Wasika-à
BITRUS
Ba Sig
Wà Wa Zyun
Bitrus ba sig wasika-à níng jirà aku dang gbam pìkyinn mpìrká yam gàfinn sig á jir shwìn-à big ya sig big á dò shinn Kristi. Ku dinya big rag abig bir pìkyinn á shinn barà Yesu wu n dù nann zu kàng rìghing ma yonki, ma barà Yesu má kàng bi á dunyaru. Shwìnká big ri wa níng, àyúnn-à Yesu Kristi ma kàng bi hing, Shìdun má ya kó ni lada.
1
Mì Bitrus wùn aswam Yesu Kristi, mì ri ba ya ning mpìrká zyun-à Shìdun shig zu sig, ning yag sig àràg í kyìnn n yam sig awín awín mà Pantas, Galatiya, Kapadokiya, Asiya, ma Bitiniya. Shìdun Tayí shig zu sig ning tun sai-à á ninonn. Ku yì hing rag ná shi yannká buwá. Ku sìnn kà Awunwá á kyinn ná ni, Awunwá sa ning ri shi shu kyìkyàr, jirà aning wib Yesu Kristi ma aku tu kyàr ning ma àsàwá.
Asàn Shìdun ma pìkyinn na tag abig kà mònn á pìkyinn ná ni.
Pìkyinn Bir Zyun-à Má Vinn Fig á Vinn Bàna
Ayi swam yan Shìdun zyun-à í Ta Shinn Luyí Yesu Kristi jir shinn barà ku myàng sig ashiyí wàni, n ya sig yi yonki àpyú á jir shinn barà Yesu dù nann zu kàng sig ma yonki mà amir-à ni níng. A jir wàníng ni, yi ri kyab rag yá dìg bu-à ǹsàn. Tàma-à níng yi ri shi kir yonki àpyú zyun-à Shìdun gib sig nu rag kwá ya yi mà wai. Kwá sa sàn ya yi bu nìnànn nímá. Bu-à kwá sa ya yi níng, má swàr fig bàna, má bai fig bàna tìnn. Bigná, ning ká ri bir pìkyinn, gbam Shìdun shi sig á shinn ná ni, ku ri myàng kwonn ma ning hár àyúnn-à wà kinn shinn, kwá zìg zu ning.
Wàníng í bu-à sa ning ri fig àjwár tàma-à níng, kó barà ning ri wa shwìn kim kim su títi nímá. Bu-à big ri zìm bàna, big ri zìm abig yì rag pìkyinn birná í àjai. Zinariya zyun-à ma bai rìg níng má, big ri màg màg fig ma pyìr. Pìkyinn birná zyun-à ning bir sig, wà sàn kab sig zinariya níng, í barà bá màg màg fig ku áni jirà abig myàng wà ning ma ri bir pìkyinn àjai. Wà ma àdòníng Yesu Kristi má swam yan ning má sìnn ning mpìr ùwài àyúnn-à kwá kàng bi áni. Kó barà ning myàng fig ku ma zuná bàna níng, ning ri zìm ku. Ning ri bir pìkyinn ná á byarwá ni, kó barà ning myàng fig ma ku bàna níng. Wàníng í bu-à sa ning ri fig àjwár wàni, àjwár-à hi kab sig gbam wà dídang, jir kai bàna á jir shinn pìkyinn birná ni, Shìdun pinn zu rìghing ning.
10 Sai-à rì níng mpìrká rìi dang kyann jir Shìdun níng, big dang sig jír á shinn àsàn-à Shìdun dang sig rag kwá ya níng. Big yàn barà bá yì byann jír á shinn àsàn-à má bi á byarná ni níng. 11 Big ri zìm abig yì sai-à àyúnn-à hi má sa, ma barà bu-à hi má sa áni. Wàníng í sai-à Awun Yesu Kristi ri tìya big írì shwìn-à Yesu má wa ma àjwár zyun-à má bi ásim. 12 Shìdun tìya byann big rag swàm zyun-à big ri sa níng, big ri sa fíg jir shinnbá bàna, ama í jir shinn ná, àràg barà big dang sig á shinn buká zyun-à ning fig sig mà byar yann aswamká. Big dang sig jír ǹsàn á shinn gbam Awun Kyìkyàr zyun-à bi sig mà wai. Bu káníng bidìm pár yann aswam Shìdun mà wai ri zìm abig yì byann.
Aning Shi Shu Pìkyinn-à Kyìkyàr
13 Aning sa shiri wà ná sa swàm Shìdun. Aning shi ázír ma aning bir pìkyinn ná á shinn àsàn-à ná dìg sai-à Yesu Kristi má bi. 14 Aning wib Shìdun, kada aning zìm abann bu zyun aku tonn gban ning àràg á sai-à ning rì yì fig bu zyun bàna níng. 15 Barà ku zyun-à bar sig ning shi sig shu ma pìkyinn-à kyìkyàr níng, ning má aning shi shu pìkyinn-à kyìkyàr á buká zyun-à na sa bidìm pár. 16 Jir Shìdun dang sig rag, “Aning shi shu pìkyinn-à kyìkyàr, jir kai bàna mì í Shìdun pìkyinn-à kyìkyàr.”
17 Ning ri bar ku Taná á sai-à ning ri vig ku, ku zyun-à ri wà kwonn swàm mpìrká bidìm pár ábibir. Aning shi shu kyinn ná ma zinn, aning wib Shìdun, 18 jir kai bàna ning yì hing bu-à big wa sig jirà abig zìg zu ning á byar bu-à bibaiká zyun-à shi sig á vù yàkúká buyí big. Buká zyun-à zìg zu sig ning níng, í bu-à má bai fig ábai bàna, àràg azurfa kó zinariya, 19 ama ku zìg zu ning ma àsà kyìkyàr bu Kristi zyun-à mpìr má wann sar fig bàna. Kristi shi sig àràg wùn àdùn zyun-à sa fig bu-à bibai bàna. 20 Shìdun shig zu sig ku tun sai-à big màm fig ma dunyaru bàna. Ama barà dunyaru nyàan vinn tàma-à níng, ku bi n tìya big dìrwá dò jir shinn ná. 21 I dò jir shinnwá, ning bir sig pìkyinn ná á byar Shìdun zyun-à gbar dù nann zu sig ku mà amir ki-à ni, n ya ku àgbam. I bu-à sa ning bir sig pìkyinn ná á byar Shìdun, mi ri sìnn zuná á bu-à Shìdun má ya ning.
22 Barà ning wib sig jír àjai-à níng, ning sa kyàr rìghing shinn ná, ning zìm rìghing jàuná. Aning zìm bar dìrná ma pìkyinn ńzyun. 23 Barà Shìdun mà kàng rìghing ning níng, ning shi fig rag àràg yanká zyun-à tabá má wu níng bàna. Ning dìg sig yonki zyun-à má vinn fig ávinn bàna á byar jir Shìdun zyun-à kinn kinn. 24 Jir Shìdun dang sig rag,
“Mpìr jíkwìnn bidìm pár shi sig àràg í byann.
Nsònnbá shi sig àràg í awu byann,
byann-à ma wim hing, awu-à í jwag kìfinn rìg-à.
25 Ama jir Shìdun shi sig hár kinn kinn.”
Jír-à níng, í jir àjwár zyun-à big rì dinya sig ning.