Jir Ajwár Zyun-à
YOHANNA
Ba Sig
Yohanna ba sig tarkada-à níng jirà mpìrká zyun-à ma jangga hing abig bir pìkyinn áni rag Yesu í wùn Shìdun, Yesu í àsàin-à má pinn zu mpìrká, ku í zyun-à Shìdun rì gib sig nu rag kwá swam bi níng, jirà mpìrká zyun-à ma bir hing pìkyinn áni abig dìg yonki kinn kinn (Yoh 20:31). Tarkada-à hi ri dang rag mpìrká káhi bir pìkyinn áni n dìg yonki. Mpìrká káhi ngàng wà bá bir pìkyinn áni, big dìg fig yonki bàna. Yohanna ba sig jír nìnànn nímá áshinn barà Yesu ri ya mpìrká yonki kinn kinn. Yesu shí nì gbìb-à, ku shí nì àjai, ku shí nì yonki (Yoh 14:6). Tarkada Yohanna ri tìya yi barà Yesu sa sig swàmwá áyau jírká ku dang sig àràg zàpìr, brodi, àyar, awan bín, aza àdùn, ku dang sig jír káníng jirà ayi yì rag ku ri dang shinnwá.
1
Yìr Jír Kàng Mpìr, Yìr Jír-à Hi í Yesu Kristi
Sai-à Shìdun màm fig ma jànn-à bàna, mpìr zyun shi sig ma ku, zìnnwá í Yìr Jír. Ku ma Shìdun í bu ńzyun, Yìr Jír-à níng í Shìdun tìnn. Sai-à big màm jag sig jànn-à á jìnn ni níng, Yìr Jír-à níng shi sig ma Shìdun. Shìdun sìnn kà Yìr Jír, ku ma wàníng màm kó kai bidìm pár á bìr-à ni. Shìdun màm fig bu zyun ku áwinwá ni bàna, kó kai ku ma Yìr Jír. Yìr Jír-à níng í àsàin-à shi sig ma yonki. Yonki-à níng ya bi sig mpìrká àyar. Yonkiwá í àyar, àyar-à má yar kàng kwìb vinn rìg fi. Ayar-à níng, fi má sìr kan dim sar fig bàna.
Shìdun swam bi wùn aswamwá zyun, big ri bar ku Yohanna. Ku bi sig aku dinya mpìrká jir àyar-à níng, jirà mpìrká abig fig, ma abig bir pìkyinnbá áni. Yohanna ma shinn dìrwá ku í àyar-à hi bàna, ama ku bi sig jirà aku dang jír á shinn àyar-à hi ni. Yìr Jír-à níng í àyar àjai, zyun-à bi sig á jànn-à ni, jirà aku yar kàng kwìb vinn rìg mpìrká bidìm pár.
10 Ku shi sig á jànn-à ni, wà zyun-à Shìdun màm sig jir shinnwá. Ama mpìrká á jànn-à ni myàng yì fig ku bàna. 11 Ku bi sig á jànnwá ni, ama mpìrká á jànnwá ni ngàng ku. 12 Ama mpìrká zyun-à shà ku n pànn sig ku vù pyànà, n bir sig pìkyinnbá á byarwá ni níng, ku ya sig big gbam abig shi yannká bu Shìdun. 13 Mpìr káníng kàng rìghing yann Shìdun. Ama big shi fig àràg barà big ri mà mpìr bàna. Shìdun ma shinnwá í Tabá.
14 Yìr Jír-à níng kàng rìghing mpìr, ku shi hing áyauyí ni. Ku í mpìr-à mònn sig ma pìkyinn sìsàn ma jír àbyann. Yi myàng hing gbam swàmwá zyun-à ku sa sig. Swàm buká ku sa sig níng, í bu-à yi yì rag ku bi sig mà byar Tawá ni àjai.
15 Yohanna dang hing jír àbyann n rag, “Mpìr-à ma bi ásimmí ni níng, mpìr-à hi í àgbammí, jir kai bàna ku rì shi bab sig buwá áni, tun daka sai-à big mà fig ma mì bàna.”
