Wasika-à
BITRUS
Ba Sig
Wà Wa Pyànà
Bitrus ba wasika-à níng wà wa pyànà jirà aku twìb mpìrká ri bàg Yesu byur jirà kada abig bàg bu tàg ǹsáng bàna. Mpìrká ri tàg jir ǹsáng níng, big ri dinya mpìrká rag, wà mpìr ma sa àyái, bai fig bàna. Mpìrká káhi áyaubá ni dang rag Yesu Kristi má kàng bi fig á dunyaru bàna. Bitrus dinya mpìrká rag bu-à sa Yesu kàng bi fig bàna hár tàma-à níng, jir kai bàna Shìdun zìm fig mpìrká abig wu kwonn ma bu pyìrbá bàna, ama abig fim bu pyìr-à big ri sa (2 Bit 3:9). Bitrus dang rag àyúnn-à má màg hing, Yesu Kristi má kàng bi.
1
Mì Siman Bitrus mì í fàu Yesu Kristi, mì í wùn aswamwá tìnn. Mì ri ba ya ning, ning mpìrká zyun-à Shìdun sa sig ning bir sig pìkyinn ná á byar Yesu Kristi àràg barà yi bir sig níng. Shìdun ri ya mpìrká bidìm pár pyù jirà abig bir pìkyinn á byarwá ni, ku ri shig fig mpìr bàna.
Asàn Shìdun ma pìkyinn na tag abig kà mònn á pìkyinn ná ni, barà ning yì sig Shìdun ma Shinn Luyí Yesu níng.
Shìdun Bar Mpìrká n Shig Zu Ká Ku Ri Zìm
Gbam Shìdun ya sig yi kó kai bidìm pár, bu-à yi ri zìm á shuyí ni, jirà ayi bàg gbìb Shìdun ǹsàn, ma ayi yì Kristi zyun-à bar sig yi jirà ayi dìg awàiwá ma àsànwá. Shìdun ya sig yi bu ùwài-à ku rì gib sig nu áni rag kwá ya yi níng, jirà aning jùn kwonn ma ku, ma aning zìg zu rìg shinn ná á bu-à bibaiká zyun-à mpìrká kádà á jànn-à ni ri zìm. Jir wàníng aning bir pìkyinn ná ma aning sa bu-à ǹsàn á gbìb Shìdun, ma aning yì swàb kà jírwá. Aning pànn shinn ná, aning tib pìkyinn ná, ma aning shi shuná àràg barà Shìdun ri zìm. Aning shi sa ya jàuná bu-à ǹsàn. Aning zìm mpìrká bidìm pár. Wà na sa hing bu káníng wàni, ná yì Shinn Luyí Yesu Kristi wàni, swàmná má jànn kà fig átai bàna. Ama wà mpìr-à ma sa fig bu ǹsàn káníng bàna, ku shi sig àràg mpìr àfau, ku màm jànn rìghing wà Shìdun tu kìfinn rìghing bu pyìrwá.
10 Jàumí big, aning jijau bàna, aning sa swàm-à Shìdun bar sig ning, n shig zu sig ning jir kàhi níng. Wà na sa hing bu káníng, ná kù fig bàna. 11 Wà má àdòníng, bá pù ya ning pyù-à ná kà lu Shìdun, byar-à Shinn Luyí Yesu Kristi, mpìr apínnyí má na kùrwá hár kinn kinn níng.
12 Má shi má kyab pànn kyann ya ning bu káníng, kó barà ning yì byann rìghing, n pànn hing ma pìkyinn ńzyun níng. 13 Mì ri kyab má sàn ń kyab pànn ya ning bu káníng á pìkyinn ná ni, barà ǹ wu fig ma bàna níng. 14 N yì hing má nonn fig bàna, má wu rìg àràg barà Shinn Luyí Yesu Kristi dinya kyàr sig mì. 15 Bu-à sa mì ri ba ya ning wasika-à níng, í jirà sai-à ma wu hing, aning kyab pànn bu káníng.
Yi Myàng Hing Gbam Yesu Ma Zuyí
16 Buká yi ri dinya ning á shinn barà Yesu Kristi má kàng bi níng, yi ri dang fíg bu-à mpìrká dinya sig yi bàna, ama yi ri dang bu-à zuyí myàng sig. Yi myàng hing gbam Shinn Luyí Yesu Kristi ma zuyí. 17 Sai-à Shìdun Tayí ri swam yan ku, nài jír wann bi á byarwá ni mà byar Tayí Shìdun ni níng, yi shi sig màhàn, nài jír-à hi dang rag, “Wàníng í wùnmí zyun-à mì ri zìm á pìkyinnmí ni wàni.” 18 Yi ma shinnyí, yi fig hing nài jír-à níng ri wann bi mà wai, sai-à yi shi sig ma ku mà shinnkwìnn byar-à zwánnwá vim bìr níng.
19 Barà yi fig sig nài jírwá mà wai níng, yi bir swàb kà tim pìkyinnyí á jírká zyun-à mpìrká ri dang kyann jir Shìdun rì dang sig níng. Ná sa bu-à ǹsàn wà na bir hing pìkyinn ná á jír-à ning fig sig, jir kai bàna jírká hi shi sig àràg í pitila zyun-à ri yar wann bi á byar zufi-à ni hár byar kyàr. Ayar-à hi má yar á pìkyinn ná ni àràg barà asuswir byar kyàr ri yar gbau níng. 20 Bu-à sàn sig aning yì bàna í wàníng: Walai mpìr-à má fig byann jir Shìdun má dang zu yì yìr jír-à hi ma shinnwá. 21 Buká mpìrká rì dang kyann jir Shìdun rì ba sig níng, big ba fíg ma shinnbá bàna. Ama big ba sig àràg barà Awun Shìdun tàg sig big.