jakêŋ amagêc alô ŋamalac.” 18 Tec gacgeŋ dedec nêŋ wasaŋ gêcŋa ma têdaguc eŋ.
19 Gêwi gamêŋ tau siŋ ma kêsêlêŋ gêja ec sauŋgeŋ ma gêlic Sebedai latui Jakobo agêc lasi Joaŋ sêbênôc wasaŋ sêŋgôŋ waŋ. 20 E gacgeŋ gêmôêc êsêagêc ma sêwi tameŋi Sebedai to nê kômwaga siŋ sêŋgôŋ waŋ ma têdaguc Jesu sêja.
Ŋac toŋalau sec
(Luk 4:31-37)
21 Aŋga tonaŋ jasêsa Kapanaum ma gêdêŋ sabat Jesu gacgeŋ kêsô lôm jakedôŋ lau 22 e êsêac têtakê kêtu ênê mêtêŋa, gebe eŋ kêdôŋ êsêac kêtôm biŋsutau atom, kêdôŋ êsêac kêtôm ŋac toŋaclai teŋ.
23 Gêdêŋ tonaŋ ŋac toŋalau ŋatêmui teŋ gêŋgôŋ nêŋ lôm, naŋ gêmôêc gebe 24 “Jesu Nasaretŋa, aêacnêŋ asageŋ ŋagêdo gêdêŋ tauŋ. Aôm gômôêŋ gebe onseŋ aêac su me. Aê kajala aômgac, Anôtônê ŋac dabuŋ aôm.” 25 Ma Jesu gec biŋ eŋ gebe “Awammê êsa ma ôsa aŋga ênê ôna.” 26 Ma ŋalau ŋatêmui kêmônaŋ eŋ e kêwakic kapôêŋ, go kêsa aŋga ênê gêja. 27 Ma lau samob selendec ŋanô e têtu kênac gêdêŋ tauŋ gebe “Gêŋ tonec amboac ondoc, mêtê wakucgoc. Eŋ kêjatu ŋalau ŋatêmui toŋaclaigeŋ ma taŋeŋ wamu eŋ.” 28 Ma gacgeŋ ênê wae kêsa kêtôm Galilaia ŋagamêŋ samob gêjam aucgeŋ gêja.
Jesu gêgôm lau taêsam ôliŋ ŋajam kêsa
(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Ma êsêac sêsa aŋga lôm mêŋsêpi Simon agêc Andrea nêŋ andu sêja, ma Jakobo agêc Joaŋ sêwiŋ. 30 Ma Simon lawao gêmac ôli ŋawajaô kapôêŋ gêc, tec gacgeŋ sêsôm eŋ ŋawae gêdêŋ Jesu. 31 Tec Jesu gêja e kêkôc eŋ sa e ŋawajaô gêwi eŋ siŋ ma gêjam sakiŋ êsêac.
32 Kêtula gêdêŋ oc jakêsêp êsêac sejoŋ lau gêmac samob ma lau toŋalau sec samob dêdêŋ Jesu sêja. 33 Lau malac tonaŋŋa samob sêkac sa jasêkô katamŋa. 34 Ma eŋ gêgôm lau gêmac tokaiŋ-tokaiŋ taêsam ôliŋ ŋajam kêsa ma kêtiŋ ŋalau sec taêsam su ma gêjac jao ŋalau sec gebe sêsôm biŋ atom, gebe êsêac sêjala eŋgac.
Jesu gêjam mêtê gêmoa Galilaia
(Luk 4:42-44)
35 Ma gêdêŋ bêbêc kanucgeŋ Jesu gêdi gêja gamêŋ sawa teŋ jaketeŋ mec gêmoa nê tauŋa. 36 Go Simon to êsêac, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ, têdaguc eŋ 37 e têtap eŋ sa ma sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Lau samob sêsôm aôm.” 38 Ma eŋ kêsôm gêdêŋ êsêac gebe “Tana malac ŋagêdô aŋga ônêŋa êwiŋmaŋ najanam mêtê êsêac aŋga ônêŋa amboac tonaŋ, gebe aê gajac kôm tonecgeŋ ŋawae tec gamêŋ.” 39 Amboac tonaŋ eŋ gêjam mêtê kêtôm lôm Galilaiaŋa samob ma kêtiŋ ŋalau sec su.
Jesu gêgôm ŋac tokamocbôm ôli kêtu selec
(Mat 8:2-4; Luk 5:12-16)
40 Ŋac tokamocbôm gêdêŋ Jesu gêja kêpôŋ aduc ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Embe têmtac êwiŋ, naŋ ôŋgôm aê jatu selec.” 41 Jesu taê walô eŋ tec kêmêtôc lêma jakêmoasac eŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe, “Aê gabe ôtu selec.” 42 Ma gacgeŋ kamocbôm gêwi eŋ siŋ ma ôli kêtu selec. 43 Go Jesu kêmasuc eŋ gacgeŋ kêsa gêja 44 ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôlic acgom, ôtu awê êndêŋ lau teŋ atom, naôtôc taôm êndêŋ dêbuŋwaga ma ôkêŋ da êtu kôtu selecŋa êtôm Mose kêjatu, gebe êwaka nêm biŋ sa êndêŋ êsêac.” 45 Mago eŋ kêsa gêja e gêjac tau nê miŋ topalêgeŋ ma gêgôm biŋ tau kêtu tapa. Tec Jesu jakêsa malac samob gêmoa awêgeŋ kêtôm gêmuŋŋa kêtiam atom, go gêjam tau susu gêmoa ŋamagêgeŋ ma lau aŋga malac gêdô-gêdô dêdêŋ eŋ sêja-sêja.