16 Yi bidìm pár, yi dìg hing bu-à ǹsàn á shinnwá ni. Buká nìnànn nímá yi dìg hing, ku sa ya hing yi àsàn nìnànn nímá. 17 Shìdun ya sig dokawá big á vù Musa ni, ama àsànwá ma jír àbyannwá, ku ya kà sig kàhi á vù Yesu Almasihu. 18 Walai mpìr-à myàng sig Shìdun ma yìr zuwá, sái dái wùnwá yì sig ku í nì, kwá áwinwá ni. Ku ma Tawá í bu ńzyun. Ku í àsàin-à dinya sig yi barà Tayí shi sig áni.
Jir Shìdun Zyun-à Yohanna Asàin Batisma Dang Sig
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Yahudawaká mà Urushalima swam yag àgbam mpìrká ri twìb swànn bu á pyànn Shìdun ni, ma Lawiyaká, jirà abig yag bib byann Yohanna ku í ni rà.
20 I byar-à ku dang jírwá àjai, ku sa fig yipyàr bàna, n dang rag ku í Almasihu bàna.
21 Big bib ku n rag, ku í ni rà? Ku í Iliya rà?
Ku dang rag, a a! Ku í Iliya bàna.
Big bib jakàng ku n rag, ku í mpìr-à Shìdun má swam bi à byarbá ni rà?
Ku dang rag, “A a!”
22 I wà big bib jakàng ku, aku dinya big ku í ni rà. Bu-à sa níng, big ri zìm abig zìg kàng yag abig dinya kàng mpìrká swam bi sig big níng, aku dinya big, ku í swai mpìr kai rà.
23 Yohanna dinya big jír zyun-à Ishaya rì ba sig n rag,
“I nài abormí ri su bi mà awúnn-à ni
ri dang rag, abig gbar lafinn gbìb-à gwor sig níng,
jirà Shinn Luyí má kyann áni.”
24 Mpìr káníng big í Farisawaká swam bi sig big ínì. 25 I wà mpìr káníng bib ku n rag, “Wà wù má í Almasihu bàna, wù má í Iliya bàna, wù má í Wùn Aswam Shìdun zyun-à ku dang rag kwá swam bi níng bàna tìnn, bu-à sa wù ri wau dìr batisma í jir kai rà?”
26 I wà Yohanna dinya big n rag, “Bumí, mì ri wau dìr batisma ma zàpìr, ama mpìr zyun sar sig áyauná ni, ning yì fig ku bàna. 27 Ku í zyun-à má bi ásimmí ni, í zyun-à ǹ fòr fig wà má fìnn jùr tabarwá bàna.”
28 Bu káníng bidìm pár rì sa sig mà Baitanya mà Ning Urdun mà jann mà byar-à Yohanna ri wau dìr batisma.
Yesu í Adùn Shìdun
29 Na kyàr byar-à, sái Yohanna myàng Yesu ri bi, ku dang rag, “Aning myàng, wàníng í wùn àdùn Shìdun zyun-à má zìg zu kó ni á bu pyìrwá ni bidìm par. 30 Wàníng í mpìr-à ǹ dang rag, kwá bi ásimmí ni, ku í àgbammí, jir kai bàna ku rì shi bab sig sai-à big rì mà fig ma mì bàna. 31 N rì yì fig wà í ku bàna, ama ǹ bi sig jirà ń tìya ning ku, ning mpìrká á Israila, í bu-à sa mì ri wau dìr batisma ma zàpìr.”
32 I byar-à Yohanna dang rag, “N myàng hing barà Awun Shìdun rì tìg wann bi n kir wann á shinn Yesu ni àràg àlàb. 33 N rì yì fig wà í ku bàna. Sai-à Shìdun swam bi mì n rag ń wau dìr batisma níng, ku dinya mì rag, mpìr-à ma myàng Awun Shìdun ma tìg wann bi á shinnwá ni, ma kir sig, ku í àsàin-à má wau dìr batisma ma Awun Shìdun. 34 N myàng hing, í bu-à má bib fig abib bàna, wàníng í Wùn Shìdun àjai.”
