Wasika-à Bulus Ba Ya Sig
TIMOTI
Wà Wa Pyànà
Ayau wasika-à níng ni, Bulus dang gbam Timoti pìkyinn rag, aku bà kyinn áyau shwìn-à ku ri wa á dò shinn Yesu Kristi, aku dang kyann jir Yesu, aku bàg bu tàg àjai. Bulus ri zìm a Timoti shi shu àràg ku barà ku ri bir pìkyinn, mi ri sa muyar, mi ri zìm mpìrká, mi ri wa shwìn. Sai-à Bulus ba sig wasika-à níng, suwá nyàan màg barà kwá wu.
1
Wasika-à níng í mì Bulus ǹ ba síg nì, mì í àsàin-à Shìdun sìnn sig mì ń shi wùn aswam Yesu Kristi. Ku swam bi síg mì àjirà ń dinya mpìrká jir yonki zyun-à kwá ya káníng. Yonki-à níng hi yi ri dìg á byar Yesu Kristi ni.
To, mì ri bib kà wù, Timoti, wùn zyun-à mì ri zìm wàni. Tayí Shìdun ma Shinn Luyí Yesu Kristi abig wìr kà ya wù àsàn, abig myàng ashiwú, abig ya wù pìkyinn na tag.
Bulus Dang Gbam Timoti Kyinn
To, Timoti, barà à shi síg nì wùnmí á gbìb Yesu ni níng, mì ri swam yan Shìdun. Mì ri sa swàm Shìdun ma kyinn-à mìmìg àràg barà yàkúmí big rì sa sig wàrì. Mì ri kyab wù fi ma àyúnn, mì ri vig Shìdun á shinnwú ni. Mì ri kyab barà yi ma wù rì gàb sig dìr, wù rì kig sig mínn níng. Mì ri zìm ń myàng zuwú jirà ń fig àjwár. Mì ri kyab barà à bir sig pìkyinnwú ńzyun á dìr Shìdun. Wàníng í barà yàkúwú Luwisa ma nàwú Afiniki big má, big rì bir sig pìkyinnbá ńzyun á dìr Shìdun ni tìnn. N yì hing wù má, à bir sig pìkyinnwú àdòníng tìnn. Jir wàníng, mì ri kyab pànn wù, Timoti, kada á màm jànn rìg swàm zyun-à Shìdun ya sig wù sai-à ǹ tib sig wù vù á shinn-à ni níng bàna. A kyab pànn swàm-à hi, á sa. A yì hing barà Shìdun ya sig yi Awunwá níng, ku ya fíg yi Awunwá jirà ayi shàr zinn bàna. Ama ku ya síg yi jirà ayi shi ma gbam, ma ayi zìm mpìrká, ma ayi pànn shinnyí.
To, kada á shàr zunái barà wá dinya mpìrká jir Shinn Luyí Yesu bàna. Kada á shar zunái jirà ǹ shi sig á tonn fi-à ni jir Shinn Luyí Yesu bàna tìnn. A wim pìkyinn á dang jir Yesu, kó wa shi sig á shwìn àràg barà mì má, mì ri wa shwìn níng. A sìnn pìkyinnwú rag, Shìdun má ya wù gbam barà wá sar gbam áyau shwìn-à hi ni. A yì hing Shìdun zìg zu sig yi áyau bu pyìryí ni, jirà ayi shi mpìr kyìkyàrká buwá. Ku zìg zu fíg yi jir bu ǹsànká yi sa ya sig ku níng bàna. Ku zìg zu síg yi á dò jir àsànwá ma pìkyinn azìmwá. Bu-à ǹsàn ku sa ya sig yi níng, ku sa síg á sai-à ku màm fig ma dunyaru bàna. Ku sa sig bu-à níng á jir shinn swàm bu-à Yesu sa ya sig yi níng. 10 Ama buyí kàm, yi rì yì fig ma wàníng bàna, sái wà ku tìr bi wùnwá Yesu Kristi á dunyaru, jirà aku zìg zu yi, í wà yi myàng yì swàm bu ǹsàn-à Shìdun sa sig. Kristi bi n kan dim rìghing barà ki má na kùr á byaryí ni. Ku tìya sig yi jir àjwárwá á shinn yonki zyun-à má vinn fig ávinn bàna hár kinn kinn.
11 To, jir shinn jir àjwár-à níng, Shìdun sìnn kà sig mì ń shi wùn aswam Yesu, ń dinya kyann mpìrká jír-à hi, ma ń tàg big. 12 Tàma-à níng, mì ri wa shwìn á dò jir shinn swàm Yesu. Ama ǹ gib fig kyinn bàna, jir kai bàna ǹ yì hing mpìr-à ǹ bir sig kyinnmí á dìrwá ni níng, kwá myàng kwonn ma bu-à ku ya kà sig á vùmí ni níng, hár àyúnn-à kwá kàng bi. 13 To, Timoti, á bàg jír-à ǹ tàg sig wù níng ma kyinn ńzyun. A bir pìkyinn á dìr Yesu ni, á zìm mpìrká, jir kai bàna bu káníng í buká shi sig á gbìb Yesu Kristi ni. 14 Wàníng má, á sa swàm ma bu ǹsànká Shìdun ya sìnn sig á vùwú ni níng. Awun Shìdun zyun-à shi sig á kyinnyí ni níng, á sa swàmwú ma gbamwá.
15 A yì hing mpìrká ri bàg Yesu mà jànn Asiya big bidìm pár big dà fim rìghing mì. Hár Fijalas ma Harmajanas bidìm, big dù dà fim rìg mì. 16 Shinn Luyí aku myàng ashi mpìrká á lu Unasifaras, jir kai bàna ku dang tag wann rìghing pìkyinnmí kàun nìnànn nímá. Ku sa fig zunái barà ǹ shi sig mà tonn fi-à ni níng bàna. 17 Barà ku bi fòr á finn swann Roma ni, ku bi yàn kyann mì kyann kyann, hár n bi dìg mì. 18 Shìdun aku myàng ashiwá àyúnn-à Yesu má kàng bi. A yì hing barà ku rì sa sig mì bu ǹsàn nìnànn nímá mà finn swann Afisa.
Bulus Dinya Timoti Rag Aku Bà Kyinn á Shwìn-à Ku Ri Wa