Wasika-à Bulus Ba Ya Sig Mpìrká Mà
KOLOSI
Bulus ba sig wasika-à níng, jir kai bàna ku fig big rag mpìrká ri bàg Yesu mà Kolosi mpìrká káhi áyaubá ni ri tàg jir ǹsáng, mi ri sar gbam mi ri dang rag sàn sig mpìrká abig wib buká zyun-à shi sig ma gbam, abig wib íri Shìdun áwinwá ni bàna. Big tàg mpìrká rag wà ba zìm abig wìm zu, to, abig ji buká káhi bàna. Bulus ba sig wasika-à níng jirà aku dinya big rag buká big ri tàg níng í àjai bàna. Ku dinya big rag gbìb Yesu íri gbìb-à mpìr má wìm zu áni.
1
Bulus Bib Kà Mpìrká Mà Kolosi
Wasika-à níng í mì Bulus ǹ ba síg nì, mì zyun-à Shìdun zìm sig rag ń shi wùn aswam Yesu Kristi. Yi ma wunzàyí Timoti ri bib kà ning, ning mpìrká ri bàg Kristi ma pìkyinn ńzyun mà finn swann Kolosi. Ning shí nì mpìrká bu Shìdun.
Tayí Shìdun aku wìr kà ya ning àsàn, ma aku ya ning pìkyinn na tag.
Bulus Vig Shìdun á Jir Shinn Mpìrká Ri Bàg Yesu
Yi ri sa kyann Shìdun Ta Shinn Luyí Yesu Kristi ísoko, sai-à yi ma ri vig ku á jir shinn ná ni, jir kai bàna yi fig big rag, ning shi sig ma pìkyinn bir á jir Yesu Kristi ni, ning ri zìm mpìrká bu Shìdun tìnn. Yìr bu-à sa ning ri gbar gbam dìrná, mi ri zìm mpìrká bu Yesu àdòníng, í jirà ning ri kyab pànn kyann ma bu-à Shìdun sìnn ya sig ning mà wai níng. Ning fig rìghing bu-à shi sig áni sai-à big dinya sig ning jir àjwár-à á shinn Yesu ni, wà zyun-à í jir àjai. Jír-à big dinya sig ning níng, ri sa swàm bu-à ǹsàn kó byar wà áni á dunyaru bidìm. Mpìrká ri fig, mi ri bir pìkyinn áni. Ning má, sai-à ning fig jag sig jír-à hi barà Shìdun ri sa mpìr wà ǹsàn níng, hár jír-à hi zìg bi swàm bu ǹsàn á kyinn ná ni tìnn. Jír-à hi í Abafaras jàu swàmyí zyun-à yi ri yan kyinnwá níng, ku í àsàin-à dinya sig ning jír-à hi. Buwá ku ri sa swàm Yesu ma kyinn ńzyun dò jir shinn ná. I ku dinya síg yi í nì rag, Awun Shìdun ri sa swàm á kyinn ná ni, hár ning ri zìm mpìrká bu Shìdun.
Barà yi ma Timoti fig big rag, ning ri sa wà ǹsàn àdòníng, í bu-à sa yi ri vig kyann Shìdun jir shinn ná. Yi ri vig ku rag, aning yì vinn rìg kó kai bidìm pár bu-à ku ri zìm aning sa. Yi ri vig ku rag, aning shi mpìr yar, aning yì bu-à Awun Shìdun ri tàg ning, 10 jirà aning shi shu àràg barà Shinn Luyí ri zìm, ma aning sa kyann bu-à kyinnwá má jwar áni, jirà swàm-à ná sa bidìm pár aku zu shinn, ma aning yì swàb kà tim jir Shìdun. 11 Barà Shìdun í àsàin-à shi sig ma gbam níng, aku ya ning gbamwá, jirà aning bà kyinn, ma aning tib wann pìkyinn, ma aning fig àjwár. 12 Aning sa Tayí Shìdun ísoko barà ku sìnn kà sig yi ayi kà áyau mpìrká buwá zyun-à shi sig áyau àyar mà byar kùrwá ni. 13 Ku zìg zu sig yi á byar zufi. Tàma-à níng yi shi fig rag áyau gbam Shaitan bàna. Ku zìg bi yi á byar-à wùn azìmwá ri na kùrwá níng. 14 Wùnwá níng wa zu rìg yi á vù Shaitan, hár n sa ku yafa ya rìghing yi bu pyìrká yi sa sig.