Yann Sukà Yesu Big Wà Jijag
35 Na kyàr byar-à, Yohanna sar sig ma yann sukàwá big pyànà. 36 Sái ku myàng Yesu ri wam zu yag, ku dang rag, “Aning myàng wàníng í Wùn Adùn Shìdun.”
37 Barà yann sukà pyànà káníng myàng àdòníng, sái big kan bàg yag rìg Yesu. 38 Yesu myàng vim bìr bi big, big ri kan bàg yag ku ásim, ku bib káníng n rag, “Ning ri yàn kyann í kai rà?”
I byar-à big bib ku rag, “Wù ri shi áni rà? Rabbi!” (Yìr jír-à níng í Malam.)
39 Ku dinya big n rag, abig bi myàng. Sai-à hi àyúnn-à dab gang rìghing, àràg àsháu yina. Big bàg yag ku n yag myàng byar-à ku shi sig. Ku ma káníng shi sig í zyun hár fi.
40 Ayaubá big pyànà níng, big fig hing jir Yohanna mi ri bàg Yesu, zyun áyaubá ni í Andarawus wunzà Siman Bitrus. 41 I byar-à ku yag yàn dìg bi shunwàuwá Siman, ku dinya wàníng n rag, “Yi dìg hing Almasihu zyun-à Shìdun gib sig nu rag kwá bi níng.” (Yìr Almasihu í Kristi.) 42 Sái ku í wàníng í zìg yag rìg-à mà byar Yesu.
Yesu myàng ku n dang rag, “Wù í Siman wùn Yohanna, bá bar wù Kefas (Bitrus).” Yìr jír-à níng í abàn.
Yesu Bar Filibus Ma Nataniel Abig Bàg Ku
43 Na kyàr byar-à, Yesu ri zìm aku yag mà Galili. Ku yag yàn dìg Filibus, n dinya wàníng n rag a wàníng bàg ku. 44 Filibus í mpìr-à mà Batsaida, mà lu Andarawus ma Bitrus tìnn. 45 I wà Filibus yag dìg Nataniel, n dinya wàníng rag, “Yi dìg rìghing mpìr-à Musa rì ba sig, n dang sig jír á shinnwá ni á finn tarkada. Mpìrká rìi dang kyann jir Shìdun níng, big ba sig jír á shinnwá ni tìnn. Big ri bar ku Yesu mpìr-à á Nazarat wùn Yusufu.”
46 Nataniel bib n rag, “Hár bu-à ǹsàn má zu á Nazarat ràu?”
I wà Filibus dang rag, “A bi myàng.”
47 Barà Yesu myàng Nataniel ri bi á byarwá ni, ku dang n rag, “Mpìr-à níng í mpìr-à á Israila àjai, ku í mpìr gwangga.”
48 Nataniel bib ku n rag, “A yì sig mì áshinn rà?”
I byar-à Yesu dinya ku n rag, “Ai, ǹ myàng hing sai-à wù nìm shi sig á mìr ating zyun ni níng. I byar-à Filibus yag dìg sig wù màhàn.”
49 Sái Nataniel dinya kàng Yesu n rag, “Shinn Luyí, wù í wùn Shìdun, wá na kùr mpìrká á Israila.”
50 Yesu bib ku n rag, “Jirà ǹ dang rag, ‘N myàng hing wù, à shi sig á mìr ating-à ni’ níng, í bu-à sa à bir sig pìkyinnwú á byarmí ni níng rà? Ai, wá myàng buká má kab wàníng.” 51 Yesu dinya big n rag, “Mì ri dinya ning jír àjai. Ná myàng waisháu má pù finn rìg, yann aswam Shìdun má nai yag, má tìg wann bi á byar Wùn Mpìr Jíkwìnn.”