Sakaria
Sakarianê buku gêwa tau kêkôc gêja ŋasêbu luagêc gebe
1. Môkêlatu 1-8 Sakaria katu kaiŋ teŋ kêsa e gêlic ŋakatu ma geoc biŋ lasê gêdêŋ jala 520-518 gêmuŋ Kilisi gêmêŋ nomŋa ŋasawa. Eŋ gêlêŋ biŋ lau gebe sêkwê Jerusalem to ŋalôm dabuŋ sa êtiam ma sênam tauŋ ôkwi têtu selec. Ma eŋ geoc lasê gebe Mesianê têm kêdabiŋ.
2. Môkêlatu 9-14 Lau taŋ sêkip Bibolo ŋam sa naŋ, nêŋ ŋagêdô sêsaê gebe biŋ, taŋ kêsêp môkêlatu tonec naŋ, lau teŋ teto. Êsêac sêjac têku Sakarianê biŋ ma sêsôm biŋ kêpi Mesianê têm to têm ŋamuŋa lasê.
2
Sion ênam lasê êtu Apômtauŋa
10 Sion latuo, ônam lasê to têmtac wapigeŋ gebe aê oc wacjaŋgôŋ aôm ŋaluŋ. Apômtau kêsôm amboac tonaŋ. 11 Êndêŋ bêc tônê tenteŋlatu gwalêkiŋ oc sêmbiŋ tauŋ tôŋ dêndêŋ Apômtau ma têtu aêŋoc laugeŋ, ma wacsêŋgôŋ aôm ŋaluŋgeŋ. 12 Ocgo ôjala gebe lausiŋ undambêŋa nêŋ Apômtau kêsakiŋ aê gawac. Ma Apômtau oc êkôc lau Juda sa têtu ênê gêŋlênsêm sêmoa gamêŋ dabuŋ ma êjaliŋ Jerusalem tau sa êtiam.” 13 Ŋamalac pebeŋ sênam tauŋ tôŋ jamaŋgeŋ sêkô Apômtau laŋônêm gebe eŋ gêdi aŋga gamêŋ dabuŋ taugoc.