Wasika-à
YAKUBU
Ba Sig
Yakubu ba ya sig mpìrká bu Shìdun bidìm pár ká yam gàfinn yag sig á dunyaru ( Yak 1:1). Ku ba sig rag ayi shi shu kyìkyàr, kada ayi zìm bu zyun aku màg màg fig yi bàna, ayi myàng kó ni bidìm pár í bu ńzyun á byaryí ni, ayi myàng ashi mpìr ashiká, ayi gbar dù nann shinn bàna, ayi vig kyann Shìdun. Ku dinya yi rag íri wà yi ri bir pìkyinn níng màg hing bàna, ama ayi sa swàm-à má tàg rag yi ri bir pìkyinn á byar Yesu Kristi. Jír-à yá dang bidìm pár aku shi jír-à sìsàn.
1
I mì Yakubu fàu Shìdun ma fàu Shinn Luyí Yesu Kristi. Mì ri ba ya ning, ning mpìrká á Israila, ká yam gàb fim sig awín awín á jànn-à ni. Mì ri bib kà ning.
Aning Vig Shìdun Aku Ya Ning Yar
Wunzàmí big, sai-à shwìn nìnànn nímá ma bi hing á pyànn ná ni, kada aning gib kyinn bàna. Aning sìnn kàng rìg bu káníng aku shi í bu àjwár, jir kai bàna ning yì hing wà shwìn ma dìg hing ning jirà aku màg màg fig ning barà ning bir sig pìkyinn ná á byar Yesu ni, sái ná myàng shwìn-à hi má sa ning barà ná tib swàb kà pìkyinn ná. Sái dái aning fim muyar aku sa kinn swàmwá á kyinn ná ni jirà aning shi shu sìsàn, aning kinn mpìr jíkwìnn, kada bu zyun aku dà ning bàna.
To, áyauná ni mpìr zyun ma bàna ma yar barà kwá sa bu zyun, aku vig Shìdun rag, a wàníng tìya ku barà kwá sa. Shìdun ri tìya kó ni ma kyinn ńzyun, ku ri bib fig abau bàna. To, ama mpìr-à ma vig Shìdun, kada aku gàb fim pìkyinnwá pyànà aku kyab rag, kwá dìg rà, kó kwá dìg fig bàna rà. Aku kyab àdòníng bàna. Barà ku vig ma kyinnwá pyànà níng, ku shi sig àràg í zàpìr-à wàu ri gbar ning. 7-8 Mpìr-à ma sìnn fig pìkyinnwá ńzyun áyau bu-à ku ri sa bàna, kada aku bir pìkyinn rag, kwá dìg bu zyun á byar Shìdun ni bàna. Kwá pànn fig shinn bu-à kwá sa bàna.
Bu Dunyaru Má Vinn Rìg
To, mpìr ashi zyun-à ri bàg Yesu, ku shi fig mpìr ùwài á dunyaru bàna, ama aku sa àyán barà Shìdun sìnn sig ku mpìr ùwài á pyànnwá ni. 10 Mpìr bài, aku sa àyán wà Shìdun ma sìnn kàng ku mà sim á byarwá ni, jir kai bàna bàiwá má vinn rìg kíni, àràg awu buká. 11 Ayúnn-à ma nann zu bi hing, má fàn gban awúnnká má wu vinn rìg, hár awu buká hi má jwag kìfinn vinn rìg tìnn. Asànwá má vim bìr rìg. Wàníng í barà mpìr bài má, kwá wu rìg áyau swàmwá ku ri sa jirà aku dìg bài.
Byar-à Shwìn Bi Sig
12 Mpìr-à ma ri tib pìkyinnwá á shwìn, á sim kwá fig àjwár, jir kai bàna wà kwa sar gbam hing, í wà kwá bi dìg ladawá, wà í yonki zyun-à Shìdun gib sig nu rag kwá ya mpìrká ri zìm ku níng. 13 Sai-à bu ma màg màg fig mpìr jirà aku sa bu-à bibai, kada aku dang rag, bu-à hi bi sig á byar Shìdun, mi ri màg màg fig ku í ni bàna. Shìdun kyinnwá kim, bá màg sar fig ku ma bu-à bibai bàna. Ku bó, kwá màg fig mpìr ma bu-à bibai bàna tìnn. 14 Ama bu-à ri màg màg fig mpìr í bu-à bibai zyun-à ku ri zìm á kyinnwá ni. Bu-à hi shi ya sig ku àràg ayàr ri pànn ku. 15 Mpìr-à ma na hing abann jirà aku sa bu-à bibai, bu-à hi má zìg bi ya ku swàm bu pyìr. Swàm bu pyìr bó, sai-à ma wài hing, í wà má zìg bi ki. 16 Wunzà azìmmí big, kada abig tonn gban ning bàna. 17 Bu-à ri bi mà byar Shìdun ni, íri bu-à ǹsàn bidìm, bu-à bibai bàna áni. Ku Shìdun àsàin-à màm sig buká ri yar á dunyaru bidìm. Buwá ku vim bìr fig ávim bìr bàna, byar-à ku shi sig, zufi bàna. 18 Ku ma shinnwá ku kyab síg nì, n sìnn kà sig yi ma jírwá zyun-à shi sig ma gwangga, jirà ayi shí nì buká wà jijag áyau bu-à ku màm sig bidìm pár.
Mpìr Aku Sa Swàm Ma Jir Shìdun
19 Wunzà azìmmí big, wà mpìr ma dang hing jír aning fig kíni, ama kada aning dang kíni bàna. Aning nànn àgùnn kíni bàna tìnn, 20 jir kai bàna swàm sìsàn-à Shìdun ri zìm níng, ri zu bi fig áyau àgùnn bàna. 21 Jir wàníng, aning dà fim rìg kyinn-à bibai kó wà áni, ma swàm bu pyìr. Sái jír-à Shìdun tàg kà sig á kyinn ná ni níng, aning zìg í kyinn ńzyun, aning wib ku. Jír-à hi shi sig ma gbam barà kwá pinn zu yonkiná. 22 Mpìr-à ma ri fig jir Shìdun ma sung átai, ku ri tonn gban í shinnwá. Sái aku sa swàm ma kàhi. 23 Mpìr-à ri fig ma sung átai àdòníng, shi sig àràg mpìr-à pànn sig adìn ku ri myàng barà zwánnwá shi sig áni. 24 Kwa myàng hing myàng myàng, í nànn-à hi ku dù mì yag rìg-à, n màm jànn rìghing barà ku nìm myàng sig áni. 25 Ama mpìr-à ma fig hing doka Shìdun wà zyun-à má zìg zu ku á bu pyìrwá ni, n ma ri sa swàm ma kàhi, kwá shi fig àràg mpìr-à ri fig átai, mi ri màm jànn níng bàna. Mpìr-à níng swàmwá má zu shinn.
26 To, wà mpìr zyun-à ma ri sìnn kàng shinnwá ku í mpìr-à ri wib Shìdun, ama ku ri mib fig nuwá bàna, ku ri dang bu-à kyinnwá ri zìm, to, buwá ku tonn gban sig shinnwá átonn gban, Shìdun bàgwá níng ku ri bàg átai. 27 Irì bàg-à Tayí Shìdun ri zìm a mpìr bàg ku níng, í àràg wàníng, wato mpìr aku myàng kwonn ma uwà kiká, ma yann kiká bàna ma mpìr-à má sa shang big, aku bi sa shang big. Hár ma aku zìg zu rìg shinnwá áyau bu-à bibai á dunyaru tìnn.