Kristi Kab Síg Nì Bu Bidìm Pár
15 Kó barà mpìr ri myàng fig Shìdun á zu bàna níng, Kristi ri tìya mpìrká barà kyinn Shìdun shi sig áni, ku zu síg Shìdun. Kristi shi sig áni daka sai-à big màm fig ma kó bu zyun bàna. Ku kab síg nì bu bidìm pár. 16 I ku Wùn Shìdun ma Tawá Shìdun màm sig bu bidìm pár, bu-à mà wai, kó bu-à á jìnn ni, kó bu-à big ri myàng ma zu, kó bu-à big ri myàng fig ma zu bàna, bidìm pár ku màm síg nì, àràg yann aswamwá mà wai, ma àgbamká mà wai, ma kùrká, ma mpìrká shi sig ma gbam. Buká big màm sig bidìm pár í buwá tìnn. 17 Ku kà síg nì kó kai bidìm pár á pyànn. Ku í àsàin-à ri myàng kwonn ma buká bidìm pár. 18 Ayau mpìrká ri bàg Shìdun bidìm, ku shí nì àgbam-à. Big shi àràg í dìrwá, ku shí nì shinn-à. Ku í àsàin-à ri ya yonki. Ayau mpìrká wu sig níng, ku dù jag síg nì mà amir-à ni, àjirà aku shí nì àgbam-à áyau mpìrká ni. 19 Shìdun sìnn kà shinnwá ma gbamwá ma nsònnwá á dìr Yesu ni, ku zìm sig àdòníng. 20 Wàníng má, á jir shinn wùnwá ni, Shìdun jùn kwonn ma kó kai bidìm pár, bu-à á jìnn ni, kó bu-à mà wai, barà wàníng wu sig ki mà atàm bín-à ni. Jir wàníng í bu-à sa yi dìg gbìb n bi á byar Shìdun.
21 Wàrì níng, ning ri jùn kwonn fig ma Shìdun bàna. Ning rì í mpìr azíbká buwá á jir bu bibai-à ning ri kyab, mi ri sa níng. 22 Ama tàma-à níng Shìdun jùn kwonn hing ma ning á jir shinn ki-à Kristi wu sig, jirà aku sìnn kàng ning mpìr kyìkyàr ma aning shi mpìrká bàna ma bu pyìr, jirà kada a mpìr dang bai ning á pyànnwá ni bàna. 23 Aning sar gbam á pìkyinn birná ni, ma aning tib bàg barná. Kada aning zìg zu pìkyinn ná á jir àjwár-à ning fig sig níng ni bàna. Jir àjwár-à níng big dinya rìghing mpìrká bidìm pár á dunyaru. Mì Bulus mì ri dinya mpìrká jir àjwár-à níng.
Swàm Bulus á Jir Shinn Mpìrká Bu Shìdun
24 Tàma-à níng, mì ri fig àjwár á jir shwìn-à mì ri wa á jir shinn ná ni, jir kai bàna Kristi wa jag síg nì shwìn á shinnyí ni. Barà mì ri wa shwìn níng, yi ma ku í zyun tìnn. Mpìrká ri bàg ku, big shi sig àràg í dìrwá. Jir wàníng í bu-à sa mì ri fig àjwár barà mì ri wa shwìn á shinn ná ni. 25 N kàng rìghing mpìr-à ri sa swàm Shìdun barà ku ya kà sig swàmwá á vùmí ni jir shinn ná, jirà ń dinya gban rìg mpìrká jírwá. 26 Bu-à Shìdun rì tàm sig á ninonn níng tàma-à níng ku tìya rìghing mpìrká buwá. 27 Ku ya sig mpìrká buwá gbam abig dinya mpìrká kádà jír bu-à ku tàm sig níng. Bu-à ku tàm sig níng, í Kristi barà wàníng shi sig á pìkyinn ná ni, ná na kwonn kùr ma wàníng. 28 To, yi ri dinya kó ni bidìm pár jir Kristi. Yi ri twìb big byur, mi ri tàg big jir Shìdun ma yar-à yi shi sig ma kàhi, jirà kó ni ma kwonn hing ma Kristi, aku kinn mpìr Kristi. 29 Jir wàníng, í bu-à sa mì ri sa swàm ùwài nímá, mi ri kar ngang ma swàm-à níng, bar gbam-à Kristi ri ya mì.