3
Shinn Luyí Gib Sig Nu Rag Kwá Kàng Bi
Jàumí big, wàníng í wasika wà wa pyànà zyun-à mì ri ba ya ning. A wasika káníng ni, ǹ ba sig jirà ń dang gbam pìkyinn ná, ń kyab pànn ya ning bu káníng jirà aning kyab íri bu-à ǹsàn. Mì ri zìm aning kyab pànn jírká zyun-à mpìrká rìi dang kyann jir Shìdun níng dang sig, ma aning wib jir Shinn Luyí Yesu Mpìr Apínnyí, zyun-à yann aswamká dinya sig ning níng. Bu-à mì ri zìm ń dinya ning tàma-à níng bàna, àyúnn-à dunyaru ma nyàan vinn mpìr bibaiká káhi má zu bi, shubá í shu abann àjwár bu dunyaru. Bá màm jwann ning, ning zyun-à ning shi sig á gbìb Shìdun. Bá bib rag, “Yesu zyun-à gib sig nu rag, kwá kàng bi níng, tàma-à níng kwá áni rà? Yàkúká buyí wu rìghing á ninonn, ama hár tàma-à níng, í barà ku kàng bi fig bàna. I barà kó kai bidìm pár ri yag àràg barà big rì màm sig dunyaru.” Mpìr káníng yì rìghing rag, wàrì níng, í Shìdun màm síg nì jànn-à níng ma nu jír-à ku dang sig. Ku màm sig jànn-à á jìnn ni áyau zàpìr, jànn á jìnn ni shi kà sig á zàpìrká ni. Ama mpìr káníng sa shi rag big yì fig bàna. Bu-à ku rì gban sig mpìrká wàrì níng ma kàhi í zàpìr, í yor-à ku rì tir bi sig níng. Ma jírwá níng hi, ku sìnn sig waisháu ma jànn-à á jinn ni jirà aku du swànn ma pyìr. Ku sìnn gbam sig sái àyúnn-à kwá wà kwonnwá. Ayúnn-à níng hi, mpìrká zyun-à ngàng sig jir Shìdun níng, má kà lu pyìr.
Jàumí big, á byar Shìdun, àyúnn ńzyun shi sig àràg ji dubu zyun. Ji dubu zyun á pyànnwá ni shi sig àràg í àyúnn ńzyun. Kada aning màm jànn bu-à níng bàna. Shinn Luyí ri wu tag fig dìr ma nu-à ku gib sig, àràg barà mpìrká káhi ri kyab níng bàna. Ku ri bàg ning ádàn, jir kai bàna ku zìm fig mpìrká abig wu kwonn ma bu pyìrbá bàna, ama abig fim bu pyìr-à big ri sa.
10 Barà ajwú ri kà á luyí ni, yi ri yì fig bàna níng, í barà àyúnn-à Shinn Luyí má bi áni níng, má shi áni tìnn. Ayúnn-à níng hi, waisháu má bab jànn rìg ma nài yán ngbam nímá. Buká shi sig mà waisháu-à ni bidìm pár má swànn gban rìg. Jànn-à á jìnn ni ma buká shi sig áni bidìm pár má bab jànn rìg tìnn. 11 Barà bu káníng bidìm pár má bab jànn rìg níng, sàn sig aning shi írì swai shu-à wà áni rà? Aning shi shu kyìkyàr á pyànn Shìdun. 12 Barà ning ri shi kir àyúnn bu Shìdun níng, aning bir pìkyinn ná áni jirà àyúnn-à níng hi aku bi kíni. Ayúnn-à níng hi, waisháu má pànn rìg pyìr, àyúnn big asuswirká bidìm pár má zir kìfinn rìg. 13 Buyí, bu-à yi ri shi kir bàna, yi ri shi kir àyúnn-à waisháu àpyú ma jànn àpyú má zu bi, byar-à mpìr ǹsànká má shi àràg barà Shìdun gib sig nu níng.
14 Jàumí big, aning myàng barà ning ri shi kir àyúnn-à níng hi níng, aning kar sa barà ná shi shu ǹsàn ma shu kyìkyàr á pyànn Shìdun jirà aning jùn kwonn ma ku. 15 Aning myàng bu-à sa Shinn Luyí bi fonn fig bàna níng, ku ri zìm aku zìg zu ning á bu pyìrná ni ḿpyim, àràg barà Shìdun ya sig jàuyí Bulus yar aku ba ya ning níng. 16 Wàníng í bu-à Bulus ri ba kyann kó ákaun wà ku ma ri zìm aku ba á shinn bu-à sa Shinn Luyí bi fonn fig bàna. Yìr buká ku ri ba níng, wà dàkí tù hing wàni. Mpìrká zyun-à yì fig bu zyun bàna níng, ri vim bìr bu-à ku ba sig níng, á gbìb zyun-à shi fig bàna, àràg barà big ri sa kyann á buká ká big ba sig á jir Shìdun ni. Wàníng big ri gbar bi yá shinnbá ki.
17 Ama ning jàumí big, barà ning yì rìghing rag, mpìr bibai káníng ri zìm abig tonn gban ning níng, aning sar gbam wàni, jirà kada abig gbar ta kà ning á gbìb ajann, jirà kada aning fim gbìbná zyun-à ning shi sig áni níng bàna. 18 Aning yì swàb kà Shinn Luyí Yesu Kristi Mpìr Apínnyí níng, ma àsànwá. Mpìrká abig swam yan ku tàma-à níng hár kinn kinn. Aku shi àdòníng.