Luke
1
26 Karanka kili-ja ki-Kada jawina nyikungu, na-wini Kaburriyil, wajkaliya kili-ja andalu wu-rumanngulu, nanda-wini a-Miri a-jibiya barrawu Najarrida, baji ki-awarala ki-mayangka Kalili, kili-ja ki-Kada andalu, kanda-arri arninanthangu yiku ki-mirningiyawu, na-wini Jajiba, nyiki-nganji yiku ki-wankalawu ki-Dabida, ka-lhakanba wajkaliya andalu wu-Miri nya-mangaji jawina.
28 Ka-arri, “Bajinda. Jiwini yindaa wirdi Kada, kumba-riyarraba yinku.”
29 Kanda-wardirri nanda-wurdu ngaliwa ka-wukanyi anku, kanumba-wukanyi nanda-wurdu, “Ngalhiyu kiya-wukanyi ngatha nganinya, ngalhiyu?”
30 Ka-wukanyi anku, “Ngabiyarra, barni-wardankaya anmaya! Jumba-riyarrabanji yinku Kada; kulu kinya-rdumala bardarda; baku ka-yanjarrila yindaa nyinku, kulu kinya-wundarrbala na-wini Jijaj. Kiwa- 32 nmala wirdiwalangu nya-mangaji. Kalu-wukanyila li-wulu yiku nyinki-arduwu, ‘Jina nyiki-ardu ki-Kada ki-wirdiwalangu’, nganinya kalu-arrila. Wabarrangu kilu-yibarra nyiki-nganji Dabida wirdiwalangu kinga ki-Kada, kinga alunga liyi-wuluwu liyiku wunyathawu; baku kilu-yibarrala jina Jijaj mili wirdiwalangu kinga wunyathalu, kinga alunga liyi-wuluwu wunyathawu liyiku, kilu-yibarrala ki- 33 Kada nganambajilulu; nayurrngu kiwa-nmala wirdiwalangu kinga barra, waraba nyuwa-rrkulu ngulakari yiku, ngayamantharra yiwa barra wirdiwalangu yurrngumantha arrkula, waraba barra binjawu, bawuji yurrngumantha.”
34 Kulu kanda-wukanyi a-Miri ki-jawinawu yiku, “Ngandarra barra kirna-rdumala bardarda, ngandarra? Jarnini walkurr ngarnalumba, waraba barra katharra-nmanma wingkuru walkurr nya-mirningiya, waraba.”
35 Ka-wukanyi anku jawina, “Ka-lhakanbala yindalu karanka Jawukama ki-Kada karankangu, jiwini wunungu Kada, kiwa-nmala yindaa, kulu ka-yanjarila yindaa bardarda. Kalu-wukanyila yiku li-wulu, ‘Jina kurdukurdu nyiki-ardu ki-Kada jiwini, 36 kurdukurdu’. Kulu nambanda yinkurra-nganji a-Yilijabida, a-bardibardi, kulu wurdula andaa bajiwa bardarda, bijal walkurra ja-yirdardinji wurdula, rra-mangaji barra, ambuliyalu kalu-wukanyi li-wulu anku, ‘Barni-bardarda jandini, waraba anku bardardawu’, nganinya kalu-arri. 37 A-bardibardi jandini; ngalanda a-yalkuyi waraba danda-rdumanma bardarda, kulu kanda-bardibardirri, ngala kawul ilu-ngunda bardarda ki-Kada wula nyanki-wangu, bajiwa nya-mangaji bardarda wurdula andaa. Wirdiwalangu barra Kada, wunungu, waraba barlkibarlki yiwa, yiwa wirdiwalangu, kalngiya barra wunungu jiwini Kada.”
38 Kulu kanda-arri a-Miri, “Marnajingarna a-buyi yiku nyu-wirdiyu nyu-Kada, jarnamba-wirringundayi yiku. Kiwa-nmala nya-bardarda wurdula ngathangka, baku kiwa-yanjarrila, kangka kiya-wukanyi ngatha nganinya.”
Kulu karrila-nda ki-jawinalu, ka-lhuwarri bawuji.